Voorstel van wet - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35622 - Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 04-11-2020
Publicatie­datum 04-11-2020
Nummer KST356222
Kenmerk 35622, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 622

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het grondgebied van de gemeente Beemster toe te voegen aan de gemeente Purmerend;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Beemster opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt het grondgebied van de op te heffen gemeente Beemster toegevoegd aan de gemeente Purmerend door een grenswijziging van de gemeente Purmerend, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Beemster wordt de gemeente Purmerend aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

 • a. 
  artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
 • b. 
  artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

kst-35622-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

 • c. 
  artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Wijziging andere wetten

Artikel 4

 • 1. 
  Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 1, behorende bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Beemster».
 • 2. 
  Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 2, behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II telkens «Beemster».

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in artikel 8 van de Wet op de rechterlijke indeling «Beemster, ».

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's, onder Zaanstreek-Waterland,

«Beemster, ».

§ 3. Inwerkingtreding

Artikel 7

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 622, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.