Noordelijke Randweg Utrecht

Met dank overgenomen van R.J. (Remco) Dijkstra i, gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020, 2:36.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Miljoenentekort voor geplaagde Noordelijke Randweg Utrecht”

 • 1. 
  Bent u bekend met het artikel “Miljoenentekort voor geplaagde Noordelijke Randweg Utrecht”?[1]
 • 2. 
  Klopt het dat de gemeente Utrecht heeft aangeklopt bij het Rijk voor een aanvullende bijdrage? Zo ja, heeft u nadere details van de gemeente Utrecht ontvangen over de exacte hoogte van het tekort en de oorzaken daarvan? Bent u bereid deze informatie met de Kamer te delen?
 • 3. 
  Kunt u uiteenzetten welk bedrag er nodig is per variant (geen onderdoorgangen, één onderdoorgang, twee onderdoorgangen, drie onderdoorgangen) en hoe hoog het tekort is voor elk van deze varianten?
 • 4. 
  Overweegt u, gezien het belang van de doorstroming op de Noordelijke Randweg Utrecht, een bijdrage aan dit project te doen voor het afdekken van risico’s voor zover dat noodzakelijk is voor de doorstroming?
 • 5. 
  Is een variant denkbaar zonder onderdoorgangen? Deelt u onze mening dat Utrecht zelf moet opdraaien voor (extra) zaken die alleen de leefbaarheid dienen?
 • 6. 
  Bent u bereid de uitvoering van dit deel als 100 km per uur-weg als voorwaarde te stellen voor een verdere financiële bijdrage van het Rijk? Zo nee, waarom niet?
 • 7. 
  Deelt u de mening dat afwaarderen van de doorstroming voor doorgaand verkeer geen optie is?
 • 8. 
  In een openbare brief aan de gemeenteraad van 29 mei jl.[2] stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht een “tweesporenaanpak” voor, waarbij in “spoor 2” een variant met gelijkvloerse kruisingen wordt onderzocht. Is de Minister het met de VVD eens dat de Rijksbijdrage in een dergelijke variant dient te vervallen, omdat er geen sprake is van verbetering van de doorstroming?

[1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2058348/miljoenentekort-voor-geplaagde-noordelijke-randweg-utrecht.html

[2] https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8