Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35470 III - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Document­datum 20-05-2020
Publicatie­datum 20-05-2020
Nummer KST35470III2
Kenmerk 35470 III, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 470 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Nr. 2

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 mei 2020

Vandaag, Verantwoordingsdag 2020, publiceren wij ons verantwoordings-onderzoek over 2019. Hierbij bieden wij u de resultaten van ons onderzoek bij het Ministerie van Algemene Zaken (III) aan1, zoals vastgesteld op 6 mei 2020.

Ook dit jaar doen we dat in de vorm van een digitaal rapport per begrotingshoofdstuk dat kan worden geprint en dat ook goed leesbaar is op een computer- of tabletscherm. U kunt onze rapporten vinden op de website www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2019.

Naast de resultaten van ons departementaal onderzoek, publiceren wij vandaag de Staat van de rijksverantwoording 2019 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3). Dit rapport bevat onze verklaring van goedkeuring bij de rijksrekening 2019 en de rijkssaldibalans 2019. Het geeft een rijksbreed beeld van de resultaten van ons verantwoordingsonderzoek over het afgelopen jaar. U kunt dit rapport eveneens vinden op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2019.

De rapportages over de andere 20 hoofdstukken en fondsen, de rijksbrede rapportage Staat van de rijksverantwoording 2019 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3) en het Rapport bij de Nationale verklaring 2020 (inclusief 5 factsheets) (Bijlagen bij Kamerstuk 35 470, nr. 4) sturen wij u separaat toe.

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35470-III-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Bij deze brief is een overzicht gevoegd van alle rapporten die wij publiceren op Verantwoordingsdag 2020 (Bijlage bij Kamerstuk 35 470, nr. 3).

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 470 III, nr. 2 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.