Vragen over het niet meenemen van input sector bij afspoelingsmaatregelen

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op vrijdag 4 september 2020, 2:01.

Om de kwaliteit van het grondwater op orde te brengen (en te houden) moeten boeren in het kader van mest- en milieuwetgeving aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze zomer heeft de minister een ontwerpbesluit gepresenteerd waarin een aantal nieuwe maatregelen voor de akkerbouw zijn opgenomen om de afspoeling van akkerbouwgronden te voorkomen.

Omdat de boeren deze maatregelen moeten uitvoeren en sommige maatregelen veel impact hebben op de bedrijfsvoering is het belangrijk dat de boeren betrokken worden bij het opstellen van zo een ontwerpbesluit. Juist de praktijkervaring is belangrijk om te weten of een voorgestelde maatregel ook echt werkt en of deze uitvoerbaar is. Jammer dat we moeten lezen dat de input van de akkerbouwboeren niet meegenomen is. Een gemiste kans. Niet alleen ontbreekt de inhoudelijke praktijkkennis maar als boeren niet betrokken worden bij het opstellen dan doet dat ook iets met het draagvlak.

Het ontwerpbesluit wordt binnenkort inhoudelijk besproken. Maar naar aanleiding van het bericht over het niet meenemen van de input uit de sector heb ik samen met Jaco Geurts een aantal vragen gesteld. Wij willen weten of de input wel of niet gebruikt is, ook willen wij de wetenschappelijke onderbouwing van de gekozen maatregelen inzien en wij willen weten wat deze maatregelen uit het ontwerpbesluit doen voor de regeldruk. Het is de bedoeling dat deze vragen beantwoord worden voordat we het ontwerpbesluit inhoudelijk gaan bespreken.

Mochten er boeren zijn die het ontwerpbesluit gelezen hebben en er vragen of opmerkingen over hebben; stuur een e-mail naar h.lodders@tweedekamer.nl

Schriftelijke vragen van de leden Lodders (VVD) en Geurts (CDA) aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over bericht ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen’ (Boerderij, 2 september 2020)

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel ’LTO: inbreng sector niet meegenomen in afspoelingsmaatregelen[1]’ (Boerderij, 2 september 2020)?
 • 2. 
  Klopt het dat de inbreng van de sector niet betrokken is en of meegenomen bij het opstellen van maatregelen om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen? Zo ja, wat is de reden dat de deskundigheid van de sector niet betrokken is? Zo nee, waar komt het verschil van inzicht vandaan?
 • 3. 
  Kunt u toelichten waarom u voor de gehanteerde mate van gedetailleerdheid heeft gekozen? Waarom bent u niet overgegaan tot meerdere maatregelen waarbij de boer kan kiezen uit een palet aan maatregelen die het best past bij de bedrijfsvoering?
 • 4. 
  Het ontwerpbesluit is bij de Kamer ingediend, bent u bereid om in aanloop naar de behandeling van het ontwerpbesluit de wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde maatregelen met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
 • 5. 
  Kunt u voordat de Kamer de behandeling van het ontwerpbesluit ter hand neemt toelichten op welke manier de landbouwpraktijk betrokken is bij het opstellen van de maatregelen? Op welke manier heeft de sector, naast de formele consultatieronde, input kunnen geven en of maatregelen kunnen voorstellen om invulling te geven aan de doelstelling in het zesde actieprogramma?
 • 6. 
  Kunt u voordat de Kamer de behandeling van het ontwerpbesluit ter hand neemt toelichten wat de verschillende maatregelen betekenen voor de regeldruk in de landbouw en de daaruit voorkomende kosten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.boerderij.nl/…/Ministerie-luistert-niet-naar-i…/