Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan te houden - Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld

Deze brief is onder nr. F toegevoegd aan wetsvoorstel 35374 - Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld; Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan te houden
Document­datum 14-01-2021
Publicatie­datum 14-01-2021
Nummer KST35374F
Kenmerk 35374, nr. F
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2021

Vergaderjaar 2020-

35 374

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2021

Op maandag 18 en/of dinsdag 19 januari 2021 staat in uw Kamer de behandeling geagendeerd van het wetsvoorstel wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld (Kamerstuk 35 374).

De huidige ontwikkelingen en signalen rondom de fraudeaanpak in de sociale zekerheid hebben mijn volle aandacht. Per brief van 12 november 2020 heb ik uw Kamer geïnformeerd dat ik het belangrijk vind dat er meer ruimte komt voor maatwerk bij de handhaving binnen de sociale zekerheid.1 Ook heb ik in deze brief aangekondigd onderzoek te doen naar de definitie van het fraudebegrip. Het doel hiervan is om expliciet te erkennen dat er verschil bestaat tussen bewuste regelovertreding en vergissingen of fouten. Er is behoefte aan een betere balans.

De recente berichten en zorgen in het publieke debat over de hardheid in de Participatiewet neem ik dan ook erg serieus. In reactie op deze berichten heb ik aangegeven hierover op korte termijn met verschillende relevante partners in gesprek te treden, waaronder de Nationale ombudsman, VNG en individuele gemeenten. Ik vind het belangrijk om deze gesprekken zorgvuldig te voeren en af te ronden. Daarbij wil ik de stappen zetten die nodig zijn, waarbij ik op voorhand niet kan uitsluiten dat dit leidt tot voorstellen voor aanpassing van wet- en regelgeving. Om

1 Kamerstukken I, 2020-2021,35 374, E.

kst-35374-F ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

die reden verzoek ik u de plenaire behandeling van het wetsvoorstel aan te houden. Ik streef ernaar u op korte termijn te informeren over de voortgang.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • B. 
    van 't Wout

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 374, F 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.