Respons op het coronavirus: Niet-renderende leningen aanpakken zodat banken huishoudens en bedrijven in de EU kunnen ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 16 december 2020.

Vandaag heeft de Commissie een strategie gepresenteerd om te voorkomen dat als gevolg van de coronacrisis in de Europese Unie i niet-renderende leningen (NPL's) zich gaan opstapelen. Deze strategie is erop gericht ervoor te zorgen dat huishoudens en bedrijven in de EU toegang blijven houden tot de financiering die zij nodig hebben.

Banken spelen een cruciale rol bij het verzachten van de gevolgen van de coronacrisis, door de economie te blijven financieren. Dat is van cruciaal belang om het economisch herstel in de EU te blijven ondersteunen. Gezien de impact van het coronavirus op de EU-economie wordt verwacht dat het volume niet-renderende leningen in de hele EU zal toenemen, al is het nog niet duidelijk wanneer en in welke omvang die toename er zal komen. Afhankelijk van de snelheid waarmee de economie zich in de EU van de coronacrisis herstelt, kan de kwaliteit van de activa van banken - en bijgevolg ook hun kredietverleningscapaciteit - verslechteren.

Valdis Dombrovskis i, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Het verleden leert ons dat niet-renderende leningen in een vroeg stadium doortastend moeten worden aangepakt, vooral als we willen dat banken bedrijven en huishoudens blijven ondersteunen. Wij treden nu preventief en op gecoördineerde wijze op. De strategie van vandaag zal bijdragen tot het snelle en duurzame herstel van Europa door banken te helpen deze leningen van hun balans af te voeren en de kredietstromen op gang te houden.”

Mairead McGuinness i, commissaris voor Financiële Diensten, Financiële Stabiliteit en Kapitaalmarktenunie: “Veel bedrijven en huishoudens staan financieel sterk onder druk als gevolg van de pandemie. Dat Europese burgers en bedrijven ondersteuning kunnen blijven ontvangen van hun banken, is voor de Commissie een topprioriteit. We hebben vandaag een reeks maatregelen voorgesteld die kredietnemers beschermen maar ook kunnen helpen te voorkomen dat het volume niet-renderende leningen even sterk toeneemt als na de laatste financiële crisis.”

Om de lidstaten en de financiële sector de nodige instrumenten te geven om de toename van niet-renderende leningen in de banksector van de EU in een vroeg stadium aan te pakken, stelt de Commissie een reeks maatregelen voor met vier hoofddoelstellingen:

  • secundaire markten voor probleemactiva verder ontwikkelen: zo kunnen banken hun niet-renderende leningen van hun balans afvoeren en tegelijk de debiteuren stevig blijven beschermen. Een belangrijke stap in dit proces is de goedkeuring van het voorstel van de Commissie inzake kredietservicers en kredietkopers dat momenteel door het Europees Parlement en de Raad wordt besproken. Deze regels zouden de debiteurenbescherming op de secundaire markten versterken. De Commissie acht het zinvol om op EU-niveau een centrale elektronische datahub op te zetten om de transparantie van de markt te vergroten. Een dergelijke hub zou fungeren als data repository ter ondersteuning van de NPL-markt om een betere uitwisseling van informatie mogelijk te maken tussen alle betrokken partijen (kredietverkopers, kredietkopers, kredietservicers, Asset Management Companies (AMC's) en particuliere NPL-platforms) zodat NPL's op doeltreffende wijze worden afgehandeld. Op basis van een openbare raadpleging zal de Commissie meerdere alternatieven onderzoeken voor de oprichting van een datahub op Europees niveau en de beste koers bepalen. Een van de opties zou kunnen zijn om de datahub op te zetten door het mandaat van het bestaande European DataWarehouse uit te breiden.
  • de EU-wetgeving inzake insolventie en invordering van schulden hervormen: zo kunnen de verschillende insolventiekaders in de EU convergeren terwijl de hoge normen voor consumentenbescherming behouden blijven. Sterker gelijklopende insolventieprocedures zouden voor meer rechtszekerheid zorgen en de terugvordering van waarde ten voordele van zowel de schuldeiser als de debiteur versnellen. De Commissie dringt er bij het Parlement en de Raad op aan snel overeenstemming te bereiken over het wetgevingsvoorstel voor minimumharmonisatie van de voorschriften betreffende de versnelde buitengerechtelijke uitwinning van zekerheden, dat de Commissie in 2018 heeft voorgesteld.
  • de oprichting van en samenwerking tussen nationale Asset Management Companies (AMC's) op EU-niveau ondersteunen: AMC's zijn vehikels die ademruimte geven aan banken die moeilijkheden ondervinden door hen in staat te stellen NPL's van hun balans af te voeren. Zo kunnen banken zich opnieuw richten op kredietverlening aan levensvatbare ondernemingen en huishoudens in plaats van NPL's te beheren. De Commissie staat klaar om de lidstaten te ondersteunen bij het opzetten van nationale AMC's - als zij dat wensen - en zou nagaan hoe de samenwerking kan worden bevorderd door een EU-netwerk van nationale AMC's op te richten. Nationale AMC's zijn waardevol dankzij hun nationale expertise, terwijl een EU-netwerk van nationale AMC's nationale entiteiten in staat kan stellen beste praktijken uit te wisselen, data- en transparantienormen kan handhaven en acties beter kan coördineren. Het netwerk van AMC's zou voorts een beroep kunnen doen op de datahub bij het onderling coördineren en samenwerken om informatie over investeerders, debiteuren en servicers uit te wisselen. Om toegang te krijgen tot informatie over NPL-markten moeten alle relevante gegevensbeschermingsregels met betrekking tot debiteuren worden nageleefd.
  • Voorzorgsmaatregelen: Hoewel de bankensector in de EU over het algemeen in een veel gezondere positie verkeert dan na de financiële crisis, lopen de economische beleidsreacties in de lidstaten nog steeds uiteen. Gezien de bijzondere omstandigheden van de huidige gezondheidscrisis moeten autoriteiten de mogelijkheid hebben om waar nodig uit voorzorg overheidssteun ten uitvoer te leggen, zodat de financiering van de reële economie kan blijven doorgaan overeenkomstig de EU-richtlijn herstel en afwikkeling van banken en de staatssteunregelingen.

Achtergrond

De strategie betreffende niet-renderende leningen die de Commissie vandaag voorstelt, bouwt voort op een consistente reeks eerder uitgevoerde maatregelen. In juli 2017 hebben de ministers van Financiën in de Raad Ecofin een eerste actieplan voor de aanpak van niet-renderende leningen vastgesteld.

In overeenstemming met het Ecofin-actieplan heeft de Commissie in haar mededeling over de voltooiing van de bankenunie van oktober 2017 een omvattend pakket maatregelen aangekondigd om het volume niet-renderende leningen in de EU terug te dringen. In maart 2018 presenteerde de Commissie haar pakket maatregelen om de hoge percentages niet-renderende leningen aan te pakken.

De voorgestelde maatregelen omvatten onder meer de achtervang voor niet-renderende leningen, waardoor banken minimumverliesdekkingsniveaus voor nieuw geïnitieerde leningen moesten opbouwen, een voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden, en de blauwdruk voor de oprichting van nationale AMC's. Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten heeft de Commissie in haar bankenpakket van april 2020 quick-fix-wijzigingen aangebracht in de prudentiële bankregels van de EU. Bovendien stelde het in juli 2020 goedgekeurde herstelpakket voor de kapitaalmarkten gerichte wijzigingen voor aan de regels voor de kapitaalmarkten zodat grotere investeringen in de economie worden gestimuleerd, snelle herkapitalisatie van ondernemingen mogelijk wordt en het vermogen van banken om het herstel te financieren, wordt vergroot.

De faciliteit voor herstel en veerkracht zal ook substantiële ondersteuning verlenen voor hervormingen die gericht zijn op de verbetering van de insolventie-, justitiële en administratieve kaders en die de efficiënte afwikkeling van niet-renderende leningen ondersteunen.

Meer informatie

Mededeling van de Commissie

Voorstel voor een richtlijn inzake kredietservicers, kredietkopers en de uitwinning van zekerheden.

Werkdocument van de diensten van de Commissie over de AMC-blauwdruk bij de mededeling van de Commissie -

Tweede voortgangsverslag over het terugdringen van niet-renderende leningen in Europa

Vragen en antwoorden