Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Dit advies Raad van State en nader rapport is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570V3
Kenmerk 35570 V, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 570 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Nr. 3

ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 7 september 2020 en het nader rapport d.d.

14 september 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Buitenlandse Zaken. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 1 september 2020, no. 2020001644, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2021 rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Het betreft de mededelingen van 31 augustus en 2 september 2020.

kst-35570-V-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Blijkens de adviezen van 7 september 2020, nummers:

W01.20.0298/I

W04.20.0300/I

W04.20.0302/I

W01.20.0299/I

W04.20.0301/I

W02.20.0307/II

W16.20.0310/II

W04.20.0303/I

W05.20.0306/I

W06.20.0311/III

W07.20.309/II

W17.20.0315/IV

W18.20.0318/IV

W11.20.0314/IV

W12.20.0312/III

W13.20.0313/III

W02.20.0308/II

W18.20.0319/IV

W17.20.0316/IV

W04.20.0304/I

W04.20.0305/I

W17.20.0317/IV

W07.20.0324/II

de Koning (I);

Staten Generaal (IIA);

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB);

Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB); de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H);

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI);

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII);

Ministerie van Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA);

Ministerie van Defensie (X);

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII);

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F);

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV);

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI);

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII);

Nationaal Groeifonds (XIX);

Infrastructuurfonds (A);

Gemeentefonds (B)

Provinciefonds (C);

Deltafonds (J)

Defensiematerieelbegrotingsfonds (K)

kan de Afdeling zich verenigen met de daarin voorgedragen voorstellen van Wet inzake de vaststelling van de begrotingsstaten 2021. Er is sprake van één niet-blanco advies met betrekking tot de begroting van het Ministerie van Financiën. In de bijlage bij dit Nader Rapport ga ik in op de opmerkingen van de Afdeling in het niet-blanco advies.

Voorts is het inmiddels noodzakelijk gebleken in een aantal begrotingen een wijziging aan te brengen. Ik verwijs Uwe Majesteit daarvoor naar de bijlagen bij dit Nader Rapport.

Ten behoeve van de afdeling Advisering van de Raad van State doe ik Uwe Majesteit een afschrift toekomen van dit Nader Rapport en van de daarbij behorende bijlagen1.

Overeenkomstig de door U verleende machtiging van 6 maart 1992, nr. 92.002038, zal de ondergetekende de begrotingsstukken voor het jaar 2021 op de derde dinsdag van september bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal indienen.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 V, nr. 3 2

1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.