Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 V - Vaststelling begroting Buitenlandse Zaken 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570V1
Kenmerk 35570 V, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 september 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van 2021(bedragen x € 1.000)

het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar

Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

11 172 607

11 393 366

921 285

Beleidsartikelen

10 297 223

10 517 982

889 535

1 Versterkte internationale rechtsorde

105 376

126 449

 

2 Veiligheid en stabiliteit

268 973

284 188

1 242

3 Effectieve Europese samenwerking

9 871 674

10 053 535

817 219

4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarder

)    51 200

53 810

71 074

Niet-beleidsartikelen

875 384

875 384

31 750

5 Geheim

0

0

0

6 Nog onverdeeld

4 255

4 255

 

7 Apparaat

871 129

871 129

31 750

Figuur 1 Uitgaven begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 11.393,4

Figuur 2 Ontvangsten begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 921,3

  • 2. 
    Veiligheid en stabiliteit 1,2
  • 3. 
    Effectieve Europese samenwerking

4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

5 Geheim 0,0

200

400

600 800

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 V, nr. 1 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.