Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35714 - Initiatiefvoorstel Wet werken waar je wilt i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt); Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 27-01-2021
Publicatie­datum 27-01-2021
Nummer KST357142
Kenmerk 35714, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 714

Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Smeulders tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat werknemers een verzoek kunnen doen tot het flexibel inrichten van hun arbeidsvoorwaarden ten aanzien van hun werkplaats;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Artikel 2 van de Wet flexibel werken wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het vijfde lid komt te luiden:
 • 5. 
  De werkgever willigt het verzoek van de werknemer in:
 • a. 
  in geval het betreft een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijd, voor zover het betreft tijdstip van ingang en de omvang van de aanpassing, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten; en
 • b. 
  in geval het betreft een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats, voor zover zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen niet verzetten en de gewenste arbeidsplaats het, binnen het grondgebied van de Europese Unie gelegen, woonadres van de werknemer is of een voor de arbeid passende arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk ten behoeve van de werkgever werkzaamheden worden verricht.
 • 2. 
  Het zesde lid vervalt, onder vernummering van het zevende tot en met het zeventiende lid tot het zesde tot en met het zestiende lid.
 • 3. 
  In het tiende lid (nieuw), aanhef, wordt na «de werktijd» ingevoegd «of de arbeidsplaats».

kst-35714-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

 • 4. 
  Het twaalfde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  «het achtste lid» wordt vervangen door «het zevende lid».
 • b. 
  «het twaalfde lid» wordt vervangen door «het elfde lid».
 • c. 
  de zinsnede «opgekomen belangen ten aanzien van de arbeidsplaats of op grond van na die beslissing of aanpassing» vervalt.
 • d. 
  Na «werktijd» wordt ingevoegd «of de arbeidsplaats».
 • 5. 
  In het dertiende lid (nieuw) wordt «het dertiende lid» vervangen door «het twaalfde lid».
 • 6. 
  In het zestiende lid (nieuw) wordt «het vijftiende lid» vervangen door «het veertiende lid».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet werken waar je wilt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 714, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.