Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35570 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 15-09-2020
Publicatie­datum 15-09-2020
Nummer KST35570XII1
Kenmerk 35570 XII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 570 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 15 september 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting

   
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

16.432.148

16.476.499

19.710

 

Beleidsartikelen

11 Integraal waterbeleid

43.517

62.065

0

13 Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

14 Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

16 Openbaar vervoer en Spoor

29.606

28.309

0

17 Luchtvaart

24.515

27.081

1.280

18 Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.279

46.205

0

20 Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

21 Duurzaamheid

50.501

50.982

0

22 Omgevingsveiligheid en milieurisico's

42.980

36.210

250

23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

24 Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

25 Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

26 Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

Niet-beleidsartikelen

97 Algemeen departement

41.876

56.945

1.101

98 Apparaatsuitgaven kerndepartement

327.912

335.315

8.297

99 Nog onverdeeld

0

0

0

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

Rijkswaterstaat

3.143.102

3.137.125

5.977

Inspectie Leefomgeving en Transport

176.319

176.086

233

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

92.075

92.051

24

Totaal

3.411.496

3.405.262

6.234

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

 

55.169

45.000

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

200

0

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

 

5.328

2.800

Totaal

 

60.697

47.800

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 570 XII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.