Besluit 2020/1491 - Standpunt EU in het EPO-comité dat is opgericht bij de Tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust en de EG in verband met de vaststelling van de lijst van scheidsrechters - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 januari 2021
kalender

Besluit 2020/1491 - Standpunt EU in het EPO-comité dat is opgericht bij de Tijdelijke Economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust en de EG in verband met de vaststelling van de lijst van scheidsrechters

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 16 oktober 2020 gepubliceerd en is op 12 oktober 2020 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2020/1491 van de Raad van 12 oktober 2020 betreffende het namens de Europese Unie in het EPO-comité dat is opgericht bij de Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, in te nemen standpunt in verband met de vaststelling van de lijst van scheidsrechters

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2020/1491 of 12 October 2020 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d’Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, concerning the adoption of the list of arbitrators
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2020/1491
Origineel voorstel COM(2020)193 NLEN
Celex-nummer i 32020D1491

3.

Key dates

Document 12-10-2020; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 16-10-2020; PB L 343 p. 13-13
Inwerkingtreding 12-10-2020; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.10.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/13

 

BESLUIT (EU) 2020/1491 VAN DE RAAD

van 12 oktober 2020

betreffende het namens de Europese Unie in het EPO-comité dat is opgericht bij de Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, in te nemen standpunt in verband met de vaststelling van de lijst van scheidsrechters

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (1) (“de overeenkomst”), is namens de Unie ondertekend krachtens Besluit 2009/156/EG van de Raad (2) en wordt sinds 3 september 2016 voorlopig toegepast.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 64, lid 1, van de overeenkomst kan het EPO-comité een lijst opstellen van personen die bereid en geschikt zijn om als scheidsrechter te fungeren (“lijst van scheidsrechters”).

 

(3)

Het EPO-comité stelt overeenkomstig artikel 64, lid 1, van de overeenkomst een besluit vast tot opstelling van de lijst van scheidsrechters.

 

(4)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité, aangezien het besluit tot vaststelling van de lijst van scheidsrechters voor de Unie bindend zal zijn.

 

(5)

Het standpunt van de Unie in het EPO-comité moet derhalve worden gebaseerd op het ontwerpbesluit van het EPO-comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgerict bij de Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, is gebaseerd op het ontwerpbesluit van het EPO-comité tot vaststelling van de lijst van personen die bereid en geschikt zijn om als scheidsrechter te fungeren (3).

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 12 oktober 2020.

Voor de Raad

De voorzitter

  • J. 
    BORRELL FONTELLES
 

  • (2) 
    Besluit 2009/156/EG van de Raad van 21 november 2008 tot ondertekening en voorlopige toepassing van de Tijdelijke Economische Partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (PB L 59 van 3.3.2009, blz. 1).
  • (3) 
    Zie document st 10614/20 op http://register.consilium.europa.eu
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.