Eindigen van de levensloopregeling en mogelijke financiële gevolgen

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020, 1:58.

Soms krijg je signalen uit het werkveld over mogelijke problemen rond bepaalde fiscale regelingen. Zo wees een belastingadviseur mij op het stoppen van de levensloopregeling per 1 januari 2022. Met de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris opsparen om op een later moment te gebruiken voor onbetaald verlof of om eerder met pensioen te gaan. Al in 2011 is besloten om de regeling per 1 januari 2022 af te schaffen. Deelnemers aan de levensloopregeling met een opgespaard bedrag van minimaal 3000 euro hebben vanaf 2012 tot eind 2021 nog de tijd gehad om hun levensloopregeling af te kopen of verder op te bouwen. Mijn zorg gaat over de mensen die hebben besloten hun levensloopregeling verder op te bouwen, maar te weinig rekening hebben gehouden met het stoppen van de regeling. Omdat de regeling per 1 januari 2022 stopt wordt eind 2021 het geld wat nog niet is opgenomen in 1x uitbetaald. Dit bedrag wordt gezien als inkomen en daar moet belasting over worden betaald. Het in 1x uitbetaalde bedrag heeft mogelijk gevolgen voor het recht op toeslagen, arbeidskorting en de algemene heffingskorting. Om het terugbetalen van bijvoorbeeld toeslagen achteraf te voorkomen, moeten de mensen met een levensloopregeling vooraf worden gewezen op het mogelijke gevolg voor het recht op toeslag. Onderstaand de vragen die ik heb gesteld aan de staatssecretaris van Financien:

Schriftelijke vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretaris van Financien (Belastingdienst en Fiscaliteiten) over het eindigen van de levensloopregeling per 1 januari 2022.

  • Bent u bekend met het stoppen van de levensloopregeling per 1 januari 2022 na afschaffing op 1 januari 2012?
  • Hoeveel mensen in Nederland hebben nog een levensloopregeling en hoeveel geld hebben deze mensen gemiddeld gespaard met deze levensloopregeling?
  • Welke gevolgen heeft de verhoging van de pensioenleeftijd gehad voor mensen met een lopende levensloopregeling die, na de duidelijkheid op 1 januari 2012 over het stoppen per 1 januari 2022, nogmaals de planning over het uitbetalen van de levensloopregeling hebben moeten bijstellen?
  • Kunt u toelichten hoe het proces tot stopzetten van de levensloopregeling verloopt? Worden mensen met een levensloopregeling actief geïnformeerd over het stopzetten per eind 2021 en de mogelijke gevolgen van het gefaseerd of het in 1x opnemen van het bedrag op de levensloopregeling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting.
  • Deelt u de zorg dat het door de jaren heen opgespaarde bedrag op de levensloopregeling, wanneer geheel wordt uitbetaald eind 2021 bij het stoppen van de levensloopregeling, gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld het recht op toeslagen, algemene heffingskorting, arbeidskorting, e.d. over 2021? Zo ja, op welke manier bent u voornemens de mensen met een levensloopregeling hierop te attenderen en waar mogelijk op voorhand te helpen bij het voorkomen van het achteraf moeten terugbetalen van soms grote bedragen aan (onterecht) ontvangen toeslagen en verkregen kortingen? Zo nee, waarom niet?
  • Krijgt de Belastingdienst signalen dat het stopzetten van de levensloopregeling per 1 januari 2022 tot problemen leidt? Zo ja, welke signalen en wat is er met deze signalen gebeurt? Zo nee, kunt u verklaren waarom de leden van de VVD-fractie deze signalen wel ontvangen (zie zorgen onder vraag 5)?