Vragen over de Franse derogatie voor neonics in de suikerbietenteelt

Met dank overgenomen van W.J.H. (Helma) Lodders i, gepubliceerd op woensdag 12 augustus 2020, 1:57.

Sinds dit jaar is het gebruik van gecoat zaad in de suikerbietenteelt niet langer toegestaan. Gecoat zaad zorgt ervoor dat het bietenzaadje in de eerste periode na het zaaien en de opkomst van het plantje beschermd is tegen insecten, virussen en ander onheil van buiten. Dit is een hele gerichte en effectieve bescherming en het voorkomt dat een boer andere middelen moet gebruiken om de plantjes te beschermen.

Frankrijk, het land waar de meeste suikerbieten worden geteeld, was erg vooruitstrevend in het verbod op het gebruik van het gecoate zaad. Inmiddels zien we dat elf van de negentien lidstaten het verbod niet langer handhaven en de boeren een derogatie verlenen zodat ze toch het gecoate zaad kunnen (blijven) gebruiken. Frankrijk komt nu ook terug op de strenge regelgeving en zal zoals het nu laat zien het twaalfde land zijn die haar boeren een derogatie verleend. Hiermee ontstaat een steeds groter ongelijk speelveld. Daarnaast blijkt uit de ervaringen van dit jaar dat met het verbod de milieuwinst achterwege blijft. Doordat de gerichte bescherming niet meer mag, er geen vergelijkbaar alternatief voorhanden is, zijn boeren aangewezen op andere middelen om de plantjes te beschermen. Ik heb hier al vaker aandacht voor gevraagd. Hoop dat de minister van LNV met de sector in gesprek zal gaan om dit dossier opnieuw en met de huidige ervaringen te beoordelen. Onderstaande vragen aan de minister gesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Lodders aan de minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit over de berichtten: ‘De Lugt: ‘Neonics-dossier bieten moet terug op tafel’[1] en ‘Ook Duitse bietentelers eisen derogatie neonics’[2]?

 • 1. 
  Bent u bekend met de berichtten: ‘De Lugt: ‘Neonics-dossier bieten moet terug op tafel’ en ‘Ook Duitse bietentelers eisen derogatie neonics’?
 • 2. 
  Klopt het dat Frankrijk, vooruitlopend op Europees beleid, de toelating van neonicotinoiden in de suikerbietenteelt (gecoat bietenzaad) als een van de eerste lidstaten gestopt heeft en fel tegenstander was van het gebruik van neonicotinoiden?
 • 3. 
  Klopt het dat Frankrijk voornemens is het nationaal beleid te herzien en het parlement een derogatie voor te stellen voor een periode van drie jaar?
 • 4. 
  Kunt u aangeven (en zo nee, kunt u nagaan) wat de redenen zijn waarom er in Frankrijk gewijzigde inzichten zijn ontstaan? In hoeverre zijn deze (gewijzigde) inzichten ook voor Nederland van toepassing? Kunt u dit toelichten?
 • 5. 
  Deelt u de mening dat nu Frankrijk, de grootste suikerbieten-producent van Europa, een derogatie voor de toelating gaat heroverwegen, dit ook in Nederland bespreekbaar zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?
 • 6. 
  Hoeveel landen in Europa hebben, bespreken of overwegen een vorm van derogatie voor het gebruik van gecoat zaad? Welke landen hebben reeds een derogatie en welke landen overwegen een derogatie of is er een roep om derogatie (graag een overzicht van de verschillende stadia in de besluitvorming indien er nog geen derogatie is afgegeven)?
 • 7. 
  Kunt u aangeven of er in de Noord-Europese landen (vergelijkbaar met Nederland dus o.a. Frankrijk, Duitsland en België) waar de bietenteelt een belangrijke sector is een gelijk speelveld bestaat? Vindt u een gelijk speelveld belangrijk? Zo nee, waarom niet?
 • 8. 
  Bent u al in gesprek met de Nederlandse landbouwsector over de recente ontwikkelingen? Zo nee, bent u bereid om met de verschillende sectorpartijen in gesprek te gaan over een mogelijke verlening van derogatie? Zo nee, waarom niet?
 • 9. 
  Kunt u in overleg met de verschillende sectorpartijen een beeld schetsen van de gevolgen voor de bietenteelt zoals deze nu aan de orde zijn (gevolgen van het ontbreken van gecoat zaad, de werkbare alternatieven of het ontbreken daarvan en mogelijke andere effecten zoals bijvoorbeeld luizendruk, aanwezigheid van virussen, milieuwinst) en de Kamer daarover voor de begrotingsbehandeling 2021 te informeren? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10888699/de-lugt-neonics-dossier-bieten-moet-terug-op-tafel

[2] https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10888701/ook-duitse-bietentelers-eisen-derogatie-neonics