Weerstand akkerbouw tegen de Waddenagenda

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op dinsdag 15 september 2020, 1:58.

In het Friesch Dagblad een artikel over de weerstand van de akkerbouw tegen de Waddenagenda 2050. Boeren maken zich zorgen over de ontwikkelingen van de Waddenagenda aan de landszijde. Reden voor Aukje de Vries (woordvoerder Wadden) en mij om vragen te stellen over het proces en de onderbouwing van de maatregelen. Ook vragen we onder meer naar de gevolgen voor de landbouw. Op 5 november vindt een commissiedebat plaats over de Wadden. We hebben gevraagd om onze vragen voor dat debat te beantwoorden en daarnaast met de sector in overleg te gaan. De uitkomst van dat gesprek zien we graag tegemoet. Hieronder de vragen die we aan de ministers van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) hebben gesteld:

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (beide VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar aanleiding van het bericht “Flinke weerstand akkerbouw tegen Waddenagenda” (Friesch Dagblad d.d. 10 september 2020)

 • Bent u bekend met het bericht “Flinke weerstand akkerbouw tegen Waddenagenda”? Wat vindt u van het bericht?
 • Hoe zijn de vertegenwoordigende organisaties van de boeren en meer specifiek de akkerbouwers (zoals LTO en NAV) betrokken bij het opstellen van de ontwerp Waddenagenda 2050 en wat is er met hun input gedaan? Hoe zijn de natuurorganisaties betrokken?
 • Klopt het dat voor de kuststrook langs de Wadden gekozen is om zowel de Waddenzeekant als ook de landzijde meer natuurwaarde te geven en er dus brakwaterzones komen? Zo ja, waarom is daarvoor gekozen? Zo nee, wat is er dan geregeld in de ontwerp Waddenagenda?
 • Wat zijn de gevolgen voor de landbouw en meer specifiek de akkerbouw van de voorstellen in de ontwerp Waddenagenda? Welke onderzoeken hebben plaats gevonden om te toetsen wat de gevolgen zijn van de gekozen maatregelen voor de landbouw en meer specifiek de akkerbouw? Bent u bereid deze onderzoeken met de Tweede Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?
 • Klopt het dat de doelen voor Natura 2000, zoals de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) aangeeft, leidend worden gemaakt voor het veel grotere Waddengebied? Kunt u een overzicht geven van de maatregelen die in de huidige beheerplannen Natura 2000 opgenomen zijn voor dit gebied? Zo nee, waarom niet? Kunt u aangeven welke extra maatregelen zijn toegevoegd en wat de reden daarvan is?
 • Bent u het met de VVD eens dat kuststrook langs de Wadden in Noord-Holland, Fryslân en Groningen van groot belang is voor de voedselvoorziening, met name ook door de akkerbouw in dat gebied? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u het met de VVD eens dat het voor de Wadden belangrijk is dat ecologie en economie in balans met elkaar zijn, en dat economische activiteiten, zoals landbouw en akkerbouw, ook zeker bij het Waddengebied horen en dus ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u zich dan geen rekenschap gegeven van de landbouw en meer specifiek de akkerbouw?
 • Bent u het met de VVD eens dat de akkerbouwbelangen ook zwaar gewogen moeten worden bij de Waddenagenda, want het is onder meer een zeer belangrijk gebied voor de pootaardappelen, waar Nederland een leidende positie heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe komt het belang van de akkerbouw en landbouw dan tot uiting in de ontwerp Waddenagenda?
 • Hoe heeft de constatering in de concept Waddenagenda 2050 “Langs de Waddenkust is de grondgebonden grootschalige landbouw de belangrijkste economische sector, met name de akkerbouw. De pootaardappel is economisch gezien de belangrijkste teelt langs de Gronings-Friese kust en heeft een grote exportwaarde.” een vertaling gekregen in de ontwerp Waddenagenda?
 • Wat is de zienswijze die NAV heeft ingediend met betrekking tot de Waddenagenda? Kan die worden gedeeld met de Tweede Kamer? Welke landbouworganisaties hebben nog meer zienswijzen ingediend?
 • Bent u bereid om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de landbouw- en akkerbouwsector (inclusief meer specifiek de pootaardappelen) over positie in de Waddenagenda en de Tweede Kamer over de uitkomsten van het overleg te informeren ruim voor het eerstvolgende algemeen overleg Wadden, waar de Waddenagenda zal worden besproken?
 • Hoe is de Waddenagenda, die nog niet definitief is vastgesteld, vertaald in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)? Wat is de status van NOVI op dit moment?
 • Bent u bereid om deze vraag een voor een te beantwoorden en in ieder geval ruim voor het algemeen overleg Wadden?