Brief van de minister van VWS ter aanbieding van ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 - Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Deze nahang i is onder nr. O toegevoegd aan wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Brief van de minister van VWS ter aanbieding van ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19
Document­datum 19-11-2020
Publicatie­datum 19-11-2020
Nummer KST35526O
Kenmerk 35526, nr. O
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2021

Vergaderjaar 2020-

35 526

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-i9)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2020

Hierbij bied ik, u mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ter uitvoering van artikel 58c, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid aan:

  • de regeling, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-191);
  • de regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met invoering van aanvullende verplichtingen om een mondkapje te dragen (Regeling aanvullende mondkapjesverplich-tingen covid-192);
  • de regeling, houdende tijdelijke bepalingen voor Bonaire in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire3);
  • de regeling, houdende tijdelijke bepalingen voor Sint Eustatius in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius4);
  • de regeling, houdende tijdelijke bepalingen voor Saba van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba5).

Zoals uw Kamer bekend, is het de bedoeling van het kabinet dat de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) en het Tijdelijk besluit veilige afstand, samen met de bijgevoegde regelingen, met ingang van 1 december a.s. in werking treden.

1    Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

2    Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

3    Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

4    Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

5    Ter inzage gelegd bij de Directie Inhoud.

kst-35526-O ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 bevat een zoveel mogelijk beleidsneutrale vertaling van de maatregelen die zijn opgenomen in de noodverordeningen die bij de invoering van de Twm moeten worden ingetrokken. Wel brengen de systematiek en de definitiebepalingen van de Twm een aantal aanpassingen mee in de vormgeving van enkele maatregelen. In de Twm wordt de definitie «personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn onderling» gebruikt in plaats van «personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling» zoals nu in de noodverordening. Het zang- en schreeuwverbod komt met de Twm niet in dwingende regels terug maar blijft als dringend advies geldenOok is in de Twm de reikwijdte van regels afgestemd op de vraag of het gaat om voor publiek toegankelijke plaatsen of bijvoorbeeld om besloten plaatsen. Zo biedt de Twm voor besloten ruimten geen grondslag om het aantal aanwezigen per ruimte te regelen, maar wel om beperkingen te stellen aan het aantal personen per groepsverband. Een aantal bedrijven, zoals (post)sorteercentra, distributiecentra, fabrieken en productiebedrijven, hebben aangegeven dat het maximeren van het aantal personen in groepsverband tot 100 mensen in de weg staat aan de continuering van de dagelijkse werkzaamheden voor zover deze noodzakelijk zijn. Dit komt niet overeen met de bedoeling van de uitzondering en daarom is besloten om het maximum te laten vervallen, omdat de uitzondering beperkt is tot noodzakelijke werkzaamheden.

Nieuw in de bijgevoegde regelingen is, zoals eerder aangegeven, de juridisch afdwingbare verplichting om, naast in het vervoer, op bepaalde plaatsen een mondkapje te dragen.

Voor de precieze inhoud wordt verwezen naar de bijgevoegde ministeriële regelingen en de toelichtingen daarbij. Graag verwijs ik u eveneens naar paragraaf 3 van de brief van 17 november jl. over het maatregelenpakket dat geldt vanaf 19 november.

De overlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven nahangprocedure (artikel 58c, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid). Op grond van de aangehaalde bepaling treden de regelingen niet eerder in werking dan een week na deze overlegging. Indien de Tweede Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met een regeling, vervalt deze van rechtswege.

Een overeenkomstige brief heb ik gezonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 526, O 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.