Grotere inzet laag doseringssysteem in de landbouw wenselijk

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op donderdag 15 oktober 2020, 1:54.

Iedereen wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw terugdringen. Dat is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee van de boer. Er zijn steeds meer (technologische) ontwikkelingen die daarbij helpen zoals precisiebespuiting (alleen op die plekken waar de plant erom vraagt) en laag doseringssysteem (LDS) (minder gewasbescherming gebruiken dan het etiket voorschrijft). Dat laatste, het gebruik van LDS, wordt tegengewerkt door de etikettering van de gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast wordt bij de beoordeling van veilig gebruik van LDS nog onvoldoende rekening gehouden met de innovaties zoals bijvoorbeeld een gesloten vulsysteem.

Vorige week schreef Nieuwe Oogst al over LDS en het etiket dat dwarsboomt. Het is zonde dat LDS niet veel meer wordt ingezet. Het zal niet voor iedere sector of ieder gewas een uitkomst zijn maar daar waar het kan moeten we dit wel mogelijk maken en stimuleren. Ik vraag al langer aandacht voor precisiebespuiting en de toepassing van een lage dosering. Ik doe nu een concreet voorstel om LDS te zien als ‘kleine toepassing’ zodat het proces van toelaten onder het Fonds Kleine Toepassingen kan vallen en dat is dan weer een stimulans om hier mee aan de slag te gaan. We moeten op dit punt echt meters maken. Zie hier de vragen aan de minister van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit.

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Etiket dwarsboomt lage dosering gewasbeschermingsmiddelen’.

 • 1. 
  Bent u bekent met het artikel ‘Etiket dwarsboomt lage dosering gewasbeschermingsmiddelen’[1]?
 • 2. 
  Herinnert u eerdere vragen van de VVD over het onderwerp rond dosering gewasbeschermingsmiddelen zowel schriftelijke als bij verschillende AO’s (o.a. Kamerstukken 27858-481, 27858-491, 2020D22312, 27858-430)?
 • 3. 
  Deelt u de volgende visie: “Bij geïntegreerde gewasbescherming wordt pas gebruik gemaakt van chemische middelen als alle andere mogelijkheden om een ziekte, plaag of onkruid de bestrijden niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Als er dan chemische middelen worden ingezet moet een teler zo mogelijk gebruik maken van beslissingsondersteunende systemen en een zo laag mogelijke dosering. Daarnaast spelen een aantal andere factoren een rol zoals de temperatuur in het gewas en de bodem, de bodemvochtigheid en de relatieve luchtvochtigheid tijdens en na het spuitwerk en de neerslag”? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting.
 • 4. 
  Klopt het dat met de her-etikettering veel LDS toepassingen (lage doseringssystemen) van het etiket zijn verdwenen en om deze er weer op te krijgen toelatingshouders een nieuw dossier moet aanleveren (met extra studies en extra kosten)?
 • 5. 
  Klopt het dat het Ctgb LDS toepassingen zonder apart dossier niet op het etiket opneemt vanwege een mogelijk risico op hogere toepassingsfrequentie voor de toepasser terwijl er in de risicobeoordeling onvoldoende wordt geanticipeerd op (nieuwe) precisietechnieken en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld een gesloten vulsysteem? Zo ja/nee, hoe kunt u ervoor zorgen dat het Ctgb deze (nieuwe) technieken gaat betrekken bij de beoordeling van de toepassingen in relatie tot de etiketten.
 • 6. 
  Deelt u de mening dat het gebruik van methoden en technieken die bijdragen aan vermindering van het middelengebruik, waaronder LDS, zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden? Zo ja, welke rol ziet de minister voor haar en haar ministerie?
 • 7. 
  Bent u bereid om samen met het Ctgb een reparatieslag uit te voeren op de gebruiksvoorschriften van middelen waarvoor voor de her-etikettering een LDS toepassing mogelijk was en nu niet meer? Zo nee, waarom niet?
 • 8. 
  Bent u bereid om etiket-uitbreiding met LDS toepassingen te stimuleren door deze als ‘kleine toepassing’ aan te merken en daarmee via het Fonds Kleine Toepassingen subsidiabel te maken? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Bent u bereid te onderzoeken hoe de toelating van LDS gefaciliteerd kan worden door in de risicobeoordeling beter te anticiperen en rekening te houden met de technologische ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming?
 • 10. 
  Kunt u aangeven waarom er op etiketten van gewasbeschermingsmiddelen nog steeds onvoldoende aandacht is voor het gebruik van LDS (lage dosering systemen) en precisiegewasbescherming?
 • 11. 
  Deelt u de mening dat, in lijn met eerder ontvangen beleidsbrieven, precisielandbouw een van de speerpunten is en dat dit vraagt om meer actie (zowel beleid als uitvoering) om precisiegewasbescherming beter van de grond te krijgen?
 • 12. 
  Deelt u de mening dat het gebruik van LDS en precisiegewasbescherming een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de sector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u meer prioriteit geven aan het wegnemen van belemmeringen die de toepassing van LSD en precisiegewasbescherming frustreren?

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/10/05/etiket-dwarsboomt-lage-dosering-gewasbeschermingsmiddelen