Stemmingen Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemmingen Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet
Document­datum 30-06-2020
Publicatie­datum 30-06-2020
Nummer HTK20192020-89-14
Kenmerk 32411; 32411;11; 32411;12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411).

(Zie vergadering van 23 juni 2020.)

In stemming komt het amendement-Bisschop (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, FvD en Van Haga voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Krol (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol/Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Zijn de initiatiefnemers bereid de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? Mevrouw Bergkamp.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Dank u wel, voorzitter. Het antwoord daarop is: ja. Ik zeg dat mede namens mevrouw Özütok en mevrouw Van den Hul. We gaan graag naar de Eerste Kamer.

De voorzitter:

Dan wens ik jullie daarbij heel veel succes. Dank u wel.

Tweede Kamer

Stemmingen Uitbreiding non-discriminatiegronden Grondwet

30 juni 2020 TK 89

89-14-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.