Nader gewijzigd amendement Bolkestein ter vervanging van nr. 37 over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Dit nader gewijzigd amendement i is onder nr. 42 toegevoegd aan wetsvoorstel 35337 - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet; Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Bolkestein ter vervanging van nr. 37 over bij AMvB nader te bepalen categorie van personen tot bijschrijving op vergunning
Document­datum 24-11-2020
Publicatie­datum 24-11-2020
Nummer KST3533742
Kenmerk 35337, nr. 42
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 337

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Nr. 42

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BOLKESTEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 24 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt voor onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • 01. 
  In de definitie van leidinggevende in artikel 1, eerste lid, vervalt het derde onderdeel.

II

Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 4. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
 • 6. 
  Het eerste lid, onderdeel a, en het derde lid zijn tevens van toepassing op personen die onmiddellijk leidinggeven aan een horecabedrijf of slijtersbedrijf.

III

Artikel I, onderdeel L, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor het eerste onderdeel wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 01. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In onderdeel a wordt «een leidinggevende» vervangen door «een leidinggevende of een persoon aangewezen krachtens artikel 30b».
 • b. 
  Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door «of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • c. 
  een onmiddellijk leidinggevende als bedoeld in artikel 8, zesde lid.
 • 2. 
  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • 3. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

kst-35337-42 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

 • 6. 
  Het eerste lid, onder c, is niet van toepassing op een horecalokaliteit of slijtlokaliteit behorend bij een horecabedrijf of slijtersbedrijf aangewezen krachtens artikel 30b.

IV

Artikel I, onderdeel R, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  De zinsnede «In artikel 29, eerste lid, onder e,» wordt vervangen door «Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:
 • 1. 
  In het eerste lid, onder e,».
 • 2. 
  Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
 • 2. 
  In het tweede lid wordt «leidinggevenden» vervangen door «leidinggevenden en indien van toepassing de personen aangewezen krachtens artikel 30b».

V

Na artikel I, onderdeel R, worden twee onderdelen ingevoegd, luidende: R0a

In artikel 30a, vijfde lid, onder a, wordt «artikel 8» vervangen door «artikel 8, eerste tot en met vijfde lid».

R1a

Na artikel 30a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 30b

 • 1. 
  Artikel 30a is van overeenkomstige toepassing op een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van personen die werkzaam zijn in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van horecabedrijven of slijtersbedrijven.
 • 2. 
  De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement schrapt de verplichting tot het onverkort bijschrijven van dagleidinggevenden op de aanhangsel bij de horecavergunning en vervangt deze door bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) te bepalen omstandigheden waaronder (groepen) medewerkers van de onderneming dienen te worden bijgeschreven. Ook wordt de onverkorte verplichting geschrapt voor alle ondernemingen die een horecavergunning nodig hebben om hun dagleidinggevenden op de horecavergunning in te schrijven. In plaats daarvan wordt ook bij AMvB bepaald welke categorieën ondernemingen aan deze bijschrijf verplichting dienen te voldoen.

Veel horecaondernemingen en slijterijen wisselen regelmatig van dagleidinggevende. Een dagleidinggevende heeft op bepaalde momenten de dagelijkse leiding over een horecazaak of slijterij, maar is zelf daarvan geen (mede) eigenaar. Volgens de huidige wet is zowel de eigenaar als elke dagleidinggevende verplicht bijgeschreven te worden op de horecavergunning. Andere medewerkers hoeven niet te zijn bijgeschreven.

Het telkens bijschrijven van nieuwe leidinggevenden is zowel tijdrovend als kostbaar. Koninklijke Horeca Nederland schat dat er in Nederland ongeveer 30.000 ondernemingen zijn met een horecavergunning en dat die gemiddeld tweemaal per jaar een leidinggevende bijschrijven. Uitgaande van gemiddeld € 211 legekosten komen zij in totaal op € 13 miljoen aan leges per jaar. Daarbij komen de kosten voor 2500 slijterijen en de tijd die de ondernemers besteden aan de vergunningsaanvragen.

Tegelijk is het belangrijk dat eigenaars en medewerkers van horecazaken en slijterijen geen crimineel verleden hebben en ook verder van goed gedrag zijn. Het is daarom goed dat zij hierop kunnen worden getoetst bij de aanvraag van een horecavergunning en bij de wisseling van personeel. Het is echter de vraag of toetsing van alle dagleidingge-venden in alle onder de wet vallende ondernemingen opweegt tegen de hoge kosten voor ondernemers en tegelijk of niet ook andere medewerkers dan alleen dagleidinggevenden zouden moeten worden getoetst.

Dit amendement beoogt met meer maatwerk de legekosten voor ondernemers te verlagen en tegelijk door gerichter medewerkers te toetsen het toezicht te verbeteren.

De wijzigingen uit dit amendement zullen pas in werking treden als het onderzoek naar de doelmatigheid van het bijschrijven van dagleidinggevenden op de horecavergunning, zoals verzocht in de motie van Bolkestein en Diertens (Kamerstukken II 2020/21, 35 337, nr. 33) zal zijn uitgevoerd en de algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde artikel 30b in werking zal treden.

Bolkestein

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 337, nr. 42 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.