Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 IV - Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570IV2
Kenmerk 35570 IV, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 IV

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 15 september 2020

INHOUDSOPGAVE

Geraamde uitgaven en ontvangsten    3

2.1    Beleidsprioriteiten    8

2.2    Belangrijkste beleidsmatige mutaties    15

2.3    Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven    18

2.4    Strategische evaluatieagenda    18

2.5    Overzicht risicoregelingen    19

2.6    Implementatie van mensenrechtenverdragen    23

3.1    Artikel 1. Versterken rechtsstaat    24

3.2    Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur    27

3.3    Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen 33

3.4    Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden    36

4.1    Artikel 6. Apparaat    38

4.2    Artikel 7. Nog onverdeeld    39

5.1    Artikel 1. BES-fonds    40

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Koninkrijksrelaties    42

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds    49

Bijlage 3: Moties en toezeggingen    51

Bijlage 4: Subsidieoverzicht    59

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek    60

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland    61

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland    84

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten    85

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland    87

GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN

Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 85.946.000,-

Figuur 2 Geraamde ontvangsten verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). Totaal € 37.896.000,-

 • 1. 
  Versterken rechtsstaat 0,0
 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische 00 structuur 0,0

leningen    '

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse Eilanden 0,0
 • 6. 
  Apparaat 0,0
 • 7. 
  Nog onverdeeld 0,0

10    15    20    25    30    35    40

 • A. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

In afwijking van het eerste lid is besloten de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en de begrotingsstaat van het BES-fonds in één wet te laten vaststellen, op grond van artikel 2.3, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Het wetsvoorstel strekt ertoe om de onderhavige begrotingsstaten voor het aangegeven jaar vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor dat jaar. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten vastgesteld. De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenoemde begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

K.H. Ollongren

 • B. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
 • 1. 
   LeeswijzerAlgemeen

Voor u ligt de begroting 2021 voor Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H).

Groeiparagraaf

 • De begroting 2021 bouwt voort op de ontwikkeling van de begroting 2020. In deze begroting is een eerste uitwerking opgenomen van de Strategische Evaluatieagenda, in samenwerking met de rijksbrede operatie Inzicht in Kwaliteit. Doel hiervan is een verbeterd inzicht te verkrijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.
 • De afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties adviseerden om het inzicht in de totale rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (bijlage 6) te vergroten. Het kabinet heeft deze aanbeveling overgenomen. Het jaarlijkse overzicht van rijksuitgaven Caribisch Nederland is dit jaar uitgebreid.
 • In bijlage 8 Overzicht eilandelijke inkomsten zijn vanaf deze begroting voor de afgesloten boekjaren de gerealiseerde inkomsten weergegeven in plaats van de eerder door de eilanden begrote inkomsten, aangezien dit een beter inzicht geeft in de daadwerkelijke eilandelijke inkomsten.

Beleidsagenda

De beleidsagenda Koninkrijksrelaties geeft een overzicht van de hoofdlijnen van het beleid.

Het BES-fonds is een beleidsarm fonds en heeft daarom geen beleidsagenda. Via de vrije uitkeringen uit het BES-fonds ontvangen de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba middelen om de aan hen toebedeelde en deels wettelijke taken naar behoren uit te voeren, net zoals gemeenten middelen krijgen uit het gemeentefonds in Nederland. Het gaat hierbij om vrij besteedbare middelen. Het is - net als bij gemeenten - aan de lokale democratie om ambities te formuleren, aanvullende inkomsten te genereren en beleidskeuzes te maken. Het is aan de eilanden om verantwoording af te leggen over de via het BES-fonds verstrekte middelen.

De beleidsagenda voor Koninkrijksrelaties (IV) wordt afgesloten met vijf overzichten:

 • belangrijkste beleidsmatige mutaties;
 • overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven;
 • strategische evaluatieagenda;
 • overzicht risicoregelingen;
 • implementatie mensenrechtenverdragen.

De beleidsartikelen

In de beleidsartikelen staan de beleidsinformatie en de financiële informatie over de voorgenomen uitgaven. De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit vier beleidsartikelen:

 • artikel 1 Versterken rechtsstaat;
 • artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur;
 • artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen;

artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden.

De begroting van het BES-fonds kent één beleidsartikel:

 • artikel 1 BES-fonds.

Een beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. 
  Algemene doelstelling;
 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid;
 • C. 
  Beleidswijzigingen;
 • D. 
  Tabel budgettaire gevolgen van beleid;
 • E. 
  Toelichting op de instrumenten.

De apparaatsuitgaven/-ontvangsten voor de uitvoering van het BES-fonds zijn opgenomen in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Budgetflexibiliteit

De peildatum van de gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is 1 januari 2021.

De niet-beleidsartikelen

De begroting Koninkrijksrelaties bevat twee niet-beleidsartikelen:

 • artikel 6 Apparaat;
 • artikel 7 Nog onverdeeld.

Een niet-beleidsartikel is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • A. 
  Tabel budgettaire gevolgen van beleid;
 • B. 
  Toelichting op de instrumenten.

Bijlagen

De bijlagen 1 en 2 bevatten de verdiepingsbijlagen voor Koninkrijksrelaties en het BES-fonds. Bijlage 3 is een overzicht van de moties en toezeggingen voor beide hoofdstukken.

Daarna volgt voor Koninkrijksrelaties een overzicht subsidies (bijlage 4), een overzicht evaluatie- en overig onderzoek (bijlage 5) en het overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (bijlage 6).

Met betrekking tot het BES-fonds volgen het overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland (bijlage 7), het overzicht eilandelijke inkomsten (bijlage 8) en het overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland (bijlage 9).

Het uitgangspunt is om in de verdiepingsbijlage de beleidsmatige en technische mutaties toe te lichten die groter zijn dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2020 (RBV 2020) is opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV 2020

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

 • 1. 
  Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 5. 
  Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 6. 
  Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 7. 
  Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 1. 
  BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 2. 
  Beleidsagenda

2.1 Beleidsprioriteiten

De impact van Covid-19 op het Caribische deel van het Koninkrijk

De problemen die er al waren in het Caribische deel van ons Koninkrijk (financiële tekorten, hoge werkeloosheid, veel criminaliteit en armoede), zijn door de wereldwijde Covid-19 crisis toegenomen en daarmee ook voor iedereen zichtbaar geworden.

Het is duidelijk geworden dat de landen Curagao, Aruba en Sint Maarten het niet alleen redden. Niet alleen op financieel-economisch gebied, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de voedselketen, de zorgcapaciteit of de logistieke dienstverlening in het gebied, is gebleken dat hulp van Nederland noodzakelijk is. De medische ondersteuning en voedselhulp is en wordt onvoorwaardelijk door Nederland ter beschikking gesteld. Met de voorwaarden die gesteld worden aan verdere liquiditeitssteun hebben de landen op het moment van schrijven nog niet ingestemd.

Covid-19 heeft niet alleen een grote invloed op de landen in het Caribische deel van ons Koninkrijk. Ook de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden), zijn hierdoor geraakt. Dit heeft zijn weerslag gehad op de (langdurige) programma's, projecten en afspraken die op deze eilanden lopen. Desondanks is en wordt getracht deze zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Zo zal er op Bonaire in het kader van het Bestuursakkoord Bonaire ook in 2021 verder gewerkt worden aan alle elf de uitvoe-ringsagenda's (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 207).

BES-eilanden: meer dan ooit onderdeel van Nederland

Tijdens de Covid-19 crisis is nog meer dan voorheen duidelijk geworden dat Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel uitmaken van Nederland. Dit betekent dat veel regels en maatregelen die voor Nederlandse gemeenten gelden, ook op de BES-eilanden van toepassing zijn. Zowel restricties als ondersteuning. De samenwerking met de verschillende departementen in Den Haag, die allen voor hun eigen taakgebied op het eiland verantwoordelijk zijn, is daarbij cruciaal. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijft daarin de spin in het web, die de verantwoordelijkheid heeft om vraagstukken te agenderen, de samenwerking te coördineren en waar nodig te faciliteren. De bestrijding van Covid-19 heeft grote gevolgen voor de samenleving en de economie van Caribisch Nederland (CN), onder meer vanwege het wegvallen van het toerisme. Deze coronaproblematiek komt bovenop reeds bestaande kwetsbaarheden op de eilanden op het gebied van de economische structuur, werkgelegenheid, infrastructuur en armoede. Kabinetsbreed is en blijft de ambitie dan ook om het sociale en economisch perspectief in Caribisch Nederland verder te verbeteren, zoals benoemd in het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' (Kamerstukken II, 2017/18, 34700, nr. 34). Om op korte termijn uitvoering te geven aan investeringsprojecten die bijdragen aan structurele versterking van de economieën van de openbare lichamen stelt het kabinet € 8 mln. ter beschikking. Er wordt een reservering gemaakt op de Aanvullende Post en de middelen worden vrijgegeven op voorwaarde van 50% cofinanciering van het beleidsverantwoordelijke departement.

Coördinerende verantwoordelijkheid bij eilandgerichte aanpak

De meerjarenakkoorden met Bonaire (Bestuursakkoord) en Saba (Saba Package) lopen in 2021 onverminderd door (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 207 en Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66). De integrale aanpak die de akkoorden voorstaan draagt bij aan de samenwerking tussen de betrokken departementen en het lokale bestuur. De coördinerende rol van het Ministerie van BZK hierin is en blijft belangrijk. Het belang van die integrale aanpak, samenwerking en coördinatie wordt onderschreven door de aanbevelingen van de Afdeling advisering van de Raad van State en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties. De uitwerking van de kabinetsreactie speelt daarmee ook een belangrijke rol voor de toekomstige onderlinge verhoudingen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). De kabinetsreactie wordt benaderd als een samenhangend programma met onderliggende trajecten/(deel)projecten onder aansturing van de Stuurgroep Caribisch Nederland. Het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie. Binnen het programma zijn diverse werkgroepen ingericht, bestaande uit betrokken departementen, openbare lichamen en andere relevante stakeholders. Deze werkgroepen houden zich bezig met de uitwerking van de aanbevelingen op diverse terreinen, zoals de taakverdeling tussen het Rijk en de openbare lichamen, wetgeving, begroting en financiën en de publieke dienstverlening. Er wordt met alle betrokkenen hard gewerkt om eind 2020 enkele eerste adviezen op te leveren. Het streven is om dat in 2021 af te ronden, waarna kan worden gestart met het opstellen van de diverse uitvoeringsagenda's. Daarmee wordt tevens getracht een meerjarig commitment met alle drie de BESeilanden te bereiken, waarmee het fundament onder de samenwerking nog duidelijker en steviger wordt.

Herstel van verhoudingen op Sint Eustatius

In 2018 werd door Nederland in het lokale bestuur op Sint Eustatius ingegrepen wegens grove taakverwaarlozing. Een regeringscommissaris voorziet sindsdien in het tijdelijk bestuur van Sint Eustatius. In 2021 wordt de weg naar het herstel van de normale verhoudingen op Sint Eustatius ingezet en zal de regeringscommissaris de taken van het bestuur zij aan zij met een eilandsraad met beperkte bevoegdheden gaan uitoefenen. De inzet blijft om de lokale democratie en het professioneel bestuur van het eiland zo snel en duurzaam mogelijk te herstellen. Er wordt doorgewerkt aan de infrastructuur, flora en fauna, maar ook aan de professionalisering van het openbaar lichaam waarbij de nadruk ligt op het bestendigen van de vernieuwde administratieve organisatie. Er worden belangrijke stappen gezet in het verbetertraject financieel beheer, gericht op een betrouwbare planning en control cyclus en een begroting die voldoet aan de eisen. Alles met het oog op het zo snel mogelijk verantwoord mogelijk maken van een nieuwe fase in het herstel van de volwaardige democratie.

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

In 2021 wordt bezien hoe reeds bestaande, succesvolle trainingen en trajecten die bijdragen aan de kwaliteit en uitvoeringskracht van ambtenaren en potentiële bestuurders op de eilanden, zoals het Talent Ontwikkel Programma (TOP) Bonaire, een structureel karakter kunnen krijgen. Hiermee wordt ook invulling gegeven aan het advies van de Commissie van Wijzen in hun rapport 'Nabijheid of distantie, een wereld van verschil' omtrent Sint Eustatius, om een vorm van permanente educatie voor bestuurders en politici op te zetten (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 196). De insteek hierbij is dat dit op den duur door het openbaar lichaam of de markt overgenomen wordt. Bij dit traject wordt gekeken naar de behoefte van het openbaar bestuur op de eilanden zelf en samengewerkt met partners waarmee goede samenwerkingsverbanden bestaan.

Voor de drie landen is het verhogen van de kwaliteit van de publieke sector in zijn algemeenheid een belangrijk punt uit de hervormingspakketten die zijn opgesteld in het kader van liquiditeitssteun naar aanleiding van de Covid-19 crisis. De landen hebben op datum van schrijven nog niet ingestemd met de inhoud van de hervormingspakketten.

Financieel toezicht

De financiële situatie op Aruba, Curagao en Sint Maarten is zorgelijk. Door de Covid-19 crisis is de situatie op alle drie de landen verder verslechterd. Het begrotingsbeleid vormt al jaren een uitdaging. Het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Cft) adviseren de Rijksministerraad (RMR) over de overheidsfinanciën van de landen, gericht op het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding. Het College financieel toezicht BES (Cft-BES) adviseert de Minister van BZK over de financiën van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Op het moment van schrijven hebben de landen nog niet ingestemd met de voorwaarden die Nederland stelt aan verdere liquiditeitssteun. De uiteindelijke besluiten op dit gebied zullen een grote impact hebben op de inzet en werkzaamheden gericht op het financieel beheer en toezicht van de landen.

Ook Bonaire heeft moeite met het implementeren van goed financieel beheer, onder andere veroorzaakt door frequente bestuurlijke wisselingen en het ontbreken van kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit. Het op orde brengen van het financieel beheer op Bonaire is daarom opgenomen als één van de kernpunten in het Bestuursakkoord Bonaire, met als doel een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2021 (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 207). De uitvoering van de verschillende projecten om het financieel beheer te verbeteren kent onvoldoende voortgang en leidt tot op heden niet tot zichtbare verbeteringen. Vanuit het Bestuursakkoord blijft het Ministerie van BZK waar nodig expertise aanbieden en heldere afspraken maken om alsnog tot verbetering te komen.

Het verbeteren van het financieel beheer op Sint Eustatius is meegenomen in de uitvoering van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius. De financiële situatie op Saba is op orde. Saba beschikt al vijf jaar achter elkaar over een goedkeurende accountantsverklaring.

Versterken van de rechtsstaat op Aruba, Curagao en Sint Maarten

Een sterke rechtsstaat is een randvoorwaarde voor het bevorderen en borgen van goed bestuur. Terwijl rechtshandhaving en veiligheid aangelegenheden zijn van de autonome landen, ondersteunt Nederland Aruba, Curagao en Sint Maarten hierbij. Het Ministerie van BZK werkt hierin nauw samen met de Ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Defensie.

Nu de afgelopen jaren is gebleken dat de aanpak van de bestrijding van ondermijning effectief is, wordt de projectmatige aanpak ter versterking van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie gewijzigd naar een structurele versterking van deze diensten. Deze wijziging borgt een duurzame en effectieve bestrijding van ondermijning.

In 2020 is de Samenwerkingsregeling Waarborging Plannen van Aanpak Landstaken Curagao en Sint Maarten met twee jaar verlengd, omdat de plannen van aanpak politie en detentiewezen op Sint Maarten nog niet zijn afgerond. Hoewel met de verlenging de Samenwerkingsregeling zal gelden tot 10 oktober 2022, streven Sint Maarten en Nederland naar afronding van de resterende plannen van aanpak zoveel eerder als mogelijk. De Samenwerkingsregeling heeft geen werking meer voor Curagao.

Figuur 3 Staatskundige en geografische inrichting van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden (inwoneraantallen per 01-01-2020, Sint Maarten per 01-01-2018)

Aruba, Curacao en Sint-Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk.

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn openbare lichamen.

Aruba

vf Sint-Maarten

Phmpsburg

Oranjestad

Saba

40.614 inwoners

The Bottom

Sint-Eustatius

112.190 inwoners

1.933 inwoners

Oranjestad

3.139 inwoners

Curacao

Bonaire

io km

Landen

Openbare lichamen 156.223 inwoners

Locatie

Dommicaa

Republiek

Sint-Maarten

Saba® c

20.915

inwoners

ïoo km

Sint-Eustatius

Aruba

S><5)

Bonaire

Curasao

1 Venezuea

Bron beeldmateriaal: Algemene Rekenkamer. Bron inwonersaantallen: CBS (Caribisch Nederland), CBS Aruba (Aruba), CBS Curagao (Curagao), STAT Sint Maarten (Sint Maarten).

Verlenen van hulp en bijstand

Mede door de Covid-19 crisis heeft de verbouwing en uitbreiding van de vreemdelingenbewaring op Curagao vertraging opgelopen. Voor dit project heeft het kabinet in 2019 meerjarige middelen ter beschikking gesteld in het kader van de situatie in Venezuela. Deze worden nu doorgeschoven naar 2021 met het streven het project het eind van dit jaar af te ronden. Ook een deel van de diverse bijstandsprojecten in Aruba hebben mede door Covid-19 vertraging opgelopen en zullen in 2021 worden gerealiseerd.

Wederopbouw Sint Maarten

In 2017 trokken de orkanen Irma en Maria met verwoestende gevolgen over de Bovenwindse Eilanden. Met name het land Sint Maarten werd zwaar getroffen. Als autonoom land binnen het Koninkrijk is het zelf verantwoordelijk voor de wederopbouw. Nederland ondersteunt Sint Maarten financieel bij de wederopbouw, met de inzet van de Wereldbank (trustfund) en met technische assistentie. Het streven is om de laatste tranche van beschikbare middelen in 2021 beschikbaar te stellen aan het trustfund. Het trustfund zelf is actief tot eind 2025. In navolging van de gemaakte afspraken met Sint Maarten levert Nederland in 2021 voor de laatste keer een bijdrage aan de begroting van de Integriteitskamer Sint Maarten. Vanaf 2022 draagt Sint Maarten deze kosten geheel zelf.

Waar het accent bij de wederopbouw van Sint Maarten gelegd wordt in 2021, is deels afhankelijk van het verdere verloop van de Covid-19 crisis. Op een aantal speerpunten wordt onverminderd ingezet: de aanpak van de afvalproblematiek en het herstel van huizen, shelters en scholen. Daarnaast is de inzet om opgestarte projecten door te laten lopen, zoals het herstel van de luchthaventerminal en het ziekenhuis.

Overzicht coronamaatregelen

De afgelopen maanden zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronacrisis. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties zijn genomen.

Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/corona-visual.

 

Tabel 2 Coronamaatregelen op de begroting Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1.000)

Maatregel

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bijbehorende brieven

Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

135.000

0

Noodpakket banen en economie (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 18)

Financiele ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19 (Kamerstukken I 2019/20, 35443, nr. A)

Extra maatregelen Koninkrijk i.v.m. COVID-19 (Kamerstukken I 2019/20, 35443, nr. A)

2e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1)

51.200

0

Noodpakket banen en economie (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 25)

Financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 34)

3e incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1)

185.150

0

Besluitvorming rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 37)

Resultaten Rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Curagao en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II, 2019/20, 35420, nr. 75)

Noodpakket banen en economie (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 76)

4e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland

28.616

0

Besluitvorming Rijksministerraad 10 juli j. inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (kenmerk: 2020-0000418140)

Steun- en herstelpakket

Extra middelen voor het BES-fonds in verband met Covid-19 (1e suppletoire begroting, Kamerstukken II, 2019/20, 35450, nr.1)

1.000

0

Noodpakket banen en economie: Economische steunmaatregelen voor Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 25)

Extra middelen voor het BES-fonds in verband met Covid-19 (4e incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland)

4.783

0

Steun- en herstelpakket

Extra middelen voor het BES-fonds in verband met Covid-19 (Ontwerpbegroting 2021)

1.333

0

Noodpakket banen en economie (Kamerstukken I 2019/20, 35420, nr. 81)

totaal

407.082

0

 

De landen Aruba, Sint Maarten en Curagao hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De Rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Cft) meermaals besloten om liquiditeitssteun beschikbaar te stellen, die ten goede moeten komen aan dat deel van de bevolking dat het zwaarst getroffen wordt.

Door het wegvallen van het toerisme en de lockdowns zijn daarnaast de inkomsten van veel burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk weggevallen. Het kabinet heeft daarom besloten om middelen ter beschikking te stellen om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygiënepro-ducten.

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Uitgaven Koninkrijksrelaties

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)

 
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)

 

83.279

81.011

77.686

77.685

94.314

-

 

Stand vastgestelde begroting 2020 (na 1e ISB)

 

218.279

81.011

77.686

77.685

94.314

-

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 

35.543

1.808

1.733

1.733

1.723

-

 

Mutatie 2e, 3e en 4e incidentele suppletoire begroting 2020

 

264.966

0

0

0

0

-

 

Extrapolatie

 

-

-

-

-

-

96.037

 

Belangrijkste mutaties

 • 1) 
  Recherche Samenwerkingsteam (RST)

1

0

0

12.000

12.000

12.000

12.000

 • 2) 
  Kasschuif subsidie Rode Kruis

4.1

 • 1.600

1.600

0

0

0

0

 • 3) 
  Kasschuif vreemdelingenbewaring

4.1

 • 1.741

1.741

0

0

0

0

 • 4) 
  Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

4.2

 • 1.220
 • 1.220
 • 1.104
 • 1.104
 • 1.104
 • 1.104
 • 5) 
  Regio Envelop Caribisch Nederland

4.2

1.000

2.500

0

0

0

0

 • 6) 
  Wisselkoers leningen

5.2

1.108

6.698

0

0

0

0

 • 7) 
  Wisselkoers BES-fonds

7

 • 4.823
 • 12.145

0

0

0

0

 • 8) 
  Kasschuif wisselkoers

7

 • 3.999

3.999

0

0

0

0

 

Overige mutaties

 
 • 1.341
 • 46
 • 40
 • 40
 • 40
 • 40
 

Stand ontwerpbegroting 2021

 

506.172

85.946

90.275

90.274

106.893

106.893

Toelichting

 • 1. 
  Recherchesamenwerkingsteam (RST)

Nu de aanpak voor de bestrijding van ondermijning effectief is gebleken, wordt de projectmatige aanpak gewijzigd naar een structurele versterking van het RST, de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De wijziging van een projectmatige inzet naar een structurele versterking zorgt middels een brede en integrale aanpak voor een duurzame bestrijding van ondermijning.

 • 2. 
  Kasschuif subsidie Rode Kruis

Dit betreft een kasschuif. De subsidie (totaal € 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de noodpakketten op Aruba, Curagao en Sint Maarten wordt voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling van de subsidie.

 • 3. 
  Kasschuif vreemdelingenbewaring

Curagao en Aruba zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het kader van de vreemdelingenbewaring. Op basis van een advies van de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) aan Curagao zijn bestaande bouwplannen voor de vreemdelingenbewaring bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) eind 2019 verder uitgewerkt en aangepast. Het nieuwe programma van eisen is in januari 2020 opgesteld door Curagao. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid, waardoor het overgrote gedeelte van de uitgaven in 2021 zal plaatsvinden. Wegens lock down maatregelen op Curagao en Aruba hebben een aantal van de werkzaamheden tussen maart en mei 2020 stil gelegen. Nederland heeft afspraken gemaakt met Curagao en Aruba over de besteding van middelen. Een kasschuif blijft het voor Nederland mogelijk maken erop toe te zien dat Curagao en Aruba ook in 2021 de gemaakte afspraken nakomen.

 • 4. 
  Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

Het tijdelijk besluit integrale projecten BES is geëindigd op 31 december 2019. De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hebben met elkaar afgesproken dat dit besluit niet wordt verlengd, op voorwaarde dat de middelen ingezet worden om lopende trajecten duurzaam te borgen. De structurele middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties stonden worden teruggeboekt naar SZW en VWS.

 • 5. 
  Regio Envelop Caribisch Nederland

Begin 2020 heeft het kabinet in de tweede tranche totaal € 20,0 mln. uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Het betreft hier middelen voor het project Versterking Governance.

 • 6. 
  Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

 • 7. 
  Wisselkoers BES-fonds

Een budget van € 4,8 mln. in 2020 en € 12,1 mln. in 2021 wordt overgeheveld naar de begroting van het BES-fonds ter compensatie van wisselkoersverschillen.

 • 8. 
  Kasschuif wisselkoers

Om ook de wisselkoers voor de begroting van het BES-fonds in 2021 te kunnen compenseren, vindt er een kasschuif van € 4,0 mln. plaats.

Ontvangsten Koninkrijksrelaties

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige ontvangsten mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)

Art.    2020    2021    2022    2023    2024    2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)    38.516    31.198    31.133    31.068    30.950    -

Stand vastgestelde begroting 2020 (na 1e ISB)

38.516    31.198    31.133    31.068    30.950

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

00000

Mutatie 2e, 3e en 4e incidentele suppletoire begroting 2020

00000

Extrapolatie

30.950

 

Belangrijkste mutaties

             
 • 1) 
  Wisselkoers leningen

5.2

1.108

6.698

0

0

0

0

Overige mutaties

0 0 0 0 0 0

Stand ontwerpbegroting 2021

39.624    37.896    31.133    31.068    30.950    30.950

Toelichting

 • 1. 
  Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Uitgaven BES-fonds

 

Tabel 5 Belangrijkste beleidsmatige uitgaven mutaties ten opzichte van

vorig jaar (bedragen x € 1.000)

 

Art.    2020

2021    2022    2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)    41.875

34.230    34.342    34.343

34.343

-

Stand ontwerpbegroting 2020 (na ISB)

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175    1.026    1.029    1.029    1.029

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting

4783    0    0    0    0 -

Extrapolatie

35.372

 

Belangrijkste mutaties

 • 1) 
  Wisselkoers BES-fonds

1

4.823

12.145

0

0

0

0

 • 2) 
  Extra middelen Covid-19

1

1.333

0

0

0

0

0

Overige mutaties

0 0 0 0 0 0

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989    47.401    35.371    35.372    35.372    35.372

Toelichting

 • 1. 
  Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

 • 2. 
  Extra middelen Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen.

Ontvangsten BES-fonds

Tabel 6 Belangrijkste beleidsmatige ontvangsten mutaties ten opzichte van vorig jaar (bedragen x € 1.000)

Art.    2020    2021    2022    2023    2024    2025

Stand ontwerpbegroting 2020 (inclusief NvW)    41.875    34.230    34.342    34.343    34.343    -

Stand ontwerpbegroting 2020 (na ISB)

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175    1.026    1.029    1.029    1.029

35.372

Extrapolatie

 

Belangrijkste mutaties

           
 • 1) 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1

10.939

12.145

0

0

0

0

Overige mutaties

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989    47.401    35.371    35.372    35.372    35.372

Toelichting

 • 1. 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BESfonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

 

Tabel 7 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x €1.000)

Art. Naam artikel (totale uitgaven artikel)

Juridisch verplichte uitgaven

Niet-juridische Bestemming van de niet-juridisch verplichte verplichte uitgaven uitgaven

1 Versterken rechtsstaat (13.956)

13.956 (100%)

0 (0%)

4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (14.459)

9.284 (54,7%)

7675 (45,3%) - Subsidies (regelingen) (270)

 • Opdrachten Caribisch Nederland (1.314)
 • Opdrachten landen (1.214)
 • Bijdragen aan medeoverheden versterken bestuurs- en uitvoeringskracht (3.000)

Bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan landen (1.741)

 • Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties (136)
 

5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (28.517)

28.517 (100%)

0 (0%)

8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (0)

0 (0%)

0 (0%)

 

Totaal aan niet-juridisch verplichte uitgaven

 

7.675

2.4 Strategische evaluatieagenda

In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) worden in de begroting van 2021 stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA).

De begroting van 2021 is een overgangsjaar waarin nadere invulling wordt gegeven aan de SEA. Dat leidt ertoe dat in plaats van de meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen hier de strategische evaluatieagenda wordt getoond. Het onderstaande overzicht strategische onderzoeken biedt inzicht in en toelichting bij een selectie van strategische onderzoeken in aansluiting op de beleidsprioriteiten van Koninkrijksrelaties in 2021. Het volledige overzicht 'Evaluatie- en overig onderzoek', inclusief de geplande beleidsdoorlichtingen, is te vinden in bijlage 5.

 

Tabel 8 Overzicht strategische onderzoeken

Artikel

Strategische onderzoeken

Afronding

 • 1. 
  Versterking rechtsstaat

Beleidsdoorlichting Versterken rechtsstaat

2022

 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische structuur

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

2023

 • 5. 
  Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Beleidsdoorlichting Schuldsanering, lopende inschrijving en leningen

2023

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw 2021 Bovenwindse Eilanden

Toelichting

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

In september 2017 verwoestte de orkaan Irma de Bovenwindse Eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Nederland reageerde hierop door noodhulp te verstrekken aan de eilanden en vervolgens hulp bij de wederopbouw van de eilanden. Hiervoor is artikel 8 aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd. In de begroting voor het jaar 2019 en 2020 is opgenomen dat BZK in 2020 start met een beleidsdoorlichting van artikel 8. De beleidsdoorlichting zal starten in 2020 en in 2021 aan de Kamer aangeboden worden.

De doelstelling van deze beleidsdoorlichting is tweeledig. Enerzijds zal een zo volledig mogelijk beeld gegeven worden van de doeltreffendheid en doelmatigheid van reeds gedane bestedingen voor de wederopbouw van de bovenwindse eilanden. Anderzijds zal een beeld geschetst worden van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de structuur die is opgetuigd rond de noodhulp en de wederopbouw van de bovenwindse eilanden, in theorie en praktijk.

2.5 Overzicht risicoregelingen

 

Tabel 9 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande garanties

2019

Geraamd te

verlenen

2020

Geraamd te

vervallen

2020

Uitstaande garanties

2020

Geraamd te

verlenen

2021

Geraamd te

vervallen

2021

Uitstaande garanties

2021

Garantie plafond

Totaal plafond

Artikel

5 Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

9e Europees    1.876

Ontwikkelingsfonds verlenging

0

0

1.876

0

0

1.876

0

1.876

 
 

Totaal

1.876

0

0

1.876

0

0

1.876

0

1.876

Toelichting

Voorschotten 9e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Doel en werking garantieregeling

De garantstelling is op verzoek van de Europese Commissie in het kader van het Europees Ontwikkelingsfonds verstrekt door Nederland. De Europese Commissie verlangt, bij projecten van de lidstaten niet vallend binnen de Europese grenzen, een garantstelling voor individuele landen en gebieden overzee (LGO's). De garantstelling betreft het Bonaire riolerings- en water-zuiveringsprogramma. Het programma ondervindt vertraging door een arbitragezaak. De garantie liep oorspronkelijk in juni 2019 af en is verlengd tot juni 2022.

Beheersing risico's

Nederland volgt, samen met Bonaire, de uitvoering van het programma nauwlettend en heeft in 2019 een aanvullend bedrag van € 2 mln. (€ 1 mln. van het Ministerie van BZK en € 1 mln. van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ter beschikking gesteld om het project tot een goed einde te brengen.

Premiestelling en kostendekkendheid

Voor deze garantie is geen begrotingsreserve aanwezig en wordt geen premie afgedragen als vergoeding voor de afgegeven garantie.

Tabel 10 Overzicht verstrekte leningen per 1 juli 2020 (bedragen x € 1.000)

 

Artikel

Omschrijving

Uitstaande lening in andere valuta

Uitstaande lening in €1

Looptijd lening

Totaal verstrekte leningen

   

1.637.512

 
 

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

 

1.598.933

 
 

Lening lopende inschrijving Curagao 2,5%

81.979

32.690

10 jaar (2010-2020)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 2,75%

139.735

55.720

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 2,875

370.000

147539

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 3,0%

474.900

189.369

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 3,125%

582.391

232.231

30jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 2,75%

62.604

25.226

30jaar (2013-2043)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 2,45%

247.036

103.186

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 1,6%

212.727

108.084

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 1,62%

33.296

17997

30 jaar (2015-2045)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 1,0%

59.050

29.702

30jaar(2016-2046)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 1,24%

60.000

28.448

30 jaar (2017-2047)

 

Lening lopende inschrijving Curagao 0,92%

69.100

34.167

30jaar (2019-2049)

 

Liquiditeitslening Curagao 0,00%

177.000

90.331

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curagao 0,00%

141.000

72.732

2 jaar (2020-2022)

 

Liquiditeitslening Curagao 0,00%

63.000

31.286

2 jaar (2020-2022)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,5%

49.875

19.992

10 jaar (2010-2020)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,625%

73.500

29.461

15 jaar (2010-2025)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,75 %

78.571

31.494

20 jaar (2010-2030)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,875%

50.000

20.042

25 jaar (2010-2035)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 3,0%

50.000

20.042

30jaar (2010-2040)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,25%

58.652

24.765

15 jaar (2014-2029)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,375%

44.818

18.739

20 jaar (2014-2034)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 2,45%

39.526

14.931

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 1,8%

25.226

13.388

30 jaar (2014-2044)

 

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,83%

18.811

8.895

25 jaar (2017-2032)

Artikel    Omschrijving

Uitstaande lening in andere valuta

Uitstaande lening in C1

Looptijd lening

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,74%

32.900

16.459

30jaar (2019-2049)

Lening lopende inschrijving Sint Maarten 0,5%

20.800

10.606

7jaar(2016-2023)

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

50.200

25.622

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

20.000

10.269

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

24.000

12.380

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Sint Maarten 0%

19.300

9.208

2 jaar (2020-2022)

Lening Ontwikkelingsbank Nederlandse Antillen

-

1.341

29 jaar (2001-2030)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

-

763

30 jaar (1991-2021)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

-

1.256

30 jaar (1992-2022)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

-

953

30 jaar (1993-2023)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

-

453

30 jaar (1994-2024)

Maatregel Tussenbalans begrotingslening Aruba 2,5%

-

85

30 jaar (1995-2025)

Water en Energiebedrijf Aruba 2,5%

9.199

4.416

30 jaar (1995-2025)

Liquiditeitslening Aruba 0%

42.800

21.624

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Aruba 0%

49.400

25.444

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Aruba 0%

63.900

33.071

2 jaar (2020-2022)

Liquiditeitslening Aruba 0%

49.400

24.525

2 jaar (2020-2022)

 

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

 

38.579

 

Liquiditeitslening Sint Maarten 0,0%

ANG 50.000

22.790

30jaar(2018-2048)

Liquiditeitslening Sint Maarten 0,0%

ANG 32.600

15.789

30jaar(2018-2048)

1 In de begroting 2020 is abusievelijk gebruik gemaakt van de marktwaarde in 2019.

Toelichting

De leningen aan de landen worden meestal afgesloten in Antilliaanse gulden (ANG) of Arubaanse florin (AWG) en vastgelegd in de begroting in euro's (€). Deze vastlegging gebeurt op basis van de geldende koers op het moment van aangaan van de lening (historische waarde). De aan Caribisch Nederland verstrekte renteloze leningen in dollars (USD) zijn in bijlage 9 te vinden.

De huidige stand van de leningen afgesloten in voorgaande boekjaren zijn geactualiseerd tot 24 augustus 2020. De in 2020 afgesloten leningen zijn opgesteld op basis van de vastgestelde euro-dollar begrotingskoers voor 2020 (€ 1,12). De wisselkoerseffecten worden gecorrigeerd per jaarverslag.

Artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Leningen lopende inschrijving Curagao en Sint Maarten

Om ervoor te kunnen zorgen dat Curagao en Sint Maarten een gezonde financiële huishouding kunnen voeren, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de landen voorop blijft staan, zijn afspraken gemaakt tussen deze landen en Nederland. Deze afspraken zijn geformaliseerd in de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft) en betreffen een deugdelijk begrotingsbeleid, het op orde brengen van het financieel beheer en een effectief financieel toezicht ter voorkoming van nieuwe opbouw van schulden. Daarnaast is afgesproken dat Nederland een lopende inschrijving aanbiedt voor leningen aan Curagao en Sint Maarten, tegen het actuele rendement op staatsleningen van de desbetreffende looptijd. Het merendeel van de leningen zijn zogenaamde «bulletleningen» met aflossing ineens aan het einde van de looptijd.

De lopende inschrijving Sint Maarten van 2019 is een lening voor 30 jaar, die aan Sint Maarten verstrekt is om de liquiditeitspositie van Sint Maarten te versterken. Deze positie was ernstig verzwakt na de orkaan Irma. Dit is een uitzondering op de regel dat van de lopende inschrijving alleen gebruik gemaakt mag worden voor de kapitaaldienst en bij een sluitende begroting (art. 25 Rft). Vanwege het afwijkende risicoprofiel van deze lening wordt op de Aanvullende Post (bij de middelen gereserveerd voor de wederopbouw van Sint Maarten) een begrotingsreserve aangehouden van 3% van de uitstaande lening.

Het Ministerie van Financiën voert het beheer over deze leningen, de belasting vindt plaats op hoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV).

Liquiditeitsleningen Curacao en Sint Maarten

Curagao en Sint Maarten hebben in verband met de covid-19 in 2020 verschillende liquiditeitsleningen ontvangen. Deze liquiditeitsleningen van Curagao en Sint Maarten lopen tot en met 2022 en hebben een rentepercentage van 0,00%. Aan de liquiditeitsleningen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Conform het advies van het Cft bestaat de mogelijkheid om de in 2020 verstrekte liquiditeitssteun aan Curagao en Sint Maarten in 2022 te herfinancieren. Een overzicht van alle noodmaatregelen in het kader van Covid-19 is bij Beleidsprioriteiten te vinden.

Lening OBNA

Dit betreft een vordering op de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen (OBNA) vanwege middelen die destijds ter beschikking zijn gesteld voor het bevorderen van de economie op de Nederlandse Antillen.

Leningen Aruba

Maatregel Tussenbalans

In het kader van de Maatregel Tussenbalans zijn met ingang van 1991 begrotingsleningen verstrekt aan Aruba ter financiering van projecten, waarvan een bepaald rendement verwacht mag worden. De leningen hebben een looptijd van 30 jaar, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij waren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%. In 2025 zullen de laatste aflossingen plaatsvinden.

Water- en Energiebedrijf Aruba

Het betreft een begrotingslening uit 1995 ten behoeve van het Water- en Energiebedrijf NV gevestigd te Aruba. De lening is verstrekt voor het aldaar verrichten van een groot aantal investeringen voor de renovatie en uitbreiding van het Water- en Energiebedrijf. De lening heeft een looptijd tot 30 juni 2026, waarvan de eerste acht jaar aflossingsvrij waren. Nu wordt jaarlijks conform afspraken afgelost. Het jaarlijkse rentepercentage is 2,5%.

Liquiditeitsleningen Aruba

Aruba heeft in 2020 om bijstand gevraagd op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden om de gevolgen van het coronavirus op te kunnen vangen. De liquiditeitsleningen hebben een looptijd tot en met 2022 en een rentepercentage van 0,00%. Aan de liquiditeitsleningen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Conform het advies van het CAft bestaat de mogelijkheid om de in 2020 verstrekte liquiditeitssteun aan Curagao en Sint Maarten in 2022 te herfinancieren. Een overzicht van alle noodmaatregelen in het kader van Covid-19 is bij Beleidsprioriteiten terug te vinden.

Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Liquiditeitsleningen Sint Maarten

In 2018 zijn twee 30-jarige renteloze leningen aan Sint Maarten verstrekt om de liquiditeitspositie van het land te verstevigen na de schade van orkaan Irma. De eerste vijf jaar zijn aflossingsvrij, daarna wordt jaarlijks afgelost.

2.6 Implementatie van mensenrechtenverdragen

Op aanbeveling van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) informeert de regering jaarlijks de Staten-Generaal in de memorie van toelichting op de begroting Koninkrijksrelaties over de stand van zaken rond de implementatie van mensenrechtenverdragen in het Caribische deel van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2018/19, 33826, nr. 29). In het afgelopen begrotingsjaar zijn voor (ei)landen in dit gedeelte van het Koninkrijk geen verdragen met een dergelijk karakter bekrachtigd. Ook zijn geen implementatieplannen tot stand gekomen met betrekking tot mensenrechtenverdragen in deze gebieden. In navolging van een aanbeveling van de AIV is recentelijk wel besloten tot de instelling van een periodiek overleg tussen de vier landen van het Koninkrijk, waarin de implementatie van mensenrechtenverdragen centraal zal staan. Dit overleg zal worden ingebed in het Ambtelijk Wetgevingsoverleg Koninkrijksrelaties (AWOK) en bekendstaan als de subcommissie mensenrechtenverdragen. De eerste bijeenkomst van deze subcommissie was voorzien op 15 april 2020. In verband met de Covid-crisis - en het beslag dat deze crisis op het overheidsapparaat van met name Aruba, Curagao en Sint Maarten legt - is in gezamenlijk overleg besloten deze bijeenkomst tot nader order uit te stellen.

 • 3. 
  Beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het bevorderen van goed bestuur door een bijdrage te leveren aan het versterken van de rechtsstaat van de landen Aruba, Curagao en Sint Maarten. Dit krijgt vorm door samenwerking op het gebied van veiligheid, rechtshandhaving en grensbewaking en ondersteuning van de landen Aruba, Curagao en Sint Maarten.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor:

Stimuleren

Rechtshandhaving en veiligheid zijn aangelegenheden van de landen van het Koninkrijk. De minister is verantwoordelijk voor het stimuleren van de versterking van de rechtsstaat in Aruba, Curagao en Sint Maarten. Dit doet de minister door de landen te ondersteunen en invulling en uitvoering te geven aan samenwerkingsregelingen en rijkswetten. Daarbij werkt de minister nauw samen met de betrokken bewindspersonen van Justitie en Veiligheid en van Defensie die de operationele capaciteit voor de ondersteuning en versterking leveren.

Deze ondersteuning komt voort uit artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden waarin is bepaald dat de landen binnen het Koninkrijk elkaar hulp en bijstand verlenen, en komt tot stand door het treffen van onderlinge regelingen op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Nu de aanpak voor de bestrijding van ondermijning effectief is gebleken, wordt de projectmatige aanpak gewijzigd naar een structurele versterking van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Zij zetten sinds 2016 met een gemeenschappelijke aanpak in op bestrijding van ondermijning in Sint Maarten en (deels ook) op Curagao. Deze projectmatige inzet was in 2018 verlengd tot en met 2021. De wijziging van een projectmatige inzet naar een structurele versterking zorgt middels een brede en integrale aanpak voor een duurzame bestrijding van ondermijning.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

40.107

12.675

13.956

23.145

23.145

40.752

40.752

 

Uitgaven

40.422

12.675

13.956

23.145

23.145

40.752

40.752

waarvan juridisch verplicht

   

100,0%

       
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

29.456

826

0

0

0

0

0

Recherchecapaciteit (Nationale Politie)

29.456

826

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

15

0

0

0

0

0

0

Overige bijstand aan de landen

15

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

10.951

11.849

13.956

23.145

23.145

40.752

40.752

Grensbewaking (Defensie)

6.209

6.339

6.339

6.339

6.339

6.339

6.339

Recherchecapaciteit (JenV)

0

0

0

9.500

9.500

27.106

27.106

Rechterlijke macht (JenV)

4.742

5.510

7.617

7.306

7.306

7.307

7.307

 

Ontvangsten

4.253

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 100% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

De bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken zijn voor 100% juridisch verplicht. De uitgaven zijn voor onbepaalde tijd vastgelegd in de beheersovereenkomst Koninklijke Marechaussee (KMar) en het Ministerie van BZK. De uitgaven voor de rechterlijke macht zijn vastgelegd in de uitzendregeling voor rechters en ambtenaren.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Nederland stelt voor onbepaalde tijd personeel van de KMar beschikbaar ter ondersteuning van het grenstoezicht in Aruba, Curagao en Sint Maarten. Deze flexibele pool van 43 fte levert een bijdrage aan de uitvoering van grens gerelateerde politietaken in de landen. Het gaat hierbij om grensbewaking, het uitvoeren van de politietaak op respectievelijk de luchthaven en de maritieme grenzen, de bestrijding van drugs-, wapen- en migratiecrimina-liteit. De operationele inzet van de medewerkers vanuit de flexpool vindt plaats onder het bevoegd gezag van het land waar de betreffende werkzaamheden worden verricht.

Recherchecapaciteit (JenV)

Zoals vastgelegd in de Rijkswet Politie van Curagao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking heeft het Recherche Samenwerkingsteam (RST) de taak om zware, georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, alsook criminaliteit die een ernstige inbreuk maakt op de rechtsorde, waaronder ondermijning en corruptie. Daarnaast verricht het RST de afhandeling van internationale rechtshulpverzoeken op dit gebied. Het RST werkt onder gezag van de lokale openbaar ministeries.

Met de Politiewet 2012 is bepaald dat er tussen de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid een gesloten systeem voor financiering van de politie bestaat. Jaarlijks worden de budgetten van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ten behoeve van het RST overgeheveld naar begrotingshoofdstuk VI Justitie en Veiligheid. Het beleidsmatig instrument wordt in de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoord, gezien haar politieke verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van de middelen.

Rechterlijke macht (JenV)

Ter versterking van de rechtsstaat is volledige bezetting van het Gemeenschappelijk Hof en de openbaar ministeries van groot belang. Vanwege een gebrek aan lokale personele capaciteit draagt Nederland hier op verzoek van de landen aan bij door het ter beschikking stellen van rechters en officieren van justitie. Deze treden in lokale dienst, waarbij een uitzend-toelage wordt vergoed ten laste van de begroting van Koninkrijksrelaties. Bij de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof werken ook rechters en officieren van justitie aan de aanpak van ondermijning.

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het bewerkstelligen van een merkbare positieve verandering in het leven van de burgers in de Caribische delen van het Koninkrijk door te ondersteunen bij het creëren van een betrouwbare en goed functionerende overheid. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) draagt daaraan bij middels het versterken van de uitvoeringskracht, het inzetten van kennis en expertise en het coördineren van de inzet van het Rijk.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Stimuleren

 • De minister ondersteunt waar gewenst en mogelijk de Caribische delen van het Koninkrijk bij de uitvoering van taken door middel van technische assistentie en het delen van kennis.
 • De minister ondersteunt waar gewenst en mogelijk de Caribische delen van het Koninkrijk bij de uitvoering van taken door middel van praktische samenwerking en het opzetten van samenwerkingsovereenkomsten.

Regisseren

 • De minister coördineert de rijksbrede inzet in Caribisch Nederland en bevordert de integrale samenwerking.
 • De minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van goed bestuur in Caribisch Nederland.
 • C. 
  Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

27.316

57.213

16.959

13.855

13.855

13.205

13.205

 

Uitgaven

28.880

57.213

16.959

13.855

13.855

13.205

13.205

waarvan juridisch verplicht

   

54,7%

       
 

4.1 Curagao, Sint Maarten en Aruba

6.535

45.447

7.091

6.809

6.809

6.809

6.809

Subsidies (regelingen)

268

39.700

1.600

0

0

0

0

Diverse subsidies

268

39.700

1.600

0

0

0

0

Opdrachten

160

1.063

1.214

1.664

1.664

1.664

1.664

Opdrachten landen

160

1.063

1.214

1.664

1.664

1.664

1.664

Inkomensoverdrachten

2.992

1.950

1.950

5.009

5.009

5.009

5.009

Toeslagen op pensioenen NA

2.992

1.950

1.950

5.009

5.009

5.009

5.009

Bijdrage aan medeoverheden

2.944

2.598

2.191

0

0

0

0

Bijdrage aan landen

2.944

2.598

2.191

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

171

136

136

136

136

136

136

Diverse bijdragen

171

136

136

136

136

136

136

 

4.2 Caribisch Nederland

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

Subsidies (regelingen)

693

3.926

500

500

500

500

500

Subsidies Caribisch Nederland

693

510

500

500

500

500

500

Bonaire International Airport

0

3.416

0

0

0

0

0

Opdrachten

836

768

1.391

1.397

1.397

1.613

1.613

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

807

700

800

800

800

800

800

Opdrachten Caribisch Nederland

29

68

591

597

597

813

813

Inkomensoverdrachten

3.017

2.572

2.477

2.149

2.149

1.283

1.283

Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers

3.017

2.572

2.477

2.149

2.149

1.283

1.283

Bijdrage aan medeoverheden

17.799

4.500

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Bijzondere uitkering sociaal-economische initiatieven

7.733

500

0

0

0

0

0

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

10.066

4.000

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 54,7% juridisch verplicht en dit kent de volgende onderverdeling:

Subsidies (regelingen)

De subsidiebudgetten zijn voor 87% juridisch verplicht. Het subsidiebudget aan Caribisch Nederland is voor 46% verplicht en betreft de uitbetaling van de resterende subsidies voor UNICEF en WeConnect na vaststelling van de reeds verstrekte subsidie. De subsidie aan het Rode Kruis ten behoeve van de noodpakketten op Aruba, Curagao en Sint Maarten is grotendeels in

2020    als voorschot uitbetaald. De resterende bedrag (€ 1,6 mln.) wordt in

2021    uitbetaald bij vaststelling van de subsidie en is daarmee voor 100% juridisch verplicht.

Opdrachten

De opdrachtenbudgetten zijn voor 3% juridisch verplicht.

Inkomensoverdrachten

De inkomstenoverdrachten zijn voor 100% juridisch verplicht. De uitgaven voor inkomstenoverdracht liggen vast in de Vaste verrekenkoersregeling pensioenen (1990). Daarnaast is Nederland volgens artikel 4 lid 3 van de Onderlinge regeling rechtsopvolging en boedelscheiding APNA alsmede de rechtsopvolging van een aantal niet kapitaal gefinancierde pensioen(vervangende) verplichtingen van het Land de Nederlandse Antillen verplicht de pensioenen en uitkeringen van gewezen politieke ambtsdragers van de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba te betalen (Stcrt. 2010, 14723).

Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden zijn voor 38% juridisch verplicht. Dit betreft de afgesproken Nederlandse bijdrage aan de Integriteitskamer van Sint Maarten (€ 0,5 mln.). Daarnaast zijn de middelen uit de regio envelop ten behoeve van het Governance project Sint Eustatius (€ 2,5 mln.) verplicht.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

4.1. Curagao, Sint Maarten en Aruba

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

Door het wegvallen van het toerisme en de lockdowns zijn de inkomsten van veel burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk weggevallen. Er is een toename zichtbaar in het aantal hulpbehoevenden dat zich aandient bij voedselbanken en soortgelijke initiatieven en organisaties, of anderszins afhankelijk is van voedselpakketten of -bonnen. Het kabinet heeft daarom besloten om in 2020 middelen ter beschikking te stellen om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten en hygiëneproducten. De eerste subsidie (€ 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de noodpakketten op Aruba, Curagao en Sint Maarten is voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling. De tweede subsidie van maximaal € 25,2 mln. voor noodpakketten wordt aan het Rode Kruis beschikbaar gesteld om de hulp vanaf september 2020 tot en met eind 2020 te kunnen continueren.

Opdrachten

Opdrachten landen

Afhankelijk van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur worden vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties gerichte opdrachten aan organisaties betaald die als doel hebben goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën te bevorderen.

Daarnaast wordt afhankelijk van de vraag en behoefte gericht de uitvoe-ringskracht van de overheden in de landen bevorderd, rekening houdend met lokale omstandigheden en de specifieke bestuurlijke context per land.

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen Nederlandse Antillen (NA)

Conform de regeling vaste verrekenkoers pensioeninkomen voormalig Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse pensioengerechtigden worden nadelige koersverschillen als gevolg van wisselkoersfluctuatie tussen de Antilliaanse gulden (ANG) en Arubaanse florin (AWG) enerzijds en de Euro (€) anderzijds gecompenseerd uit de begroting van Koninkrijksrelaties.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage landen

In 2021 betaalt Nederland de helft van de kosten voor de Integriteitskamer Sint Maarten. Dit is het laatste jaar dat Nederland zorgdraagt voor de financiering van de helft van de kosten. De bijdrage van Nederland zal aan Sint Maarten worden overgemaakt.

Vanwege de achterstand die mede is opgelopen door Covid-19 zijn de middelen voor de verbouwing en uitbreiding van de vreemdelingenbewaring op Curagao in het kader van de situatie in Venezuela voor Curagao en Aruba doorgeschoven naar 2021.

4.2. Caribisch Nederland

Subsidies (regelingen)

Subsidies Caribisch Nederland

UNICEF heeft een programma (2019-2021) opgezet om de openbare lichamen te helpen met het ontwikkelen van de kinderrechten. Het is ontwikkeld op basis van de uitkomsten van de Situational Analysis dat door UNICEF eind 2019 is afgerond. Belangrijk onderdeel van dit programma is ondersteuning bij gegevensverzameling, monitoring en evaluatie van effectief beleid. Ook is kinderrechteneducatie en -participatie net als in het vorige programma een belangrijk onderdeel. Verder zal ondersteuning worden geboden bij communicatiecampagnes voor positief ouderschap waarbij ook nauw zal worden samengewerkt met het programma Bes(t)

4 kids.

Opdrachten

Opdrachten Caribisch Nederland

Het ministerie richt zich op het verhogen van de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur op Caribisch Nederland en zet zich in om samen met de openbare lichamen de bestuurlijke kaders te versterken. Daarnaast wordt gericht de uitvoeringskracht van de ambtelijke apparaten van de openbare lichamen versterkt, rekening houdend met lokale omstandigheden en de specifieke bestuurlijke context per eiland. Er wordt door het ministerie geïnvesteerd in menselijk kapitaal, onder andere door middel van het trainen van de ambtelijke lokale apparaten, het voortzetten van het Talent Ontwikkelprogramma Bonaire en het gericht ondersteunen met kennis en expertise.

Verder wordt er door middel van de coördinerende rol van het ministerie gewerkt aan het bevorderen van integraal werken vanuit het Rijk. Daartoe wordt onder meer ingezet op maatregelen die een meer integrale weging en prioritering van beleidsvoornemens mogelijk moet maken. Zo wordt de coördinerende rol versterkt door de bestaande overlegstructuur intensiever te benutten (Kamerstukken II, 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Beleidswijzigingen gericht op Caribisch Nederland zullen op de geëigende begro-tingsmomenten worden besproken in de Stuurgroep Caribisch Nederland. In het voorjaar worden bovendien alle budgettaire plannen van de departementen besproken in de Stuurgroep Caribisch Nederland. Dit vergroot de transparantie, bevordert de samenhang van de plannen, opdrachten en integrale beleidsvorming. De ministeriële verantwoordelijkheid van de verschillende departementen blijft daarbij onverminderd van kracht.

Afhankelijk van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland, worden verder vanuit de begroting Koninkrijksrelaties gerichte opdrachten aan organisaties gefinancierd, die als doel hebben goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën te bevorderen.

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

Uit deze middelen worden de rechtspositionele regelingen van (voormalige) politieke ambtsdragers gefinancierd. Het betreft de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het voormalige land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, 14723).

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Op basis van de vraag en behoefte van het lokaal bestuur in Caribisch Nederland worden vanuit de begroting Koninkrijksrelaties bijzondere uitkeringen verleend, ten behoeve van sociaaleconomische initiatieven. Doel hiervan is om naast de vrije uitkering gericht initiatieven te kunnen ondersteunen op het sociaaleconomische vlak met additionele begeleiding en ondersteuning vanuit Den Haag.

Daarnaast hebben de ontwikkelingen op bestuurs- en uitvoeringskracht geleid tot verschillende meerjarenakkoorden, zoals het Bestuursakkoord Bonaire 2018-2022 en Saba Package 2019-2022 (Kamerstukken II 2018/19, 31568, nr. 207 en Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66). In de akkoorden zijn afspraken gemaakt over de inzet van het Rijk en de inzet van de openbare lichamen. Het Ministerie van BZK zet in dit kader gerichte capaciteit en middelen in om opvolging aan de afspraken te geven. Dit omvat onder andere de inzet van gerichte technische assistentie daar waar er onvoldoende capaciteit en kennis is bij de openbare lichamen. Het doel is om het ambtelijk apparaat te versterken en goed bestuur en financieel beheer te bevorderen, om zo een positieve bijdrage aan het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te bewerkstellingen. Het instrument bijdrage aan medeoverheden wordt gebruikt, zodat de openbare lichamen directer aangesloten zijn bij de activiteiten en de te behalen doelstellingen.

Tot slot heeft het kabinet begin 2020 geld uit de tweede van de Regio Evenlop beschikbaar gesteld (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Een deel hiervan (€ 3,5 mln.) is voor het project Versterking Governance, deze budgetten worden in 2020 en 2021 uitgekeerd.

Volgens artikel 94 Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt jaarlijks uiterlijk op de derde woensdag van mei een overzicht van alle bijzondere uitkeringen gepubliceerd.

Verdere rijksuitgaven aan Caribisch Nederland

Een overzicht van alle rijksuitgaven Caribisch Nederland is naar aanleiding van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) opgenomen als bijlage 6 bij deze begroting. Deze uitgaven worden aangeleverd door de betreffende departementen. De uitgebreidere toelichtingen zijn bij de begrotingen van de betreffende departementen te vinden.

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het ondersteunen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën van Curagao en Sint Maarten door ten eerste de kwijtschelding van een deel van de schulden van Curagao en Sint Maarten (in 2010) en ten tweede door het aanbieden van de mogelijkheid van een lopende inschrijving door Nederland tegen het actuele rendement op Nederlandse staatsleningen van de desbetreffende looptijd.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

Gelet op de autonomie hebben de landen hun eigen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het financieel toezicht op Curagao en Sint Maarten wordt op grond van de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft) uitgeoefend door de Rijksministerraad.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor:

Financieren

 • De minister financiert de kosten die voortkomen uit de schuldsanering en heeft een lopende inschrijving op leningen van Curagao en Sint Maarten via de begroting van Koninkrijksrelaties. Dit is terug te voeren op de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in de aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen per 10 oktober 2010. Daarbij heeft Nederland een oplossing geboden voor de toenmalige schuldenproblematiek, door de verplichting op zich te nemen een belangrijk deel van de schulden van Curagao en Sint Maarten over te nemen.

Uitvoeren

 • Afspraken over het financieel beheer van Curagao en Sint Maarten zijn geformaliseerd in de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft). Op basis van van deze wet begeleidt de minister de adviezen van het College financieel toezicht (Cft) naar de Rijksministerraad. Tevens is in de Rft bepaald dat Nederland een lopende inschrijving aanbiedt voor leningen aan Curagao en Sint Maarten, tegen het actuele rendement op Nederlandse staatsleningen van de desbetreffende looptijd.

Op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden kunnen de landen binnen het Koninkrijk eventueel in aanmerking komen voor hulp en bijstand van Nederland.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Vanaf 10 oktober 2010 zijn aan de landen Curagao en Sint Maarten in het kader van artikel 16 van de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten kapitaalleningen verstrekt. Vanaf begin 2020 heeft vanwege de coronacrisis een beleidswijziging plaatsgevonden en worden ook leningen verstrekt in het kader van liquiditeitssteun, niet alleen aan Sint Maarten en Curagao, maar ook aan Aruba. Op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ontvangen de landen een aantal leningen om de gevolgen van de Covid-19 deels op te vangen.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

50.396

354.851

1

0

1

0

0

 

Uitgaven

79.143

383.367

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

waarvan juridisch verplicht

   

100,0%

       
 

5.1. Schuldsanering Curagao en Sint

Maarten

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Leningen

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Schuldsanering

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

 

5.2 Leningen en/of garanties landen

Curagao, Sint Maarten en Aruba

50.626

354.850

0

0

0

0

0

Leningen

50.626

354.850

0

0

0

0

0

Leningen aan Aruba

0

102.750

0

0

0

0

0

Lopende inschrijving en leningen Curagao en Sint Maarten

50.626

252.100

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

49.495

39.624

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Budgetflexibiliteit

Het totale uitgavenbudget op artikel 5 is bestemd voor de leningen vanuit de schuldsanering van Curagao en Sint Maarten via de begroting Koninkrijksrelaties. Dit is terug te voeren op de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in de aanloop naar de nieuwe staatkundige verhoudingen per 10 oktober 2010. Daarbij heeft Nederland een oplossing geboden voor de toenmalige schuldenproblematiek, door de verplichting op zich te nemen een belangrijk deel van de schulden van Curagao en Sint Maarten over te nemen. Deze leningen zijn voor 100% juridisch verplicht.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

5.1 Schuldsanering landen Curagao en Sint Maarten

Leningen

Schuldsanering

In de Slotverklaring van 2 november 2006 heeft Nederland zich met het oog op een gezonde financiële positie bij de start van de nieuwe staatkundige verhoudingen bereid verklaard om de schulden van (de collectieve sector van) de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curagao en Sint Maarten grotendeels te saneren of te herfinancieren. Het gaat daarbij om de schuldomvang op 31 december 2005, bestaande uit openbare en onderhandse geldleningen die zijn aangegaan jegens derden buiten de desbetreffende collectieve sector (inclusief de leningen die jegens Nederland zijn aangegaan). Deze leningen zijn, voor zover zij in omvang boven de rentelastnorm van dat jaar uitgaan, door Nederland gesaneerd. Ook de herfinanciering van deze leningen en de financiering van de rentelasten op deze leningen vallen onder de regeling van de schuldsanering. De in de begroting opgenomen bedragen komen overeen met de rente en aflossingen van de schuldpapieren die Nederland heeft overgenomen van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curagao en Sint Maarten. Elk jaar worden deze bedragen verrekend met het Ministerie van Financiën, die de schulden namens de Nederlandse Staat heeft overgenomen.

5.2 Leningen en/of garanties landen Curagao, Sint Maarten en Aruba Leningen

Leningen aan Aruba

Aruba heeft in 2020 op dit instrument leningen ontvangen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen. Leningen worden in het lopende boekjaar verstrekt waardoor deze post in de ontwerpbegroting op nul staat.

Lopende inschrijving en leningen Curagao en Sint Maarten In de Rijkswet financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Rft) is bepaald dat de Staat der Nederlanden een lopende inschrijving op leningen heeft wanneer Curagao of Sint Maarten een leningaanvraag doet aan de hand van een open biedingsprocedure. Dit is enkel het geval wanneer het College financieel toezicht (Cft) heeft geoordeeld dat aan de eisen van de Rft is voldaan.

Curagao en Sint Maarten hebben in 2020 op dit instrument leningen ontvangen om de gevolgen van het coronavirus te ondervangen. Leningen worden in het lopende boekjaar verstrekt waardoor deze post in de ontwerpbegroting op nul staat. De leningen worden in de begroting opgenomen tegen begrotingskoers. In het jaarverslag worden de gerealiseerde koersen gehanteerd.

Ontvangsten

De ontvangsten binnen dit artikel hebben betrekking op aflossingen en rentebedragen van uitstaande leningen van Aruba, Curagao en Sint Maarten. Een overzicht van de verstrekte leningen is terug te vinden van paragraaf 2.5 in de beleidsagenda.

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het bevorderen dat de basisvoorzieningen (inclusief infrastructuur) voor de burgers in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba weer op het niveau van voor de orkanen Irma en Maria komen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert het beschikbaar stellen van de middelen vanuit Nederland en het toezicht op de besteding daarvan.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Financieren

 • De minister financiert een deel van de wederopbouw van Sint Maarten. Tot 2021 zijn er middelen beschikbaar waarmee het trustfonds bij de Wereldbank wordt gevuld. Dit trustfonds blijft tot en met 2025 operationeel. Deze bijdrage is verbonden aan de politieke voorwaarden waarmee Sint Maarten akkoord is gegaan, waaronder de reeds ingestelde integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht waarover nadere afspraken zijn gemaakt (Stcrt. 2014, nr. 72542 en Landsverordening Integriteitskamer). Nederland zal gedurende de wederopbouw toezien op de naleving van de voorwaarden.
 • De minister levert naast het trustfonds directe steun voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat hier bijvoorbeeld om kosten op het gebied van rechtshandhaving of technische assistentie op gebied van financieel beheer.

Regisseren

 • De minister regisseert de Rijksbrede aanpak van de wederopbouwfase op de eilanden Saba en Sint Eustatius.
 • De minister is vertegenwoordigd in de stuurgroep van het Sint Maarten Reconstruction, Recovery and Resilience trustfund waarin ook Sint Maarten zitting heeft. Prioriteiten voor Nederland zijn economische ontwikkeling en bereikbaarheid, de afvalproblematiek en goed bestuur.

Ook de Ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (lenW) zijn betrokken bij de wederopbouw voor onder andere het herstel van schoolgebouwen en infrastructuur. De middelen voor deze projecten staan op de begrotingen van de betreffende ministeries.

 • C. 
  Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

24.362

24.680

0

0

0

0

0

 

Uitgaven

21.299

24.680

0

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

   

0,0%

       
 

8.1 Wederopbouw

21.299

24.680

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

1.230

308

0

0

0

0

0

Diverse subsidies

1.230

308

0

0

0

0

0

Opdrachten

491

5.602

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

491

5.602

0

0

0

0

0

Leningen

13.322

0

0

0

0

0

0

Overbruggingskrediet luchthaven Sint

Maarten

13.322

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

6.123

15.446

0

0

0

0

0

KPSM

300

7.534

0

0

0

0

0

Grenstoezicht Sint Maarten

0

755

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Eustatius

5.823

6.072

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

0

1.085

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

133

3.124

0

0

0

0

0

Wederopbouw op Sint Maarten

133

3.124

0

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

200

0

0

0

0

0

Ministerie van JenV

0

200

0

0

0

0

0

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Aangezien er nog geen budget is voor artikel 8 in 2021, zijn de budgetten 0% juridisch verplicht. Voor dit artikel geldt volledige eindejaarsmarge. Derhalve zijn voor 2021 geen middelen begroot.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

8.1 Wederopbouw

Voor het jaar 2021 is geen budget opgenomen op dit artikel. Het deel van het budget in 2020 dat niet in dat jaar besteed wordt, zal ter beschikking komen in 2021. Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2020 zal in 2021 van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën budget naar de begroting van Koninkrijksrelaties overgeheveld worden ten behoeve van het trustfund dat in beheer is bij de Wereldbank.

 • 4. 
  Niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties

4.1  Artikel 6. ApparaatA. Budgettaire gevolgen

Tabel 15 Budgettaire gevolgen, artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

26.365

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

 

Uitgaven

26.696

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

 

Personele uitgaven

16.264

13.488

12.285

10.894

10.894

10.576

10.576

waarvan eigen personeel

13.814

13.310

12.084

10.722

10.722

10.404

10.404

waarvan inhuur externen

2.450

178

201

172

172

172

172

Materiële uitgaven

10.432

11.445

11.854

10.729

10.729

10.729

10.729

waarvan overige materiële uitgaven

10.432

11.445

11.854

10.729

10.729

10.729

10.729

 

Ontvangsten

1.992

0

0

0

0

0

0

 • B. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

Op dit artikel worden de apparaatsuitgaven voor de volgende organisaties begroot:

 • Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO CN);
 • Colleges financieel toezicht (Cft);
 • Vertegenwoordiging Nederland in Aruba, Curagao en Sint Maarten (VN-ACS) exclusief de uitgaven voor ambtelijk personeel die op hoofdstuk VII worden begroot;
 • Rijksvertegenwoordiger Caribisch Nederland (CN).

Daarnaast worden de vergoedingen voor leden van raden en commissies op dit artikel begroot.

Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreffen de uitgaven aan het eigen personeel van de SSO CN, Rijksvertegenwoordiger CN, Cft en het lokaal personeel van de VN-ACS.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

De materiële uitgaven van alle onder dit begrotingshoofdstuk vallende onderdelen zijn hier opgenomen. De materiële uitgaven voor de SSO CN maken hier het merendeel van uit.

4.2 Artikel 7 Nog onverdeeld

 • A. 
  Budgettaire gevolgen

Tabel 16 Budgettaire gevolgen, artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

 

Uitgaven

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

 

Nog te verdelen

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

2.431

2.374

2.115

2.114

2.094

2.094

Wisselkoersreserve

0

873

1

1.020

1.020

1.020

1.020

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 • B. 
  Toelichting op de financiële instrumenten Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van wisselkoersfluctuaties. De meevallers komen ten gunste van de reserve en de tegenvallers komen ten laste van de reserve.

 • 5. 
  Beleidsartikel BES-fonds

5.1 Artikel 1. BES-fonds

 • A. 
  Algemene doelstelling

Het BES-fonds is ingesteld om middelen aan de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verstrekken. Hiermee kunnen zij de tussen het Rijk en de eilanden overeengekomen taakverdeling uitvoeren.

 • B. 
  Rol en verantwoordelijkheid

De openbare lichamen mogen zelf bepalen welke taken en activiteiten zij bekostigen uit de algemene middelen van de vrije uitkering. Dit uitgangspunt laat onverlet dat de openbare lichamen bepaalde wettelijke taken en activiteiten dienen uit te voeren waarbij zij voor de bekostiging mede op de algemene middelen zijn aangewezen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor:

Financieren

 • De minister is verantwoordelijk voor de bestuurlijke en financiële verhouding met de eilanden en in die hoedanigheid financiert de minister het BES-fonds.
 • C. 
  Beleidswijzigingen

Er zijn geen beleidswijzigingen.

 • D. 
  Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen, van beleid artikel 1 BES-fonds (bedragen x € 1.000)

 
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

43.176

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

 

Uitgaven

44.316

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

 

Bijdrage aan medeoverheden

44.316

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Vrije uitkering

44.316

54.989

47401

35.371

35.372

35.372

35.372

 

Ontvangsten

44.316

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Budgetflexibiliteit

Het BES-fonds kent geen budgetflexibiliteit. De openbare lichamen ontvangen middelen voor de aan hen toebedeelde en wettelijke taken.

 • E. 
  Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

De middelen, die de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit de vrije uitkering ontvangen, zijn vrij besteedbaar. Op de vrije uitkering wordt een aantal bedragen ingehouden. Het betreft aflossingslasten voor eerder afgesloten renteloze leningen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft verstrekt ter bekostiging van achterstanden in de onderwijshuisvesting, en de lening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de weginfrastructuur op Saba. Een overzicht van de verstrekte renteloze leningen aan de openbare lichamen treft u aan in bijlage 9 van deze begroting.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings-)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het BES-fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de uitgaven ten laste van het BES-fonds een post ontvangsten geraamd.

 • 6. 
  Bijlagen

Bijlage 1: Verdiepingsbijlage Koninkrijksrelaties

Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Uitgaven

Tabel 18 Uitgaven beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

13.643

13.462

10.917

10.917

28.162

-

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

 • 1.309

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

28.162

Nieuwe mutaties

341

494

12.228

12.228

12.590

12.590

Waarvan:

 • 1) 
  Recherche Samenwerkingsteam (RST)

0

0

12.000

12.000

12.000

12.000

Stand ontwerpbegroting 2021

12.675    13.956    23.145    23.145    40.752    40.752

Toelichting

 • 1) 
  Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Nu de aanpak voor de bestrijding van ondermijning effectief is gebleken, wordt de projectmatige aanpak gewijzigd naar een structurele versterking van het Recherche Samenwerkingsteam (RST), de openbaar ministeries en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De wijziging van een projectmatige inzet naar een structurele versterking zorgt middels een brede en integrale aanpak voor een duurzame bestrijding van ondermijning.

Ontvangsten

 

Tabel 19 Ontvangsten beleidsartikel 1. Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

     

2020 2021 2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020    0    0    0

0

0

-

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

Nieuwe mutaties

0 0 0 0 0 0

Stand ontwerpbegroting 2021

Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Uitgaven

Tabel 20 Uitgaven beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

15.838

15.042

14.926

14.926

14.309

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

733

33

33

33

0

-

Mutatie 2e en 4e ISB 2020

45.116

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

14.309

 

Nieuwe mutaties

 • 4.474

1.884

 • 1.104
 • 1.104
 • 1.104
 • 1.104

Waarvan:

 • 1) 
  Wisselkoers toeslagen pensioenen
 • 390
 • 3.059

0

0

0

0

 • 2) 
  Kasschuif subsidie Rode Kruis
 • - 
  1.600

1.600

0

0

0

0

 • 3) 
  Kasschuif vreemdelingenbewaring
 • - 
  1.741

1.741

0

0

0

0

 • 4) 
  Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland
 • - 
  1.220
 • - 
  1.220
 • - 
  1.104
 • - 
  1.104
 • - 
  1.104
 • - 
  1.104
 • 5) 
  Regio Envelop Caribisch Nederland

1.000

2.500

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

57.213

16.959

13.855

13.855

13.205

13.205

Toelichting

 • 1) 
  Wisselkoers toeslagen pensioenen

De wisselkoersmeevaller op de toeslagen pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7

 • 2) 
  Kasschuif subsidie Rode Kruis

Dit betreft een kasschuif. De subsidie (€ 16,0 mln.) aan het Rode Kruis ten behoeve van de Noodpakketten op Aruba, Curagao en Sint Maarten wordt voor 90% in 2020 als voorschot uitbetaald. De resterende 10% wordt in 2021 uitbetaald bij vaststelling van de subsidie.

 • 3) 
  Kasschuif vreemdelingenbewaring

Curagao en Aruba zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het kader van de vreemdelingenbewaring. Op basis van een advies van de Dienst Justitiele Inrichting (DJI) aan Curagao zijn bestaande bouwplannen voor de vreemdelingenbewaring bij het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) eind 2019 verder uitgewerkt en aangepast. Het nieuwe programma van eisen is in januari 2020 opgesteld door Curagao. Dit heeft tot een aangepaste planning geleid, waardoor het overgrote gedeelte van de uitgaven in 2021 zal plaatsvinden. Wegens lock down maatregelen op Curagao en Aruba hebben een aantal van de werkzaamheden tussen maart en mei 2020 stil gelegen. Nederland heeft afspraken gemaakt met Curagao en Aruba over de besteding van middelen. Een kasschuif blijft het voor Nederland mogelijk maken erop toe te zien dat Curagao en Aruba ook in 2021 de gemaakte afspraken nakomen.

 • 4) 
  Middelen Integrale aanpak Caribisch Nederland

Het tijdelijk besluit integrale projecten BES is geëindigd op 31 december 2019. De Ministeries van BZK, SZW en VWS hebben met elkaar afgesproken dat dit besluit niet wordt verlengd, op voorwaarde dat de middelen worden ingezet om lopende trajecten duurzaam te borgen. De structurele middelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties stonden worden teruggeboekt naar SZW en VWS.

 • 5) 
  Regio Envelop Caribisch Nederland

Begin 2020 heeft het kabinet in de tweede tranche totaal € 20,0 mln. uit de Regio Envelop beschikbaar gesteld voor Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 29697, nr. 82). Het betreft hier middelen voor het project Versterking Governance.

Ontvangsten

 

Tabel 21 Ontvangsten beleidsartikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Uitgaven

 

Tabel 22 Uitgaven beleidsartikel 5.

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

28.516

28.516

28.517

28.516

28.517

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e ISB 2020

135.000

0

0

0

0

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Mutatie 2e en 3e ISB 2020

219.850

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

28.517

 

Nieuwe mutaties

1

1

0

1

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

383.367

28.517

28.517

28.517

28.517

28.517

Ontvangsten

Tabel 23 Ontvangsten beleidsartikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

38.516

31.198

31.133

31.068

30.950

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

30.950

Nieuwe mutaties

1.108

6.698

0

0

0

0

Waarvan:

 • 1) 
  Wisselkoers leningen

1.108

6.698

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

39.624

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Toelichting

 • 1) 
  Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Uitgaven

 

Tabel 24 Uitgaven beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

25.429

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

 

Nieuwe mutaties

 • 749

0

0

0

0

0

Waarvan:

 • 1) 
  Klif Oranje
 • 749

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

24.680

0

0

0

0

0

Toelichting

 • 1) 
  Klif Oranje

Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) voor het toezicht op klif Oranje op basis van de vastgestelde verdeelsleutel.

Ontvangsten

 

Tabel 25 Ontvangsten beleidsartikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 6. Apparaat

Uitgaven

Tabel 26 Uitgaven niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

23.722

21.518

21.092

21.092

21.092

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

571

571

571

571

253

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

21.345

 

Nieuwe mutaties

640

2.050

 • 40
 • 40
 • 40
 • 40

Waarvan:

 • 1) 
  Wisselkoers apparaat

480

2.090

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

24.933

24.139

21.623

21.623

21.305

21.305

Toelichting

 • 1) 
  Wisselkoers apparaat

Een budget van € 2,1 mln. wordt toegevoegd ter compensatie van de wisselkoersverschillen op eigen personeel en overig materieel. De wisselkoerstegenvaller wordt gecompenseerd uit de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

Ontvangsten

Tabel 27 Ontvangsten niet-beleidsartikel 6. Apparaat (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Artikel 7 Nog onverdeeld

Uitgaven

Tabel 28 Uitgaven niet-beleidsartikel 7. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.560

2.473

2.234

2.234

2.234

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

10.119

1.204

1.129

1.129

1.470

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

3.704

 

Nieuwe mutaties

 • 8.375
 • 1.302
 • 228
 • 229
 • 590
 • 590

Waarvan:

 • 1) 
  Wisselkoers BES-fonds
 • - 
  4.823
 • - 
  12.145

0

0

0

0

 • 2) 
  Wisselkoers Koninkrijksrelaties

734

7.127

0

0

0

0

 • 3) 
  Kasschuif wisselkoers
 • - 
  3.999

3.999

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

Toelichting

 • 1) 
  Wisselkoers BES-fonds

Een budget van € 4,8 mln. in 2020 en € 12,1 mln. in 2021 wordt overgeheveld naar de begroting van het BES-fonds ter compensatie van wisselkoersverschillen.

 • 2) 
  Wisselkoers Koninkrijksrelaties

Als gevolg van wisselkoersmeevallers op diverse artikelen van de begroting van Koninkrijksrelaties wordt er een budget van € 0,7 mln. in 2020 en € 7,1 mln. in 2021 toegevoegd aan de wisselkoersreserve.

 • 3) 
  Kasschuif wisselkoers

Om ook de wisselkoers voor de begroting van het BES-fonds in 2021 te kunnen compenseren, vindt een kasschuif van € 4,0 mln. plaats.

Ontvangsten

Tabel 29 Ontvangsten niet-beleidsartikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie

-

-

-

-

-

0

 

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Bijlage 2: Verdiepingsbijlage BES-fonds

Artikel 1. BES-fonds Uitgaven

 

Tabel 30 Uitgaven beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

-

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2020

4.783

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

35.372

 

Nieuwe mutaties

6.156

12.145

0

0

0

-

Waarvan:

 • 1) 
  Wisselkoers BES-fonds

4.823

12.145

0

0

0

0

 • 2) 
  Extra middelen Covid-19

1.333

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting

 • 1. 
  Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

 • 2. 
  Extra middelen Covid-19

Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet in verband met Covid-19 is afgesproken dat er extra middelen naar de openbare lichamen gaan voor eilandelijk beleid. Het gaat om vrij besteedbare middelen.

Ontvangsten

Tabel 31 Ontvangsten beleidsartikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

 
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

41.875

34.230

34.342

34.343

34.343

-

 

Mutatie Nota van Wijziging 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie amendement 2020

-

-

-

-

-

-

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

2.175

1.026

1.029

1.029

1.029

-

Mutatie 4e incidentele suppletoire begroting 2020

4.783

0

0

0

0

-

Extrapolatie

-

-

-

-

-

35.372

 

Nieuwe mutaties

6.156

12.145

0

0

0

-

Waarvan:

 • 1) 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

6.156

12.145

0

0

0

-

 

Stand ontwerpbegroting 2021

54.989

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Toelichting 1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BESfonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 32 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie    Vindplaats    Stand van zaken

De motie van de leden Diertens, Bosman, Van Tongeren, Kamerstukken II 2017/18, 34775 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief

Van den Berg, Bisschop, Kuiken, Van Raak, Van der Graaf IV, nr. 19    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

en Kuzu; Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de departementen bij planvorming en budgettering met betrekking tot Caribisch Nederland het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betrekken,

zodat dit ministerie zijn regierol kan vervullen, er een meer integrale aanpak komt en versnippering kan worden tegengaan.

De motie van het lid Van den Berg c.s.; Verzoekt de    Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief regering, per eiland een integraal meerjarig (minimaal vijf IV, nr. 5    geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

jaar) bestuursakkoord te ontwikkelen, waarin wederzijdse resultaatverplichtingen worden opgenomen, gericht op het terugdringen van armoede en het verbeteren van de levensomstandigheden, het verhogen van zelfvoorzienende activiteiten van de BES-eilanden

(infrastructuur, landbouw, energie) tegelijk met het bevorderen van goed bestuur en goed financieel beheer

(onder meer door versterking en opleiding van het ambtelijk apparaat).

De motie van het lid Bosman c.s.; Verzoekt de    Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief staatssecretaris, om het op orde brengen van de LVV en IV, nr. 16    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

de landbouw op Bonaire als prioriteit mee te nemen in het bestuursakkoord en in overleg te treden met de

Ministeries van Financiën en LNV om de effectiviteit van de (dienst) landbouw in de afgelopen jaren op Bonaire te betrekken bij het voorgenomen interdepartementaal beleidsonderzoek.

De motie van het lid Diertens c.s.; Verzoekt de regering, Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief de voorlichting van de Raad van State na het uitkomen zo IV, nr. 20    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

snel mogelijk van een kabinetsreactie te voorzien en aan te bieden aan de Tweede Kamer, zodat geen tijd verloren gaat met het aanbrengen van verbeteringen in de coördinerende rol.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 te informeren IV, nr. 21    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31839, nr. 695).

over de voortgang daarvan; Verzoekt de regering voorts,

om in geval van uitputting van dit budget in 2019 zich in te spannen om alternatieve financiering voor projecten te zoeken die bijdragen aan het verbeteren van de positie en rechten van kinderen op de eilanden en de Kamer hierover te informeren; Verzoekt de regering tevens, zorg te dragen voor een versterkte coördinatie tussen de betrokken departementen BZK, VWS, SZW en JenV en de openbare lichamen op het terrein van jeugdzorg en kinderbescherming in Caribisch Nederland.

De motie van het lid Kuzu; Roept de staatssecretaris op om Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober 2019 per brief te bezien hoe de wederopbouw van Sint Maarten kan IV, nr. 26    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 34773, nr. 19).

worden versneld op een duurzame manier.

Kamerstukken II 2018/19, 29 653, Afgedaan. De Tweede Kamer is op 6 september 2019 per nr. 55    brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr.

58).

De motie van het lid Drost; Verzoekt de regering, er bij Curagao op aan te dringen dat er altijd een individuele toetsing plaatsvindt conform de internationaal geldende regelgeving voordat personen die vragen om bescherming worden teruggestuurd naar Venezuela, en dat de vreemdelingenketen conform voor Curagao geldende internationale standaarden handelt.

Kamerstukken II 2018/19, 35200 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2019 per brief IV, nr. 11    geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, Kamerstukken

35000 IV, nr. 61).

De motie van de leden Diertens en Özütok; Verzoekt de regering, de knelpunten voor inwoners van Caribisch Nederland in kaart te brengen ten aanzien van de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud.

De motie van het lid Kuiken; Verzoekt de regering, om Kamerstukken II 2018/19, 35000 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 13 september 2019 per financiële inspanningen, subsidies, investeringen en    IV, nr. 62    brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35000 IV, nr.

tegemoetkomingen gedaan door alle departementen op    69).

Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan de Kamer te rapporteren met daarin, naast alle bestede bedragen, ook wat het effect van deze financiële inspanningen, subsidies,

investeringen en tegemoetkomingen op het niveau van de vaste kosten van levensonderhoud op Bonaire, Saba en

Sint Eustatius is en noodzakelijke aanpassingen te doen met als doel de vaste lasten te laten dalen.

De motie van de leden Kuiken en van der Graaf; Verzoeken    Kamerstukken    II    2019/20, 35300    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief de regering, een regeling voor schuldhulpverlening te    IV, nr. 26)    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

ontwikkelen voor Caribisch Nederland.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief IV, nr. 27)    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

De motie van het lid Kuiken; Verzoekt de regering, om in samenspraak met alle betrokken organisaties in aanvulling op het bestaande Groeiakkoord tot een vergelijkbare verkenning te komen.

De motie van het lid van der Graaf; Verzoekt de regering,    Kamerstukken    II    2019/20, 35300    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 5 maart 2020 per brief in samenwerking met het CBS, het SCP en de lokale    IV, nr. 28)    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 51).

autoriteiten te bezien hoe de data-infrastructuur op genoemde thema's kan worden verbeterd en hiertoe voor

1 maart 2020 een voorstel aan de Tweede Kamer te doen toekomen.

De motie van het lid van der Graaf; Verzoekt de regering, Kamerstukken II 2019/20, 35300 Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen in samenspraak met de openbare lichamen met een IV, nr. 29)    aan het Ministerie van J&V.

wetsvoorstel te komen om geestelijk geweld, lichamelijk geweld of andere vernederende behandeling in de opvoeding op de BES te verbieden en te bezien of verdere aanvullende wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling nodig is, en de Tweede Kamer over de voortgang hiervan voor 1 maart 2020 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35000 Afgedaan. De uitvoering van de motie is overgedragen  IV, nr. 30   aan het Ministerie van VWS.

De motie van het lid Van der Graaf; Verzoekt de regering, om samen met de Staatssecretaris van VWS te bekijken hoe het Caribisch deel van het Koninkrijk ondersteund kan worden bij de implementatie van het verdrag en welk tijdpad hierbij kan worden gehanteerd.

De motie van het lid Van Laar; Verzoekt de regering de drie Kamerstukken II 2015/16, 34300 Afgedaan. De Tweede Kamer is tijdens plenair debat uitgangspunten die tijdens het laatste Interparlementair    IV,    nr. 12    Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099 R2114) d.d. 4 juli

Koninkrijksoverleg voor de geschillenregeling zijn    2019 mondeling geïnformeerd (Handelingen II 2018/19,    nr.

geformuleerd als leidraad te nemen voor de aanstaande    102, item 39).

gesprekken tussen de landen van het Koninkrijk en nog dit jaar te komen tot een blauwdruk voor een geschillenregeling.

Afgedaan. De Eerste Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. C).

De motie van het lid De Graaf c.s.; Verzoekt de regering om Kamerstukken I 2015/16, 34300 een evaluatie van het Statuut met het oog op eventuele IV, nr. CXIX, P1 modernisering te bevorderen en daarover in overleg te treden met de andere landen binnen het Koninkrijk en de eilandbesturen in Caribisch Nederland.

De motie van het lid van Raak; verzoekt de regeringen van    Kamerstukken II 2018/19, 35099, Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief

Aruba, Curagao, Sint Maarten en Nederland in een    nr.    23    geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35099 (R2114),    nr.

gezamenlijk overleg tot een nadere invulling te komen van    28).

de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en van het Koninkrijk als geheel en de parlementen daarover te informeren.

 

Tabel 33 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie van het lid Bosman; Verzoekt de regering, om voor 1 oktober 2020 met een voorstel te komen om heldere, duidelijke en werkbare verhoudingen en verantwoordelijkheden vast te leggen binnen het Koninkrijk.

Kamerstukken II    In behandeling. Uitvoering van deze motie

2019/20, 35300 IV, nr. 18 wordt prematuur geacht, omdat, zoals beide Kamers der S-G schriftelijk is meegedeeld, een proces in gang is gezet om uitvoering te geven aan de motie Van Raak c.s. (35099 (R2114)). Zolang dit proces loopt, is het niet opportuun om eenzijdig een Nederlandse visie op de verdeling van verantwoordelijkheden binnen het

Koninkrijk te ontvouwen.

De motie van het lid Van Dam c.s..: Verzoekt de regering, bij enig volgend liquiditeitsverzoek van het land Sint Maarten de detentiecapaciteit als voorwaarde te betrekken bij het verstrekken van volgende financiële steun.

Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 4

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Van Dam c.s.; Verzoekt de regering, te realiseren dat — op kosten van het land Sint Maarten — de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint Maarten voor een periode van vijf jaren geheel wordt overgenomen door de Rijksministerraad.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr.

62

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van het lid Diertens c.s.: Verzoekt de regering, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de rechtsbijstand op Curagao, zowel qua capaciteit als qua kennisniveau, te versterken, en hierover voor de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer te rapporteren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr.

63

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

De motie van de leden Van Raak en Bosman; Verzoekt de regering, samen met Sint-Eustatius en de Verenigde Staten voorbereidingen te treffen voor een viering op 16 november 2026 op Fort Oranje, liefst in aanwezigheid van onze beide staatshoofden.

Kamerstukken II    In behandeling. De Tweede Kamer wordt

2018/19, 35000 IV, nr. 19 voor het einde van 2021 geïnformeerd.

De motie van het lid Özütok c.s.; Verzoekt de regering, de regeringscommissaris aan te sporen om in overleg met de eilandsraad van Sint Eustatius een route-tijdtabel op te stellen voor terugkeer naar reguliere bestuurlijke verhoudingen, en de Tweede Kamer daarover voor 1 februari 2021 te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35422, nr. 8

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 februari 2021 geïnformeerd.

De motie van de leden Van Raak en Bosman; Verzoeken de regering, snel te komen met een voorstel voor continuering van het TBO en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr.

24

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De motie van het lid Van Dam c.s.; Verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk over Kamerstukken II te gaan tot het werven en aanstellen van een kwartiermaker-eilandgriffier die in 2019/20,  35422, nr. 9afwachting van de definitieve benoeming van een eilandgriffier door de eilandsraad vorm geeft aan de nieuw op te richten griffie.

In behandeling. De Tweede Kamer wordt voor 1 november 2020 geïnformeerd.

De motie van de leden Özütok en Diertens; Verzoekt de regering, om in goede onderlinge samenwerking met Caribisch Nederland te zoeken naar op best practices gebaseerde maatregelen om het financiële beheer te verbeteren, daarvoor een plan van aanpak te maken en de Tweede Kamer daarover te informeren.

Kamerstukken II 2018/19, 35200 IV, nr. 9

In behandeling. De Tweede Kamer wordt medio oktober 2020 geïnformeerd.

De motie van het lid van Dam; Verzoekt de regering, in overleg te treden met de regering van Sint Maarten om te spreken over een scheiding van beheer en gezag in de handhaving van de rechtsorde teneinde te bezien in hoeverre Nederland voor een periode van vijf jaar een sterkere rol kan vervullen in de beheersrol.

Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr.

22

In behandeling. De Tweede Kamer wordt in september 2020 geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en    Mondeling overleg Kabinetsreactie

 

Tabel 34 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De staatssecretaris zegt toe (uiterlijk begin 2019) de Tweede Kamer te informeren over dienstverlening bankieren.

Algemeen overleg Sint Eustatius

27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juni 2019 door het Ministerie van Financiën per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 32013, nr. 214).

De Eerste Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2018/19, 35000 IV, nr. N).

Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer toe in gesprek te treden onderzoek ijkpunt bestaanszekerheid met de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van    Caribisch Nederland (gezamenlijke

Economische Zaken en Klimaat teneinde het kostenpeil in    brief Van Ark/Knops) d.d. 16 oktober

Caribisch Nederland te verlagen (T02660).    2018 (Kamerstukken I 2018/19, 35000 IV,

nr. A)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 61).

De staatssecretaris zegt toe beide Kamers in een    Kamerbrief Voortgangsbrief dossier voortgangsrapportage (voor zomer 2019) te informeren over de sociale woningbouw in Caribisch stappen die moeten worden gezet om een norm voor het sociaal Nederland d.d. 17 januari 2019 minimum te kunnen vaststellen. Daarin ook aandacht voor een (Kamerstukken II 2018/19,  35000 IV, nrstevige eerste stap gezet om de sociale huisvesting in Caraïbisch 37)

Nederland vorm te geven en is er voor de langere termijn een duidelijk perspectief voor de particuliere markt waarover de staatssecretaris zal rapporteren evenals over het gezamenlijk voorstel om een structurele oplossing te vinden voor renovatie, onderhoud en nieuwbouw van sociale huisvesting.

De staatssecretaris (en de Staatssecretaris van Sociale Zaken) Algemeen overleg Bestaansminimum Afgedaan. De Tweede Kamer is op 27 juni zegt toe de Tweede Kamer vanaf nu jaarlijks voor het zomerreces Caribisch Nederland d.d. 13 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken over de voortgang van het bestaansminimum Caribisch    2018 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 II 2018/19, 35000 IV, nr. 61).

Nederland te zullen informeren, waaronder in 2020, wanneer IV, nr. 25) de resultaten van een evaluatie van de nu ingezette maatregelen aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden.

De staatssecretaris zegt toe voor de zomer het Bestuursakkoord Kamerbrief Voortgang    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli

Saba naar de Tweede Kamer te sturen.    Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022    2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

d.d. 12 juni 2019 (Kamerstukken II II 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

2018/19, 35000 IV, nr. 58)

De staatssecretaris zegt toe voor het zomerreces het overzicht Kamerbrief Toezending overzicht    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 17 juli bijzondere uitkeringen op basis van artikel 94 van de Wet    bijzondere uitkeringen op basis van 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

Financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba artikel 94 van de Wet Financiën    II 2018/19, 35000 VII, nr. 105).

met terugwerkende kracht (vanaf het jaar 2015) naar de Tweede openbare lichamen Bonaire, Sint Kamer te sturen.    Eustatius en Saba d.d. 17 juni 2019

(Kamerstukken II 2018/19, 35000 VII, nr.

104)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 34269, nr. 5).

De staatssecretaris zegt toe de brief van de regering van Curagao Kamerbrief Beantwoording aan de Rijksministerraad, waarin gevraagd wordt om toepassing Kamervragen Van Dam over het van artikel 25, eerste lid, van de Rijkswet financieel toezicht commentaar «Analyse: Curagao staat Curagao en Sint Maarten (Rft) na behandeling in de    voor kantelpunt» d.d. 23 april 2019

Rijksministerraad aan de Tweede Kamer te zenden en te    (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr.

informeren over de besluitvorming RMR.    2383)

De programmamanager van het Bestuursakkoord heeft de Kamerbrief Verslag werkbezoek Aruba, Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juni staatssecretaris geïnformeerd over de werkorganisatie en de    Bonaire, Curagao en Sint Maarten    2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken vormgeving en planning van de verschillende projecten.    (7-11 april 2019) d.d. 23 april 2019    II 2018/19, 35000 IV, nr. 58).

Binnenkort zal de Tweede Kamer per brief over de voortgang op (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. de hoogte worden gebracht.    53)

De staatssecretaris zegt de toe de Eerste- en Tweede Kamer te    Kamerbrief Kabinetsappreciatie    Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn informeren over de precieze besteding van de middelen    afsprakenlijst IPKO d.d. 29 augustus    op 6 september 2019 per brief geïnformeerd bestemd voor de versterking van de maritieme grenzen van 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 33845, (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 58). Aruba, Bonaire en Curagao en voor het verlenen van    nr. 35)

aanvullende ondersteuning voor het verder optimaliseren van vreemdelingenprocessen, zowel in Aruba als in Curagao.

De staatssecretaris zegt toe, zodra het rapport van de    Parlementair agenda punt [10-10-2018]    - Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober aangevraagde IBO, betreffende de coördinerende rol van BZK is    Plenair debat Begroting    2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken ontvangen, de Tweede Kamer hierover zal worden    Koninkrijksrelaties d.d. 10 oktober 2018 II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

geïnformeerd.    (Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

De staatssecretaris zegt de toe om in september 2019 de Tweede Kamerbrief Voortgangsrapportage Sint Afgedaan. De Tweede Kamer is op

Kamer te informeren over de voortgang op de criteria die    Eustatius (Kamerstukken II 2018/19,    24 september 2019 per brief geïnformeerd doorslaggevend zijn voor het kunnen terugkeren naar een    35000 IV, nr. 57)    (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 6).

genormaliseerde situatie voor Sint Eustatius. Op basis van deze voortgang kan worden beoordeeld of er een situatie is ontstaan waarbij een toekomstig bestuur van het openbaar lichaam haar taken zelf duurzaam kan vervullen.

De staatssecretaris zegt toe - na ontvangen voorlichting van de Kamerbrief Antwoorden op vragen Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober Raad van State - de Tweede Kamer te informeren over standpunt gesteld tijdens de behandeling van de 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken van het Kabinet inzake bereidheid de eilanden een stem te geven begroting Koninkrijksrelaties en het II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). bij de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger.    BES-fonds d.d. 10 oktober 2018

(Handelingen II 2018/19, nr. 11, item 7)

Kamerbrief Evaluatie amendementsgelden kinderrechten Caribisch Nederland d.d. 16 mei 2018 (Kamerstukken II 2017/18, 31839, nr. 617)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 31839, nr. 695).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, over de voortgang van het kwalitatief onderzoek, waar UNICEF Nederland momenteel mee bezig is met een voorstel om in samenwerking met het regiokantoor van UNICEF in Barbados een Situational Analysis uit te voeren in Caribisch Nederland, de Kamer te informeren.

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe, zo mogelijk voor    Kamerbrief Toezegging Indicatoren    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober de behandeling van het begrotingshoofdstuk IV    Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d.    2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

Koninkrijksrelaties, nader te informeren over de geleverde inzet    17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,    II 2010/20, 35300 IV, nr. 14).

en de resultaten van de ondermijningsaanpak van het Team 35200 IV, nr. 8)

Bestrijding Ondermijning (TBO) sinds 2016.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 30 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 9).

De staatssecretaris zegt toe de Kamer periodiek te zullen    Parlementair agenda punt [20-06-2019]

rapporteren op het terrein van rechtshandhaving waarin de - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en hoofdlijnen van het Justitieel Vierpartijen Overleg zullen worden Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. betrokken.    20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,

35200 IV, nr. 14)

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer periodiek te zullen Parlementair agenda punt [20-06-2019] Afgedaan. De Tweede Kamer is op rapporteren op het terrein van vluchtelingen uit Venezuela, met - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en 6 september 2019 per brief geïnformeerd name indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.    Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d.    (Kamerstukken II 2018/19, 29653, nr. 58).

20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,

35200 IV, nr. 14)

De staatssecretaris zal de Tweede Kamer voor het eind van het Parlementair agenda punt [20-06-2019] Afgedaan. De Tweede Kamer is op 7 oktober zomerreces schriftelijk terugkoppelen op het zo veel mogelijk - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken lokaal aanschaffen door de Rijksdienst Caribisch Nederland van Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. II 2019/20, 35300 IV, nr. 15). lokale producten en diensten.    20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,

35200 IV, nr. 14)

De staatssecretaris zegt toe om een verbeterde positie van bedrijven binnen het Koninkrijk der Nederlanden bij de aanbestedingen voor de wederopbouwprojecten onder de aandacht te brengen van de Wereldbank en vervolgens de Tweede Kamer hierover te informeren.

Parlementair agenda punt [20-06-2019] Afgedaan. De Tweede Kamer is op 12 juli - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties d.d. 11 2018/19, 35000 IV, nr. 66).

20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,

35200 IV, nr. 14)

De staatssecretaris zegt toe, uiterlijk voor de    Kamerbrief Saba package en convenant Afgedaan. De Tweede Kamer is op 2 oktober begrotingsbehandeling van Koninkrijksrelaties (Tweede Kamer), volkshuisvesting Bonaire d.d. 12 juli 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken de Eerste en Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, II 2019/20, 31839, nr. 695).

en de aanbevelingen van het onderzoek, het nieuwe programma nr. 66)

dat UNICEF gaat starten in Caribisch Nederland en de voortgang van de besteding van de kinderrechtenmiddelen.

 

De staatssecretaris zegt toe medio december 2019 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord Bonaire.

Kamerbrief Voortgang

Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022 d.d. 12 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 35000 IV, nr. 58)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

II 2019/20, 35300 IV, nr. 12).

De staatssecretaris gaat de mogelijkheden voor verruimd vliegverkeer bespreken met bewindspersoon IenW. De Tweede Kamer wordt hierover geïnformeerd in het verslag van het werkbezoek met IenW van januari 2019.

Algemeen overleg Sint Eustatius

27 september 2018 (Kamerstukken II, 2018/19, 35000 IV, nr. 27)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op

19 augustus 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2018/19, 31936, nr. 650).

De Minister van BZK zegt toe dat de Staatssecretaris BZK na zijn Plenair debat mondelinge vraag van Afgedaan. De Tweede Kamer is op 8 oktober dienstreis de Tweede Kamer zal informeren over de situatie op het lid Bosman (VVD) aan de Minister 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken Sint Maarten (ook stand van zaken projecten wederopbouw). van Binnenlandse Zaken en    II 2019/20, 34773, nr. 19).

Koninkrijksrelaties, bij afwezigheid van de staatssecretaris, over het mogelijk vallen van de regering van Sint Maarten (Thedailyherald.sx, 22 september 2019)

(Handelingen II 2019/20, nr. 4, item 3)

De Staatssecretaris van BZK zegt toe naar aanleiding van de Kamerbrief Voortgang    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 28 januari uitkomsten van het voortgangsoverleg Bestuursakkoord    Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022 - 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

Bonaire dat plaatsvindt in december 2019 de Tweede Kamer te september 2019 d.d. 4 oktober 2019 II 2019/20, 35300 IV, nr. 45). informeren.    (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr.

12)

De staatssecretaris zegt de Kamers toe binnenkort de hoofdlijn Kamerbrief Reisverslag staatssecretaris Afgedaan. De Eerste en Tweede Kamer zijn van de kabinetsreactie op de Voorlichting van de Raad van State Bovenwinden 22-25 september 2019 op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Caribisch    (Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. B) (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11 en

Nederland toe te sturen.    Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. D).

 

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De staatssecretaris zegt toe binnenkort de halfjaarlijkse rapportage van de Wereldbank naar de Eerste Kamer te sturen.

Kamerbrief Reisverslag staatssecretaris Afgedaan. De Eerste Kamer is op 8 oktober Bovenwinden 22-25 september 2019    2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

(Kamerstukken I 2019/20, 35300 IV, nr. B) I 2019/20, 35300 IV, nr. B).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer te informeren over de wenselijkheid van de suggestie van de Raad van State voor een eventuele geleidelijke overgang naar de reguliere situatie op Sint Eustatius en hoe een dergelijk overgangsregime er uit zou moeten zien (T02534).

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

Afgedaan. De Eerste Kamer is op

24 september 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken I 2019/20, 34877, nr. I).

De staatssecretaris zegt toe de inhoud van de brieven van Curagao en Sint Maarten, waarin zij akkoord geven op het voorstel uit de RMR van 15 mei jl., met de Tweede Kamer te delen.

Plenair debat Wijziging van de    Afgedaan. De Tweede Kamer is op 3 juni begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele    II 2019/20, 35459, nr. 4).

suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Ar/ba, Curagao en Sint

Maarten) TK-35443 d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

Vanaf 2020 hebben de Minister van JenV en de Staatssecretaris Kamerbrief Toezegging Indicatoren van BZK jaarlijks overleg met de Ministers van Justitie van de Wetgevingsoverleg 21 juni 2018 d.d.

landen over een programmatisch overzicht van de te behalen 17 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19,

resultaten van het recherchesamenwerkingsteam mede op basis 35200 IV, nr. 8)

van een analyse van het regionaal criminaliteitsbeeld van de landen. De staatssecretaris is voornemens om samen met JenV

jaarlijks de Tweede Kamer te informeren.

Afgedaan. De Tweede Kamer is op

13 februari 2020 per brief geïnformeerd (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 48).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in een later    Kamerbrief Kabinetsreactie op het stadium terug te komen op de eventuele heroverwegingen over rapport Commissie van Wijzen d.d. de vormgeving tussen Europees en Caribisch Nederland voor 5 februari 2018 (Kamerstukken II Bonaire en Saba.    2017/18, 31568, nr. 196)

Afgedaan. De Tweede Kamer is op 4 oktober 2019 per brief geïnformeerd (Kamerstukken

II 2019/20, 35300 IV, nr. 11).

Tabel 35 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond (stand per 30 juni 2020)

Omschrijving van de motie    Vindplaats    Stand van zaken

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en    Plenair debat Tijdelijke wet    In behandeling. De toezegging als

Koninkrijksrelaties (BZK) zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding taakverwaarlozing Sint Eustatius    openstaand te blijven beschouwen en de van vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Raad van (34877) d.d. 6 februari 2018    deadline te handhaven in afwachting van

State op korte termijn om voorlichting te vragen over de wijze (Handelingen II, 2017/18, nr.    18, item 5) het beleidsdebat Koninkrijksrelaties dat waarop de Nederlandse regering met Caribisch Nederland    gepland nog staat (najaar 2020).

omgaat (inclusief de rol van de gezaghebber, het Cft en de Rijksvertegenwoordiger in relatie tot de bewindspersoon) en over de coördinerende rol van de Staatssecretaris van BZK ten aanzien van Caribisch Nederland. De voorlichtingsaanvraag zal met de Kamer worden gedeeld (T02533).

Kamerbrief Voortgangsrapportage In behandeling. De Tweede Kamer wordt in Groeiakkoord Curagao, 3e kwartaal september 2020 geïnformeerd.

2019 d.d. 26 februari 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 34269, nr. 6)

De minister zegt toe de Tweede Kamer na het verschijnen van de volgende rapportage van de voortgangscommissie uitgebreider te informeren over de voortgang van het Groeiakkoord en de ondersteuning die Nederland biedt voor uitvoering ervan.

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Plenair debat Wijziging van de    In behandeling. De Tweede Kamer    wordt in de besluiten in de RMR van 3 juli.    begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties september 2020 geïnformeerd.

(IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten, Kamerstukken II 2019/20,

35443, nr. 1) d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

Om te bevorderen dat de middelen doelmatig en rechtmatig    Kamerbrief Verslag incidentele    22-06-2020 De Tweede Kamer wordt in worden besteed (Corona) heeft de Rijksministerraad besloten    suppletoire begroting inzake    september 2020 geïnformeerd.

dat de landen hiertoe afspraken maken met C(A)ft. Zodra meer liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint bekend is over de voorwaarden waaronder Nederland de    Maarten d.d. 14 mei 2020

aanvullende middelen beschikbaar stelt, zal de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 3)

nader worden geïnformeerd.

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Plenair debat Wijziging van de    In behandeling. De Tweede Kamer wordt in de entiteit die straks zal worden opgericht, zodra meer duidelijk begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties september 2020 geïnformeerd. is over de precieze vormgeving.    (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten) Kamerstukken II 2019/20,

35443, nr.1, d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13)

De staatsecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Plenair debat Wijziging van de    In behandeling. De Tweede Kamer wordt in nieuwe tranches liquiditeitssteun en humanitaire hulp.    begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties september 2020 geïnformeerd.

(IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten) Kamerstukken II 2019/20,

35443, nr.1, d.d. 20 mei 2020 (Handelingen II , nr. 73, item 13).

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer tijdens het    Algemeen overleg Verzamel-algemeen In behandeling. De Tweede Kamer wordt in zomerreces te informeren over de acties van het kabinet om overleg d.d. 1 juli 2020    september 2020 geïnformeerd.

versnelling te krijgen in de wederopbouw na orkaan Irma, ook in relatie tot de werkzaamheden van de Wereldbank en de NGO's.

De staatssecretaris zegt toe de Tweede Kamer te informeren over Nota-overleg Rechtshandhaving d.d. In behandeling. De Tweede Kamer wordt in Venezolanen die langer in vreemdelingenbewaring worden 22 juni 2020    oktober 2020 geïnformeerd.

vastgehouden.

De staatssecretaris zegt een schriftelijke reactie aan de Tweede Algemeen overleg Sociaal minimum en In behandeling. De Tweede Kamer wordt in Kamer toe over de veranderingen, effecten die op basis van de Kinderrechten d.d. 17 juni 2020    oktober 2020 geïnformeerd.

aanbevelingen van UNICEF bewerkstelligd zijn (en over de wijze (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. van monitoring en evaluatie).    66)

De staatssecretaris zegt toe periodiek per land de Tweede Kamer Wetgevingsoverleg Jaarverslag    en    In behandeling. De Tweede Kamer wordt gedetailleerder te zullen informeren over de situatie met    Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties    d.d.    voor medio oktober 2020 geïnformeerd.

betrekking tot het financieel beheer aan de hand van een aantal 20 juni 2019 (Kamerstukken II 2018/19, nader vast te stellen indicatoren.    35200 IV, nr. 14)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en    Plenair debat Tijdelijke wet    In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor

Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van    taakverwaarlozing Sint Eustatius    einde jaar 2020 geïnformeerd.

vragen en opmerkingen van diverse leden toe, de Kamer ieder (34877) d.d. 6 februari 2018

kwartaal te informeren over de voorzieningen die bij de Tijdelijke (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

wet taakverwaarlozing Sint Eustatius zijn en worden getroffen.

De eerste kwartaalrapportage zal uiterlijk 1 juni 2018 met de Kamer worden gedeeld (in het kader van toezegging T02531).

Daarbij gaat het onder andere over de voortgang in de criteria en indicatoren die zijn ontwikkeld om de afbouw van het bijzondere regime mogelijk te maken. De resultaten op bestuurlijk vlak, de infrastructuur en op sociaal-economisch terrein, waaronder de bestrijding van armoede. En om de stappen die de regeringscommissaris, de staatssecretaris en het bewindspersonenoverleg Caribisch Nederland zetten of mogelijk maken (T02532).

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Kok (PVV) toe, de discussie over autonomie in Caribisch Nederland en wat de Commissie

In behandeling. De Eerste Kamer wordt voor 1 januari 2021 geïnformeerd.

Plenair debat Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius (34877) d.d. 6 februari 2018 (Handelingen II, 2017/18, nr. 18, item 5)

van Wijzen daarover in haar rapport heeft geschreven, te willen voeren maar niet voor de zomer van 2018 (T02536).

De staatssecretaris zegt de Tweede Kamer toe in de    Parlementair agenda punt [03-06-2020]    In behandeling.    De Tweede Kamer wordt voortgangsrapportages te rapporteren over de meerwaarde van    - Wet herstel voorzieningen Sint    voor 1 juni 2021    geïnformeerd.

een burgerparticipatieraad, op z'n vroegst een half jaar na de Eustatius (35 422) instelling van de eilandsraad.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en    Plenair debat Consensus    In behandeling.    De Eerste Kamer wordt    in

Koninkrijksrelaties zegt de Eerste Kamer, naar aanleiding van    rijkswetsvoorstellen (32017 t/m 32020,    het najaar 2021    geïnformeerd.

een vraag van het lid Ten Horn (SP), toe om een Koninklijk Besluit 32026, 32041,32178 en 32179, 32186,

dat ziet op het vervallen van de Rijkswet financieel toezicht ook 32213) d.d. 6 juli 2010 (Handelingen II,

voor te hangen bij de Eerste Kamer (T01220).    2009/10, nr. 36, 1594-1611 en 1566-1582)

De staatssecretaris zegt de Eerste Kamer toe, naar aanleiding van een vraag van het lid Laurier (GroenLinks), de voortgangsrapportages over de uitvoering van de plannen van aanpak inzake de AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curagao en Sint Maarten» tweemaal per jaar aan de Eerste Kamer te doen toekomen (T01222).

Na publicatie van het advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid zendt het kabinet de Tweede Kamer een nadere kabinetsreactie inzake besluitvorming obv adviezen van het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Cft) en het College Aruba financieel toezicht (CAft).

Plenair debat Behandeling van het In behandeling. De voortgangsrapportage is wetsvoorstel Regeling van de    onderdeel van bestaand BZK-beleid.

inrichting, de organisatie en het beheer van de openbare ministeries van

Curagao, van Sint Maarten en van

Bonaire, Sint Eustatius en Saba d.d.

6 juli 2020 (Handelingen I 2009/10, nr.

36, pagina 1583-1587)

Kamerbrief Verslag incidentele    In behandeling. De Tweede Kamer wordt in suppletoire begroting inzake    september 2020 geïnformeerd.

liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten d.d. 14 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 3)

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

 

Tabel 36 Subsidies (bedragen x

1.000 euro)

                 

Artikel Naam subsidies (regelingen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum subsidie

 

Bevorderen sociaaleconomische structuur

4.1    Diverse subsidies

268

39.700

1.600

0

0

0

0

-1

2023

incidenteel

4.2    Bonaire International Airport

0

3.416

0

0

0

0

0

-1

-

incidenteel

4.2    Subsidie Caribisch Nederland

693

3.926

500

500

500

500

500

-1

2023

incidenteel

 

Totaal subsidies (regelingen)

961

43.626

2.100

500

500

500

500

     

1 Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden.

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

 

Tabel 37 Overzicht evaluatie- en overig onderzoek

Art. Naam Titel/ onderwerp    Type onderzoek

 

Start Afronding

Ex ante/ MKBA Monitoring

Ex post Overig onderzoek

   
 • 1. 
  Versterking rechtsstaat

Beleidsdoorlichting Versterking rechtsstaat

x

2021

2022

 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische structuur

Beleidsdoorlichting Bevorderen sociaaleconomische structuur

x

2022

2023

 • 5. 
  Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

Beleidsdoorlichting Schuldsanering/ lopende inschrijving/ leningen

x

2022

2023

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse eilanden

Beleidsdoorlichting Noodhulp en Wederopbouw

Bovenwindse Eilanden

x

2020

2021

Onderzoek Noodhulp Sint Maarten, Saba en Sint

Eustatius; Wederopbouw Saba en Sint Eustatius;

Early Recovery.

x

2020

2020

Onderzoek Wederopbouw Sint Maarten (Trustfonds en directe steun)

x

2020

2020

Bijlage 6: Rijksuitgaven Caribisch Nederland

Op verzoek van de motie Hachchi c.s. (Kamerstukken II 2011/12, 33000 IV, nr. 28) wordt jaarlijks een overzicht van alle rijksuitgaven aan Caribisch Nederland (met uitzondering van de vrije uitkering ofwel het BES-fonds) toegevoegd aan de begroting van Koninkrijksrelaties.

Naar aanleiding van de voorlichting van de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) en het Interdepartementale Beleidsonderzoek Koninkrijksrelaties (IBO) volgt het kabinet de aanbeveling op om het overzicht Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland aanzienlijk uit te breiden (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Doel hiervan is om de rol van het Ministerie van BZK te verstevigen en een meer integrale afweging van de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland te bevorderen.

Onderstaand is eerst een totaal overzicht te vinden met alle Rijksuitgaven die voor Caribisch Nederland op de (departementale) begrotingen staan. Vervolgens zijn de Rijksuitgaven aan Caribisch Nederland per (departementale) begroting afzonderlijk weergegeven, uitgesplitst per instrument. In de overzichten en de bijbehorende toelichtingen wordt aangegeven of het uitgaven zijn ten behoeve van eilandelijke taken of rijkstaken en of er sprake is van incidentele of structurele bekostiging.

In de kabinetsreactie is aangekondigd dat naast deze toelichting ook een toelichting gegeven zou worden op de wijze van financiering welke gekoppeld aan de beoogde beleidsdoelen (Kamerstukken II 2019/20, 35300 IV, nr. 11). Deze uitbreiding zal vanaf de begroting 2022 in de bijlagen van de (departementale) begrotingen worden opgenomen.

Deze overzichten zijn opgesteld op basis van de verstrekte informatie van de betreffende departementen. De uitgebreidere en meer inhoudelijke toelichtingen op de instrumenten zijn bij de begrotingen van de betreffende departementen te vinden.

Tabel 38 Totaal overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (x € 1.000)

Begroting    realisatie    ontwerpbegroting 2021

 
   

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

                 
 

Totaal Rijksuitgaven

404.384

504.195

422.463

390.267

373.501

380.149

375.850

IIB

Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

400

400

400

400

400

400

400

IV

Koninkrijksrelaties1

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

VI

Justitie en Veiligheid

39.720

46.771

45.020

46.151

46.052

45.456

45.456

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.125

5.750

8.781

9.714

9.745

9.845

9.945

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

58.463

65.723

68.939

70.292

63.000

61.169

53.158

IX

Financiën en Nationale Schuld

17.308

17.505

17.715

17.708

17.725

17.725

17.725

X

Defensie2

-

-

-

-

-

-

-

XII

Infrastructuur en Waterstaat

72.545

72.649

26.623

15.683

8.536

11.505

9.841

XIII

Economische Zaken en Klimaat

8.915

54.531

23.922

6.191

6.191

5.991

5.991

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

37.880

49.989

67.239

59.003

56.280

58.295

60.140

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

139.128

177.888

150.092

154.315

158.062

162.903

166.334

1    De daadwerkelijke uitgaven zijn hoger. Voor een deel van de uitgaven (art. 1) is niet te bepalen is, wat ten goede komt aan Caribisch Nederland.

2    De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijkstaken. Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is daarom niet te bepalen.

Begroting Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Tabel 39 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) (bedragen x € 1.000)

 

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

400

400

400

400

400

400

400

 

Artikel 3 Nationale ombudsman

   

400

400

400

400

400

400

400

Institutionele inrichting

Rijk

structureel

400

400

400

400

400

400

400

Toelichting

Artikel 3 Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden op Caribisch Nederland (CN) (Rijksbrede taken) vanaf 2018 een structureel budget beschikbaar van € 0,4 mln.

Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

Tabel 40 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x

 

€ 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021    2022    2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

22.345

11.766

9.868    7.046    7.046

6.396

6.396

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's    eilandelijk structureel Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Bijdrage aan (andere)    eilandelijk structureel Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

 

begrotingshoofdstukken

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur

 

22.345

11.766

9.868

7.046

7.046

6.396

6.396

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

693

3.926

500

500

500

500

500

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.017

2.572

2.477

2.149

2.149

1.283

1.283

Opdrachten

Rijk en eilandelijk

incidenteel

836

768

1.391

1.397

1.397

1.613

1.613

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

17.799

4.500

5.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Toelichting

Artikel 1 Versterken rechtsstaat

Recherche is een eilandelijke taak. Op grond van het Protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking ondersteunt het Recherche Samenwer-kingsteam (RST) in deze taak. Het protocol is voor onbepaalde tijd. Met de Politiewet 2012 is bepaald dat er tussen de politie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) een gesloten systeem voor financiering van de politie bestaat. Jaarlijks worden de budgetten van begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties ten behoeve van het RST overgeheveld naar begrotingshoofdstuk VI JenV. Daarom is vanaf 2020 deze post te vinden onder het instrument bijdrage aan (andere) hoofdstukken.

Het RST is zowel in CN als in de landen Aruba, Curagao en Sint Maarten actief. Hierdoor is niet uit te splitsen welk deel ten goede komt aan CN en welk deel aan de landen.

Artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur Subsidies

Het betreft onder meer een incidentele subsidie voor de jaren 2019-2021 aan UNICEF om de openbare lichamen te helpen met het ontwikkelen van kinderrechten. Ook kan op ad hoc basis subsidie worden verstrekt aan initiatieven die verbindingen bevorderen op het gebied van cultuur, educatie en wetenschap.

In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart worden betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport. Er zullen afspraken worden gemaakt op welke wijze compensatie voor deze inkomstenderving wordt vormgegeven, voor een maximaal subsidiebedrag van € 3,4 mln.

Inkomensoverdrachten

Uit deze middelen worden de pensioenen van gewezen politieke gezagdragers van het land Nederlandse Antillen (bewindspersonen, statenleden en gezaghebbers) afkomstig van Bonaire, Sint Eustatius en Saba gefinancierd. Met het opheffen van het land Nederlandse Antillen in 2010 is bepaald dat deze pensioenen ten laste van Nederland komen (Stcrt. 2010, 14723). Daarmee is dit een structurele rijkstaak.

Opdrachten

Het ministerie en de openbare lichamen zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kwaliteit en slagkracht van het openbaar bestuur te vergroten en de bestuurlijke kaders in CN te versterken. Op actuele vraagstukken wordt via incidentele opdrachten ingespeeld. Het gaat dan om onder andere het trainen van de ambtelijke lokale apparaten en het gericht ondersteunen met kennis en expertise op het terrein van goed bestuur en gezonde overheidsfinanciën.

Bijdrage aan medeoverheden

In afstemming met het lokaal bestuur in CN worden bijzondere uitkeringen verleend om naast de vrije uitkering gerichte initiatieven te kunnen ondersteunen op het sociaaleconomische vlak met in voorkomende gevallen additionele begeleiding en ondersteuning vanuit Den Haag of Europees Nederlandse gemeenten.

Ook zijn middelen beschikbaar om de projecten en activiteiten die in de akkoorden met Bonaire en Saba staan uit te voeren. Deze bijdragen zijn niet structureel, maar gekoppeld aan de afspraken in de akkoorden die de genoemde openbare lichamen en het Rijk samen hebben gemaakt.

Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

 

Tabel 41 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Justitie en Veiligheid (VI) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

39.720

46.771

45.020

46.151

46.052

45.456

45.456

 

Artikel 31 Politie

   

24.519

25.302

26.810

27.208

27.209

26.513

26.513

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Rijk

structureel Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

24.519

25.302

26.810

27.208

27.209

26.513

26.513

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

 

7.002

6.986

4.852

4.853

4.853

4.853

4.853

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Rijk

structureel

7.002

6.986

4.852

4.853

4.853

4.853

4.853

Artikel 34 Straffen en beschermen

   

8.199

14.483

13.358

14.090

13.990

14.090

14.090

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

0

1.762

1.636

1.566

1.566

1.566

1.566

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

7109

11.600

10.600

11.400

11.300

11.400

11.400

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

1.090

1.121

1.122

1.124

1.124

1.124

1.124

Toelichting

Artikel 31 Politie

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Bijdrage aan de Nationale Politie ten behoeve van de bestrijding ondermijning (TBO) en witwassen (incidenteel 2020-2021) en ten behoeve van het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Deze bijdrage is structureel, waarbij de middelen voor 2024 en latere jaren nog op de begroting Koninkrijksrelaties staan. Het geld is bestemd voor het Caribisch deel van het Koninkrijk en is niet uit te splitsen naar CN en Sint Maarten, Curagao en Aruba.

Bijdrage aan medeoverheden

De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) is korpsbeheerder van het brandweer- en politiekorps CN. Ter bekostiging van de personele en materiële uitgaven van deze korpsen wordt een bijdrage verstrekt. Het brandweerkorps investeert in de totstandkoming van het beheersplan 20202023 en het politiekorps in een herinrichtingsplan welke vervolgens dient te leiden tot een nieuw organisatie- en formatierapport. De uitwerking van deze plannen dient zijn beslag te krijgen in 2020 en volgende jaren. De jaarlijks vastgestelde begroting vormt de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de beide korpsen van CN.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Nederland draagt op verschillende manieren bij aan het rechtsbestel in CN en de andere landen van het Koninkrijk. Naast een jaarlijkse bijdrage aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de Openbaar Ministeries wordt onder andere gestimuleerd dat het aantal rechters en officieren van justitie zowel kwantitatief als kwalitatief op goed niveau blijft. De juridische dienstverlening op de BES-eilanden is geborgd door advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Via de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) en de Raad voor Rechtsbijstand wordt kosteloze rechtsbijstand verleend aan onvermogenden. Voorts wordt een subsidie beschikbaar gesteld voor een notaris van Sint Maarten ten behoeve van de beschikbaarheid van het notariaat op Saba en Sint-Eustatius. Ook is er een Commissie bescherming persoonsgegevens BES die toezicht houdt op de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren.

Artikel 34 Straffen en beschermen

Subsidies (regelingen)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak op CN. Tot en met 2019 liep deze subsidie via Reclassering Nederland, maar vanaf 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met de SRCN.

Bijdrage aan agentschappen

Ten aanzien van CN levert Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Daarnaast heeft de DJI een adviserende functie voor de overige landen binnen het koninkrijk op het gebied van detentie, vreemdelingenbewaring en forensische zorg.

Bijdrage aan medeoverheden

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in CN, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdrijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in CN.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Tabel 42 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

 

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

4.125

5.750

8.781

9.714

9.745

9.845

9.945

 

Artikel 3 Woningmarkt

   

2.004

3.739

7.000

8.269

8.300

8.400

8.500

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel en

structureel

1.635

3.700

7.000

8.269

8.300

8.400

8.500

Opdrachten

eilandelijk

incidenteel

323

39

0

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

eilandelijk

incidenteel

46

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

2.015

2.011

1.781

1.445

1.445

1.445

1.445

Bijdrage aan agentschappen

eilandelijk

structureel en

incidenteel

1.940

1.936

1.781

1.445

1.445

1.445

1.445

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

75

75

0

0

0

0

0

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

 

106

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

incidenteel

106

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 3 Woningmarkt Subsidies (regelingen)

Aan Bonaire wordt een bijdrage voor 5 jaar verstrekt voor de aanleg van noodzakelijke infrastructuur voor sociale woningbouw. Aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius wordt structureel een bijdrage verstrekt voor de verhuur-dersubsidie op de eilanden.

Opdrachten

Er wordt onderzoek gedaan naar verdere verlichting van de woonlasten op Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving Bijdrage aan agentschappen

De taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en paspoorten en dat zijn eilandstaken. De bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is structureel en betreft ondersteuning van de Persoonsin-formatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) reisdocumenten algemeen en de identiteitskaart BES. Daarnaast is een klein deel incidenteel: RvIG ontvangt een incidentele bijdrage voor ondersteuning frontoffice-backoffice van het Openbare Lichaam Sint Eustatius (naar aanleiding van de Tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius).

Bijdrage aan medeoverheden

Deze bijdrage is incidenteel aan Saba. De taken zijn op het gebied van bevolkingsadministratie en paspoorten en dat zijn een eilandstaken. Saba ontvangt een bijdrage voor ondersteuning frontoffice-backoffice van het Openbare Lichaam Saba.

Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Bijdrage aan medeoverheden

De incidentele bijdrage was een pilot en had als doel gemeenten en openbare lichamen (waaronder Saba) te helpen en stimuleren met het bedenken en uitvoeren van integraal beveiligingsbeleid. De verworden inzichten worden gebruikt om een modelplan/afwegingskader op te stellen waar andere Nederlandse gemeenten en openbare lichamen gebruik van kunnen maken.

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

 

Tabel 43 Overzicht rijksuitgaven (VIII) (bedragen x € 1.000)

Caribisch Nederland

in begrotingshoofdstuk Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

58.463

65.723

68.939

70.292

63.000

61.169

53.158

 

Artikel 1 Primair onderwijs

   

19.349

33.667

37.076

39.221

32.028

30.192

22.183

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

380

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

Rijk

structureel

18.969

20.088

19.991

19.981

19.979

19.988

20.197

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

0

13.579

17.085

19.240

12.049

10.204

1.986

Artikel 3 Voortgezet onderwijs

   

16.335

17.799

17.487

17.487

17.456

17.561

17.559

Bekostiging

Rijk

structureel

16.335

17.799

17.487

17.487

17.456

17.561

17.559

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

 

16.939

8.263

8.463

7.660

7.591

7.491

7.491

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

467

0

0

0

0

0

0

Bekostiging

Rijk

structureel

5.316

8.263

8.463

7.660

7.591

7.491

7.491

Opdrachten

Rijk

structureel

3.719

0

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

7.437

0

0

0

0

0

0

Artikel 11 Studiefinanciering

   

3.340

3.366

3.363

3.374

3.375

3.375

3.375

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.340

3.366

3.363

3.374

3.375

3.375

3.375

Artikel 14 Cultuur

   

0

50

50

50

50

50

50

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Rijk

structureel

0

50

50

50

50

50

50

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

 

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Bekostiging

Rijk

structureel

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Toelichting

Artikel 1 Primair onderwijs Bekostiging

Het Rijk verstrekt aan de schoolbesturen in CN lumpsumbekostiging voor de personele kosten en materiële instandhouding. Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Bijdrage aan medeoverheden

Deze middelen worden ingezet voor het verder verbeteren van de kwaliteit van het gehele onderwijs in CN tot een naar Nederlandse maatstaven aanvaardbaar niveau. Een groot gedeelte van het budget is bestemd voor de verbetering van de onderwijshuisvesting. Middelen voor onderwijshuisvesting zijn incidenteel en lopen in 2025 af.

Artikel 3 Voortgezet Onderwijs

Bekostiging

Het Rijk verstrekt sinds 10 oktober 2010 lumpsumbekostiging aan de schoolbesturen in CN voor de personele kosten en materiële instandhouding.

Het betreft de schoolbesturen op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneducatie

Bekostiging

Deze middelen zijn bedoeld voor het verzorgen van middelbaar beroepsonderwijs in CN. De onderwijsinstellingen in CN ontvangen hiervoor lumpsumbekostiging. Ook de Raad Onderwijs Arbeidsmarkt in CN wordt vanuit deze middelen bekostigd.

Artikel 11 Studiefinanciering

Inkomensoverdrachten

Deze middelen zijn bedoeld voor het toekennen van studiefinanciering in CN op grond van de Wet studiefinanciering BES. Deze wet regelt de studiefinanciering BES en de opstarttoelage en is van toepassing op studenten die voldoen aan de voorwaarden.

Artikel 14 Cultuur

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Deze middelen zijn structureel beschikbaar voor losse projecten in verband met het cultuur en erfgoed, zoals archiefbeheer en behoud op CN, voor de implementatie van archeologie wetgeving en beleid en voor cultuureducatie (muziek in de klas).

Artikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid

Bekostiging

Deze middelen worden structureel aangewend voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma op en over de Cariben. De middelen maken geoormerkt deel uit van de rijksbijdrage Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deels worden deze middelen via Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) ingezet voor het instandhouden van het Caribean Netherlands Science Institute (CNSI) op Sint Eustatius. Het merendeel van het bedrag wordt via calls van NWO ingezet voor onderzoeksprojecten in het teken van de Cariben.

Begroting Financiën en Nationale Schuld (IX)

 

Tabel 44 Overzicht rijksuitgaven (bedragen x € 1.000)

Caribisch Nederland

in begrotingshoofdstuk Financiën en Nationale Schuld (IX)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

17.308

17.505

17.715

17.708

17.725

17.725

17.725

 

Artikel 1 Belastingen

   

13.879

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Apparaatsuitgaven

Rijk

structureel

13.879

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

Artikel 2 Financiële markten

   

3.429

3.505

3.715

3.708

3.725

3.725

3.725

Garanties

Rijk

structureel

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Rijk

structureel

2.429

2.505

2.715

2.708

2.725

2.725

2.725

Toelichting Artikel 1 Belastingen

Betreft de kosten van uitvoering van fiscale wet- en regelgeving en douanetaken in CN.

Artikel 2 Financiële markten

Garanties

Als garantie voor een Depositogarantiestelsel (DGS) voor de BES-eilanden is bij eerste suppletoire wet 2017 een begrotingsreserve ingesteld. Jaarlijks wordt € 1 mln. toegevoegd aan de begrotingsreserve. Met het DGS BES wordt de financiële stabiliteit op de BES-eilanden geborgd.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

De verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën ten aanzien van de toezichttaken is dezelfde voor de BES-eilanden als voor Europees Nederland, omdat de verhouding tussen de minister en de toezichthouders dezelfde is. Het toezicht op de BES-eilanden is net als in Nederland op afstand geplaatst bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM); de Minister van Financiën is systeemverant-woordelijk. Voor het toezicht op de BES-eilanden ontvangt DNB jaarlijks een overheidsbijdrage en voor het gedragstoezicht op de financiële markten op de BES-eilanden ontvangt de AFM jaarlijks een overheidsbijdrage.

Begroting Defensie (X)

Tabel 45 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Defensie (X) (bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument    Taak    Bijdrage    realisatie    ontwerpbegroting 2021

2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025

Totaal uitgaven

 

Artikel 2 Koninklijke Marine

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Opdrachten, Personele en Materiële Uitgaven

Rijk

structureel

Het deel dat ten goede komt aan Caribisch Nederland is niet te bepalen.

Toelichting

De taken die bij het Ministerie van Defensie zijn belegd, zijn Koninkrijks-taken. De hiervoor beschikbare middelen worden door Defensie zelf ingezet en zijn structureel van aard.

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XIII)

 

Tabel 46 Overzicht rijksuitgaven (bedragen x € 1.000)

Caribisch Nederland

in begrotingshoofdstuk Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

72.545

72.649

26.623

15.683

8.536

11.505

9.841

 

Artikel 11 Integraal waterbeleid

   

0

1.297

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel

0

1.297

0

0

0

0

0

Artikel 13 Bodem en ondergrond

   

6.798

6.056

9.633

4.706

4.706

4.256

2.592

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

structureel

6.341

5.961

9.538

4.611

4.611

4.161

2.497

Opdrachten

Rijk

incidenteel

217

95

95

95

95

95

95

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

240

0

0

0

0

0

0

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

   

15.285

28.000

1

1

1

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

structureel

15.285

28.000

1

1

1

0

0

Artikel 17 Luchtvaart

   

12.824

17.128

6.885

5.986

464

464

464

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

649

747

425

425

0

0

0

Opdrachten

Rijk

structureel

1.397

714

457

458

464

464

464

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

incidenteel

4.422

6.609

6.003

5.103

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

6.356

9.058

0

0

0

0

0

Artikel 18 Scheepvaart en havens

   

29.498

16.915

100

100

100

100

100

Opdrachten havens CN

eilandelijk

incidenteel

797

165

100

100

100

100

100

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

28.701

16.750

0

0

0

0

0

Artikel 21 Duurzaamheid

   

1.148

1.374

1.374

1.375

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

1.148

1.374

1.374

1.375

0

0

0

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

 

347

451

0

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

incidenteel

82

82

0

0

0

0

0

Opdrachten

Rijk en eilandelijk

incidenteel

165

281

0

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk en eilandelijk

incidenteel

100

88

0

0

0

0

0

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

 

855

745

635

635

635

635

635

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

structureel

855

745

635

635

635

635

635

Artikel 24 Handhaving en toezicht

   

735

950

950

950

950

950

950

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

735

950

950

950

950

950

950

Artikel 26 Bijdrage aan investeringsfondsen

   

5.000

930

6.945

1.830

1.580

5.000

5.000

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

eilandelijk

structureel

5.000

930

6.945

1.830

1.580

5.000

5.000

Bijdrage aan Deltafonds

eilandelijk

incidenteel

215

0

0

0

0

0

0

Artikel 97 Algemeen departement

   

55

100

100

100

100

100

100

Opdrachten

Rijk

structureel

55

100

100

100

100

100

100

Toelichting

Artikel 11 Integraal waterbeleid Subsidies (regelingen)

Betreft middelen voor coronamaatregelen in CN. In 2020 ontvangen de drinkwaterbedrijven op Sint Eustatius en Bonaire, respectievelijk WEB en STUCO gezamenlijk een subsidie van in totaal € 1,297 mln., bedoeld om voor alle gebruikers een aftrekpost op de rekening te verlenen ter hoogte van het vaste aansluittarief water. Deze maatregel geldt vanaf 1 mei aanstaande tot het eind van dit jaar. Voor het jaar 2020 betreft het een bedrag van maximaal € 1,297 mln. De drinkwaterbedrijven voeren de taak uit op de eilanden onder het bewind van het lokale eilandbestuur.

Artikel 13 Bodem en ondergrond

Subsidies (regelingen)

Het betreft een meerjarige bijdrage aan drinkwatervoorzieningen afvalwa-tervoorzieningen aan het Openbaar Lichaam Saba en aan het drinkwaterbedrijf STUCO op Sint Eustatius en aan het Water en EnergieBedrijf Bonaire ten behoeve van waterkwaliteit, waterhoeveelheid en betaalbaarheid. Het relatief geringe gebruikersaantal op de eilanden zorgt bij toerekening van de drink-afvalwaterkosten voor relatief hoge kosten per gebruiker. Het openbaar lichaam en de drink- en afvalwaterbedrijven voeren de taak uit.

Opdrachten

Betreft opdrachtverstrekking door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor beleidsonderzoeken drink- en afvalwater op Saba, Sint Eustatius en Bonaire. Opdrachtnemers waren: TNO Caribbean, SIRA Consulting BV, Berenschot BV en Vitens Evides International en KPMG. Betreft individule en tijdelijke beleidsonderzoeken en evaluatieopdrachten.

Bijdrage aan medeoverheden

Betreft een incidentele bijdrage in de financiering van herstelwerkzaamheden aan de watervoorziening op Saba na de door de orkaan Irma veroorzaakte schade. Bovendien is er een Watertruck gefinancierd die het water bij de gebruikers aflevert (Dit in verband met het ontbreken van een waterlei-dingnetwerk door de verharde ondergrond op Saba). Het openbaar lichaam voert de taak uit.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft een bijdrage voor onderhoud en verbetering aan wegen. Dit is een structurele taak en een wettelijke taak van de eilanden.

Artikel 17 Luchtvaart

Subsidies (regelingen)

Om een stijging in de tarieven voor het gebruik van luchtverkeersdienstver-lening op en rond Bonaire International Airport te voorkomen, dekt IenW een deel van de kosten voor het leveren van de dienst door Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC ANSP) via subsidiering. Zonder deze bijdrage zouden de tarieven dusdanig sterk stijgen dat een mogelijke verstoring van de markt zal optreden, met bijbehorend negatief effect op de lokale gemeenschap. Dit is incidenteel. het is verbonden aan een specifiek tekort bij DC ANSP gedurende een specifieke tariefperiode. Het betreft een rijkstaak. De nationale overheid is er voor verantwoordelijk dat er veilig kan worden gevlogen op en rond Bonaire. IenW heeft DC ANSP aangewezen als dienstverlener, en de Minister van IenW is verantwoordelijk voor het vaststellen van het tarief.

Opdrachten

Het betreft opdrachten voor de aanschaf van apparatuur en installaties ter bevordering van het veilig gebruik van de luchthavens en ter verbetering van de bedrijfsvoering. Tevens betreft het de financiering van diverse onderzoeken, opleidingen, workshops en de jaarlijks terugkerende kosten voor instandhouding van de luchtvaartpublicaties. Gelet op de systeemver-antwoordelijkheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) betreft het een rijkstaak. Het gebeurt meerjarig en is daarom structureel.

Bijdrage aan agentschappen

Het betreft projecten die erop gericht zijn de veiligheid op de luchthavens CN te vergroten. Gelet op de systeemverantwoordelijkheid van de Minister van IenW betreft het een rijkstaak. De projecten beslaan meerdere jaren maar kennen wel een einddatum en worden daarom als incidenteel gezien.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget wordt via een bijzonder uitkering verstrekt aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius voor erosiebestrijding. Gelet op verstrekking aan het openbaar lichaam betreft het een eilandelijke taak met betrekking tot de erosiebestrijding. De bijdrage wordt eenmalig verstrekt en is daarmee incidenteel.

Artikel 18 Scheepvaart en havens Opdrachten havens CN

Het opdrachtenbudget is bedoeld voor de verbetering van het Nautisch Beheer en de havenbedrijven in samenwerking met het Havenbedrijf Amsterdam.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de laatste middelen voor wederopbouw van de Bovenwindse zeehavens na de orkanen van 2017, plus een extra bijdrage ten behoeve van de haven van Saba in verband met het scheiden van passagiers en vracht in de nieuw te bouwen haven. Daarnaast is het budget bedoeld voor het inrichten van een ferrydienst Sint Maarten - Saba - Sint Eustatius. Deze bedragen worden overgeheveld via een bijzondere uitkering.

Artikel 21 Duurzaamheid

Bijdrage aan medeoverheden

IenW draagt een systeemverantwoordelijkheid voor het milieubeheer op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba). Een belangrijk onderdeel hiervan is het tot stand brengen van een duurzaam afvalbeheer conform de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet VROM BES). Om deze reden wordt door het Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI) (financiële) ondersteuning geboden. In 2012 is door toenmalig Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) financiële ondersteuning aan het bestuur van Bonaire toegezegd voor een bepaalde periode, vandaar incidentele financiering. Onder de systeemverantwoordelijkheid op rijksniveau is afvalbeheer een verantwoordelijkheid op eilandelijk/gemeentelijk niveau (zoals dat ook in Europees Nederland is). Openbaar Lichaam Bonaire is het bevoegd gezag voor wat betreft afvalbeheer op Bonaire.

Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's Subsidies (regelingen)

Subsidies in 2019 en 2020 worden incidenteel verstrekt voor de inhuur van personele capaciteit bij Openbaar Lichaam Bonaire ten behoeve van de implementatie van de Wet VROM BES.

Opdrachten

De bedragen in 2019 en 2020 zijn opgebouwd uit meerdere kleinere incidentele opdrachten die zowel toezien op rijkstaken als eilandelijke taken.

Bijdrage aan medeoverheden

De incidentele bijdrage in 2019 betreft de bouw van een vuurwerkopslag (Kruithuis) op verzoek van Openbaar Lichaam Bonaire. Het bedrag in 2020 is nog onbestemd.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft structurele dienstverlening ten behoeve van de bereikbaarheid (via lucht en water) en veiligheid van de BES-eilanden. Denk hierbij aan luchtvaart dienstverlening, orkaan waarschuwingen en Tsunami waarschuwingen.

Artikel 24 Handhaving en toezicht Bijdrage aan agentschappen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt vergunningen en houdt toezicht op (inter)nationale wet- en regelgeving die van toepassing is op CN. Sinds 2010 maken de eilanden onderdeel uit van Nederland en vallen ze dus ook onder Nederlandse wet- en regelgeving. Het gaat in het bijzonder om internationaal vastgestelde regelgeving bij luchtvaart en scheepvaart. Het betreft een structurele taak die de inspecteurs uitvoeren.

Artikel 26 Bijdrage aan investeringsfondsen

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

Uitgaven voor CN vanuit het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord op HXII en zijn terug te vinden in de verschillende beleidsarti-kelen van HXII.

Artikel 97 Algemeen departement Opdrachten

Dit betreft uitgaven voor het departementaal crisis coördinatiecentrum.

Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

Tabel 47 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland in begrotingshoofdstuk Economische Zaken en Klimaat (XIII)

 

(bedragen x € 1.000)

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

8.915

54.531

23.922

6.191

6.191

5.991

5.991

 

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

 

681

2.486

3.682

651

651

651

651

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

0

1.804

3.000

0

0

0

0

Opdrachten

Rijk

incidenteel

30

31

31

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Rijk

structureel

651

651

651

651

651

651

651

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

1.443

27.261

7.396

1.396

1.396

1.196

1.196

Subsidies (regelingen)

Rijk (2020) eilandelijk

incidenteel

(2020)

structureel

467

26.100

6.100

100

100

100

100

Opdrachten

Rijk

structureel

976

1.161

1.296

1.296

1.296

1.096

1.096

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.791

24.784

12.844

4.144

4.144

4.144

4.144

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel/

incidenteel

6.791

24.784

12.844

4.144

4.144

4.144

4144

Toelichting

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten Subsidies (regelingen)

Voor CN stelt EZK 25 dollar per aansluiting per maand beschikbaar om de kosten van een vaste internetverbinding te verlagen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan de armoedeproblematiek en het feit dat een internetverbinding essentieel is voor het thuiswerken en thuisonderwijs.

Opdrachten

Dit betreft een incidentele opdracht aan Unkobon (Bonairiaanse Consumentenbond). De prijsvergelijker betreft een opdracht aan Unkobon die voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een maandelijkse vergelijking van supermarktprijzen uitvoert gedurende 2020 en 2021.

Bijdrage aan ZBO's/ RWT's

Dit betreft een structurele bijdrage aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor statistisch onderzoek op CN.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Subsidies (regelingen)

Jaarlijks verstrekt het Rijk subsidies voor ca. € 0,1 mln. aan de Kamer van Koophandel (KvK) op CN. Incidenteel is in 2020 € 26,0 mln. aan subsidie toegevoegd voor de uitvoering van de coronamaatregelen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) op CN. Voor 2021 is hiervoor € 6 mln. toegevoegd.

Opdrachten

Jaarlijks reserveert het Rijk minimaal € 1,0 mln. voor diverse opdrachten op CN. Deze uitgaven bestaan uit onder andere kosten voor aanvullend statistisch onderzoek door het CBS en personeelskosten voor de medewerkers op de lokale RCN unit op Bonaire.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Subsidies (regelingen)

Het ministerie van EZK verleent sturcturele netbeheersubsidies aan de energiebedrijven op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba om de netbeheertarieven op hetzelfde niveau te krijgen als in Eurpees Nederland. Daarnaast ontvangen de energiebedrijven in 2020 in het kader van de coronamaatregelen Incidenteel een additionele subsidie om de netbeheertarieven op de eilanden in 2020 naar 0 te verlagen.

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

 

Tabel 48 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland Voedselkwaliteit (XIV) (bedragen x € 1.000)

in begrotingshoofdstuk Landbouw, Natuur en

   

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

 

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken1

 

3.555

1.223

3.864

3.764

464

464

464

Opdrachten

Rijk

structureel

2.572

1.223

3.864

3.764

464

464

464

Bijdrage aan medeoverheden

Rijk

incidenteel

983

0

0

0

0

0

0

1 Dit was voorheen artikel 12 Natuur en biodiversiteit.

Toelichting

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken Opdrachten

CN is een internationale «biodiversity hotspot». Natuur en biodiversiteit staan ook hier onder druk. Het rapport De staat van instandhouding van de natuur, Caribisch Nederland 2017 (2018) beoordeelt de gezondheid van de eilandelijke ecosystemen als matig tot negatief. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de achteruitgang van de koraalriffen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op grond van de Wet grondslagen natuurbeheer en bescherming BES verantwoordelijk voor het (eenmaal per vijf jaar) voorbereiden en vaststellen van een natuurbeleidsplan voor de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, waarin mede uitvoering wordt gegeven aan internationale verplichtingen. Het hierboven genoemde rapport is een belangrijke bouwsteen voor het opstellen van het Natuur- en milieubeleidsplan 2020-2030 (Kamerstukken II, 2019/20 33576, nr. 190), dat op zijn beurt - zonder tussenkomst en ondersteuning van provinciaal natuurbeleid - kaders en uitvoeringsdoelstellingen geeft aan de openbare lichamen. Het plan heeft een integraal karakter en bevat op verzoek van de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2014/2015 33576, nr. 47) een koraalherstelplan. Het plan is mede opgesteld door de ministeries van BZK en IenW, in nauwe samenwerking met het Openbaar lichaam van de eilanden. Hiervoor wordt in 2021 € 3,9 mln. gereserveerd.

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

 

Tabel 49 Overzicht rijksuitgaven Caribisch Nederland (XV) (bedragen x € 1.000)

in begrotingshoofdstuk Sociale Zaken

en Werkgelegenheid

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

37.880

49.989

67.239

59.003

56.280

58.295

60.140

 

Artikel 1 Arbeidsmarkt

   

0

32.600

16.000

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Rijk

incidenteel

0

32.600

16.000

0

0

0

0

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

 

3.035

5.886

6.298

6.468

6.629

6.777

6.862

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.035

5.886

6.298

6.468

6.629

6.777

6.862

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

   

643

696

722

745

767

790

802

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

643

696

722

745

767

790

802

Artikel 5 Werkloosheid

   

46

106

107

107

107

105

105

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

46

106

107

107

107

105

105

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

   

3.099

3.303

3.406

3.497

3.585

3.681

3.723

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.099

3.303

3.406

3.497

3.585

3.681

3.723

Artikel 7 Kinderopvang

   

67

2.413

18.427

9.327

5.327

5.327

5.327

Subsidies (regelingen)

eilandelijk

structureel

0

200

200

200

200

200

200

Opdrachten

eilandelijk

structureel

67

2.213

18.227

9.127

5.127

5.127

5.127

Bijdragen mede-overheden

eilandelijk

incidenteel

0

7.914

0

0

0

0

0

Artikel 8 Oudedagsvoorziening

   

21.706

23.728

25.094

26.579

28.121

29.766

31.419

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

21.706

23.728

25.094

26.579

28.121

29.766

31.419

Artikel 9 Nabestaanden

   

1.194

1.332

1.370

1.404

1.435

1.470

1.486

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

1.194

1.332

1.370

1.404

1.435

1.470

1.486

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

   

3.239

4.271

4.373

4.441

4.522

4.575

4.612

Inkomensoverdrachten

Rijk

structureel

3.239

4.271

4.373

4.441

4.522

4.575

4.612

Artikel 98 Algemeen

   

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Bekostiging

Rijk

structureel

4.851

8.254

7.442

6.435

5.787

5.804

5.804

Toelichting

Artikel 1 Arbeidsmarkt Subsidies (regelingen)

Dit betreft een rijkstaak: incidentele subsidieregeling compensatie loonkosten in verband met de Covid-19 crisis.

Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Onderstand.

Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Ongevallenverzekering.

Artikel 5 Werkloosheid Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling, eenmalige uitkering op basis van de Cessantiawet BES.

Artikel 6 Ziekte en Zwangerschap

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: inkomensregeling Ziekteverzekering.

Artikel 7 Kinderopvang Subsidies (regelingen)

Dit betreft een eilandelijke taak: structurele subsidieregeling bevorderen kwaliteit kinderopvang.

Opdrachten

Dit betreft een eilandelijke taak: structurele opdrachten ten behoeve van kinderopvang.

Bijdragen aan mede-overheden

Dit betreft een eilandelijke taak: kinderopvang.

Artikel 8 Oudedagsvoorziening Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: Inkomensregeling algemene oudedagsvoorziening.

Artikel 9 Nabestaanden

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: Inkomensregeling algemene weduwenen wezenverzekering.

Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een structurele rijkstaak: algemene kinderbijslagvoorziening.

Artikel 98 Algemeen Bekostiging

Dit betreft een structurele rijkstaak: kosten voor de unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die ondergebracht is bij de Rijksdienst Caribisch Nederland, die namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regelingen op Caribisch Nederland uitvoert.

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

 

Tabel 50 Overzicht rijksuitgaven (XVI) (bedragen x € 1.000)

Caribisch Nederland

in begrotingshoofdstuk Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel/ instrument

Taak

Bijdrage

realisatie

 

ontwerpbegroting 2021

   
     

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal uitgaven

   

139.128

177.888

150.092

154.315

158.062

162.903

166.334

 

Artikel 1 Volksgezondheid

   

1.979

300

300

300

300

300

300

Bijdrage aan agentschappen

Rijk

structureel

1.060

300

300

300

300

300

300

Bijdrage aan medeoverheden

eilandelijk

incidenteel

919

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Zorgbreed beleid

   

127.960

168.934

141.127

145.392

149.121

153.644

157.075

Subsidies (regelingen)

Rijk

structureel

0

3.142

2.224

2.223

2.223

2.223

2.223

Bekostiging

Rijk

structureel

127.960

164.245

137.418

141.684

145.413

149.936

153.367

Bijdrage medeoverheden

eilandelijk

structureel

0

1.547

1.485

1.485

1.485

1.485

1.485

 

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

   

9.189

8.654

8.665

8.623

8.641

8.959

8.959

Personeel/ materieel

Rijk

structureel

9.189

8.654

8.665

8.623

8.641

8.959

8.959

Toelichting

Artikel 1 Volksgezondheid Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de inzet voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met onder andere het rijksvaccinatieprogramma, ondersteuning bij de muggenbestrijding, etcetera. Dit is een structurele bijdrage.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland. Deze regeling loopt tot en met 2022, maar staat wel structureel op de begroting. Afhankelijk van hoe de openbare lichamen in staat zijn deze taken op de publieke gezondheid zelfstandig uit te voeren wordt bepaald of het (structurele) budget wordt toegevoegd aan het BES-fonds (vrije uitkering).

Artikel 4 Zorgbreed beleid Subsidies (regelingen)

Een aantal jeugdorganisaties en activiteiten voor de jeugd worden gesubsidieerd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De budgetten staan structureel op de begroting.

Bekostiging

Dit betreft de bekostiging van de zorg en jeugdzorg. Dit is een rijkstaak en daarvoor is structureel geld gereserveerd.

Bijdrage aan medeoverheden

Dit betreft de Tweede tijdelijke regeling publieke gezondheidszorg Caribisch Nederland. Deze regeling loopt tot en met 2022, maar het budget staat wel structureel op de begroting van VWS. (De middelen zijn vanaf 2020 overboekt van de directie Publieke Gezondheid naar de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) en daarmee van begrotingsartikel 1 naar begrotingsartikel 4).

Dit betreft ook andere bijzondere uitkeringen aan de openbare lichamen voor onder andere het Caribisch Sport- en Preventieakkoord. De uitkering wordt verstrekt op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze middelen staan structureel op de begroting van VWS. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de daadwerkelijke hoogte en besteding van de bijzondere uitkering.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Personeel/ materieel

Dit betreft de apparaatsuitgaven van de uitvoeringsorganisaties op Caribisch Nederland, te weten het Zorgverzekeringskantoor BES en de Jeugdzorg en Gezinsvoogdij Caribisch Nederland. Ook de personele uitgaven van de programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) in Den Haag zijn onderdeel van dit budget.

Bijlage 7: Overzicht belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

De Miljoenennota 2021 bevat een gedetailleerd overzicht van de raming van de belasting- en premieontvangsten op kasbasis voor 2021. Dat overzicht bevat ook het totaal van de belasting- en premieontvangsten uit Caribisch Nederland. In onderstaande tabel wordt het totale bedrag van de voor 2020 geraamde belasting- en premieontvangsten op kasbasis uit Caribisch Nederland op gedetailleerdere wijze gepresenteerd door de geraamde kasontvangsten voor 2021 uit te splitsen over alle in Caribisch Nederland geheven rijksbelastingen en premies.

 

Tabel 51 Raming belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland 2021 op basis van Miljoenennota 2021 (bedragen x € 1 mln.)

 

Indirecte belastingen

52,5

Algemene bestedingsbelasting

39,8

Accijnzen

5,9

Overdrachtsbelasting

6,8

 

Directe belastingen

89,6

Loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen

79,9

Inkomstenbelasting

 • 0,6

Vastgoedbelasting

7,4

Opbrengstbelasting

2,5

Kansspelbelasting

0,4

Ontvangsten oude belastingstelsel

0

 

Overig

0,3

 

Totaal

142,4

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen en jaarverslagen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

De tabellen bevatten een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit is op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en jaarverslagen. In de tabellen is te zien dat de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel 52 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Bonaire (bedragen x USD 1.000)

 

Lokale heffingen

 

Realisatie

   

Begroot

 

2016

2017

2018

2019

2020

Motorrijtuigenbelasting

2.732.427

3.078.716

4.239.441

4.496.878

4.400.000

Toeristenbelasting

2.140.429

2.057.014

2.329.639

5.868.021

2.445.000

Verhuurautobelasting

496.947

651.501

1.971.202

244.797

895.000

Erfpachten en huur

3.203.705

2.866.117

3.281.951

3.058.015

3.256.582

Reinigingsrechten

1.297.761

1.338.047

1.386.532

1.386.000

1.400.000

Leges en retributies

1.480.526

2.730.521

3.002.435

1.945.627

2.237.700

Havenbelasting

1.650.937

1.719.985

2.496.246

937.290

1.525.300

Grondbelasting

1.560.772

1.555.254

1.538.687

1.546.514

1.800.000

Opcenten op de Vastgoedbelasting

920.615

715.209

732.204

1.036.341

800.000

Precariorechten

373.989

437876

470.113

467.415

450.000

Cruisepax

403.718

809.168

786.484

1.000.356

1.100.000

Diverse opbrengsten

0

0

2.093.714

0

0

Totaal

16.261.826

17.959.408

24.328.648

21.987.254

20.309.582

 

Tabel 53 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

 

Realisatie

   

Begroot

 

2016

20171

20182

20193

2020

Motorrijtuigenbelastingen

250.365

352.892

489.073

872.350

482.350

Afvalstoffenheffingbelasting

37.335

     

360.000

Toeristenbelasting

36.525

55.515

   

228.000

Onroerend goed exploitatie

143.542

86.167

93.485

177.464

196.457

Luchthaven

444.814

409.542

494.846

453.889

460.000

Zeehaven

1.345.836

2.318.550

2.312.568

2.361.643

2.585.803

Leges

99.308

106.969

101.186

93.065

98.514

Vergunningen

101.019

129.537

139.959

230.402

195.178

Overige opbrengsten

848.122

103.671

121.594

245.425

155.835

Totaal

3.306.867

3.562.843

3.752.711

4.434.238

4.762.137

1 De gecontroleerde jaarrekening van 2017 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2017 zijn overgenomen uit de begroting 2019, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2017 opgenomen.

2    De gecontroleerde jaarrekening van 2018 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2018 zijn overgenomen uit de begroting 2020, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2018 opgenomen. In 2018 zijn de belastingcategoriën motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting in de begroting samengevoegd tot 1 categorie belastingen. Derhalve kunnen deze niet nader worden gespecificeerd.

3    De gecontroleerde jaarrekening van 2019 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor het jaar 2019 zijn overgenomen uit de begroting 2020, daarin zijn de gerealiseerde cijfers van 2018 opgenomen. In 2019 zijn de belastingcategoriën motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en toeristenbelasting in de begroting samengevoegd tot 1 categorie belastingen. Derhalve kunnen deze niet nader worden gespecificeerd.

Tabel 54 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Saba (bedragen x USD 1.000)

 

Lokale heffingen

 

Realisatie1

 

Begroot

 

2016

2017

2018

20192    2020

Motorrijtuigbelasting

163.165

144.405

151.917

155.000

Havengelden

102.655

96.771

123.418

125.000

Erfpacht/Verhuur

84.701

83.482

81.507

90.000

Logeerbelasting

58.884

51.890

64.187

75.000

Kinderopvang

55.274

62.182

72.004

75.000

Luchthaventoeslag en landingsgelden

158.949

136.526

143.401

160.000

Afvalstoffenheffing

134.887

136.564

136.996

138.000

Burgerzaken

43.166

45.911

45.563

47.000

Verklaring omtrent gedrag

4.410

3.820

3.030

4.000

Bouwleges

2.000

2.550

5.500

8.000

Vervoer Studenten

15.560

15.980

12.160

16.000

Rijbewijzen

13.390

13.964

17.070

17.000

Handel en Industrie

69.109

71.009

70.421

74.000

Horecavergunningen

80.305

82.415

81.005

82.000

Verkoop zaden

5.804

2.368

4.708

11.500

 

Totaal

992.259

949.836

1.012.886

1.077.500

1    Afwijkingen worden veroorzaakt door afrondingsverschill

2    De jaarrekening van 2019 is nog niet beschikbaar.

en.

     

Sint Eustatius heeft voor 2016 enkel een totaalbedrag opgegeven voor de lokale heffingen en heeft deze niet verder onderverdeeld naar type heffing. Vanaf begrotingsjaar 2017 is hier verandering in gebracht en heeft het openbaar lichaam een nieuwe indeling gemaakt van de heffingen op hoofdlijnen. Deze nieuwe indeling is vanaf begrotingsjaar 2019 verder verfijnd.

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Volgens lid 4 van artikel 89 van de Wet FinBES stelt de Ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. De tot op heden aan Caribisch Nederland verstrekte renteloze leningen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 55 Overzicht reeds aangegane renteloze leningen aan Caribisch Nederland (bedragen in USD mln.)

 

Openbaar Lichaam

Leningverstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening1

Looptijd lening

Af te lossen in 2020

Af te lossen in 2021

Openstaand ultimo 2021

Bonaire

OCW

Onderwijshuisvesting

25,0

2013-2037

1,0

1,0

16,0

Sint Eustatius

OCW

Onderwijshuisvesting

4,4

2013-2034

0,2

0,2

2,6

Saba

OCW

Onderwijshuisvesting

1,6

2013-2020

0,1

0

0

Saba

I&W

Infrastructuur Saba

2,5

2015-2026

0,3

0,3

1,3

 

Totaal Caribisch Nederland

   

33,5

 

1,6

1,5

19,9

1 Het risico van de wisselkoers euro-dollar ligt bij het departement.

Onderwijshuisvesting

Met elk van de eilanden zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit. In 2013 zijn naast de bijdrage van het Ministerie van OCW ook renteloze leningen door het Ministerie van OCW aan elk van de drie eilanden verstrekt zodat de openbare lichamen de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg kunnen werken. De lening aan Saba loopt in 2020 af.

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M), nu het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), een renteloze lening verstrekt aan Saba voor urgente infrastructurele werkzaamheden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 IV, nr. 2 87


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.