Amendement Bisschop over het schrappen van de beurtelingse verkiezing - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Dit amendement i is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 35532 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Amendement; Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van de beurtelingse verkiezing
Document­datum 01-12-2020
Publicatie­datum 01-12-2020
Nummer KST355327
Kenmerk 35532, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 532

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nr. 7

AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 1 december 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel A, vervalt in het voorgestelde artikel 52, tweede lid, de tweede volzin.

II

In artikel III vervalt in het voorgestelde additionele artikel III, tweede lid, de tweede volzin.

Toelichting

Ondergetekende is van mening dat het niet verstandig is om gelijktijdig zowel de zittingsduur van de Eerste Kamer als de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer te veranderen. Hij is van mening dat het vanuit de specifieke rol van de Eerste Kamer wel goed zou zijn de zittingsduur van deze kamer te verlengen. Die verlenging kan de stabiliteit van het parlement ten goede komen. Dit amendement beperkt het wetsvoorstel tot de verlenging van de zittingsduur van de Eerste Kamer van vier naar zes jaren. Op basis van praktijkervaring kan dan bezien worden in hoeverre nog andere aanpassingen nodig blijken.

Bisschop

kst-35532-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 532, nr. 7


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.