Belangrijk bericht Algemene Vergadering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 september 2020
kalender

Belangrijk bericht Algemene Vergadering

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op dinsdag 21 juli 2020.

Belangrijk bericht inzake de Algemene Vergadering

ATTENTIE: De online inschrijving voor de Algemene Vergadering sluit op 29/7/2020 om 09.59 uur

Beste leden van 50PLUS,

Nog maar anderhalve week voor de boeg totdat de belangrijke virtuele Algemene Vergadering van 1 augustus 2020 zal plaatsvinden. Mede met het oog daarop volgen hieronder vier mededelingen die het uittredend Hoofdbestuur graag met u wil delen. Het betreft de uiterste datum voor inschrijving voor de Algemene Vergadering, de wijziging van de samenstelling van de aan de AV voor te stellen stemcommissie, het gerezen misverstand rond het aan de leden toegestuurde stemadvies van de fracties/aantal provinciale voorzitters en tenslotte de mogelijkheid van telefonische ondersteuning door partijkantoor bij de ‘online’ registratie.

Uiterste datum inschrijving voor de Algemene Vergadering

In de mededeling van 14 juli 2020 is abusievelijk niet duidelijk het tijdstip vermeld waarop de inschrijving voor de Algemene Vergadering sluit. Als uiterste datum/tijdstip is bepaald:

Woensdag 29 juli om 09.59 uur precies

Voor instructies hoe in te schrijven etc. [klik hier]

Wijziging voordracht samenstelling stemcommissie

De heer Leerkes heeft zich teruggetrokken als beoogd voorzitter van de stemcommissie die samen met zijn twee medeleden het correcte verloop van de stemming op 1 augustus 2020 moet controleren. In zijn plaats stelt het Hoofdbestuur de heer Leendert Lodder voor. De rest van de voordracht aan de Algemene Vergadering blijft ongewijzigd, te weten de heren Meijboom en Opschoor.

Stemadvies van de fracties en meerderheid provinciale voorzitters

Bij de verzending door het partijbureau in naam van de fracties en de meerderheid van de provinciale afdelingsvoorzitters van het door hun beoogde stemadvies is er logistiek iets misgegaan, zodat in bepaalde gevallen verschillende leden meerdere ‘stemadviezen’ hebben ontvangen, dat soms tot enige irritatie aanleiding heeft gegeven. Ook is bij sommige leden ten onrechte de indruk gewekt als zou het hier feitelijk om een advies gaan dat ondersteund werd door het partijkantoor, lees het uittredend Hoofdbestuur. Laatstgenoemden neemt hier uitdrukkelijk afstand van. Het HB heeft duidelijk aangegeven dat zij geen voordracht zou doen en dat het uitgebrachte stemadvies derhalve de verantwoordelijkheid was van de fracties en de betrokken provinciale afdelingsvoorzitters, gedaan in het kader van een vrije uitwisseling van opinies, die door het partijkantoor als gebruikelijk logistiek wordt gefaciliteerd. Helaas hebben zich in het verzendtraject aan aantal problemen voorgedaan die in bepaalde gevallen voor verwarring i.c. irritatie hebben geleid. Daarvoor biedt de bestuurlijk verantwoordelijke wnd. Algemeen Secretaris dan ook zijn welgemeende excuses aan.

Mogelijkheid telefonische ondersteuning bij de online registratie voor de AV

Van verschillende zijden zijn bij het Hoofdbestuur berichten doorgekomen die erop wijzen dat sommige leden moeilijkheden ondervinden bij het zich online registreren als deelnemer/stemmer bij de komende AV. Het HB onderkent dit en om in voorkomend geval oplossingen te bieden, is het Partijbureau op eenvoudig telefonisch verzoek beschikbaar om assistentie verlenen bij het registreren als deelnemer aan de AV, telefoon 070 - 800 92 70 (uitsluitend op werkdagen tussen 10.00-16.00 uur).

Ik hoop dat de leden die zich niet hebben aangemeld dat uiterlijk 29 juli 2020 tot 09.59 uur alsnog zullen doen.

Met welgemeende groeten,

Robert Gielisse

(wnd) Algemeen Secretaris