Brief regering; Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019 - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2019 - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020

Nr. 11

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 mei 2020

Bijgaand ontvangt u de samenvatting «Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid 2019»1. In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd over de campagnes van de rijksoverheid. De Jaarevaluatie geeft informatie over doel, mediabestedingen, communicatieve werking en effecten van campagnes.

Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het communicatiebeleid van de rijksoverheid bied ik u deze samenvatting van de Jaarevaluatie campagnes rijksoverheid op Verantwoordingsdag aan.

De inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de campagnes berust bij de bewindspersoon van het departement dat de campagne(s) voert. De afzonderlijke campagneverslagen worden opgenomen in het dossier «campagnes» op rijksoverheid.nl.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-35300-III-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 III, nr. 11


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.