Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure
Document­datum 13-10-2020
Publicatie­datum 13-10-2020
Nummer HEK20202021-5-6
Kenmerk 35419
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) (35419).

(Zie vergadering van 6 oktober 2020.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? Dat kan bij de interruptiemicrofoon.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Nicolaï.

?

De heer Nicolaï (PvdD):

Dank u wel, voorzitter. Ook hier zal mijn fractie tegenstemmen. Wij zien de noodzaak helemaal niet voor dit ontwerp. Daar is ook eigenlijk geen helderheid over verkregen. De regering erkent dat de Tweede Kamer, die over de tweede lezing gaat, helemaal niet speciaal gekozen is met het oog op de grondwetsherziening. Dan maakt het wat ons betreft ook niet uit dat speciaal dfé Tweede Kamer zou moeten besluiten, en dat is eigenlijk de kern van dit voorstel. Wij stemmen dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel meneer Nicolaï. Dat was namens de Partij voor de Dieren.

Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Wij stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, het CDA, FvD, de VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdA, de OSF, D66, de PVV en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Eerste Kamer

Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

13 oktober 2020 EK 5

5-6-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.