Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019

Dit voorstel van wet i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35470 I - Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-05-2020
Publicatie­datum 20-05-2020
Nummer KST35470I3
Kenmerk 35470 I, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 470 I

Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019

Nr. 3

VOORSTEL WET

Ontvangen 20 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I), alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting
 
 • (2) 
  mutaties 1e suppletoire begroting
 • (3) 
  mutaties 2e suppletoire begroting
 
   

Verplich-

   

Verplich-

 

Verplich-

   
   

tingen

Uitgaven Ontvangsten

tingen

Uitgaven Ontvangsten

tingen

Uitgaven Ontvangsten

 

Totaal

43.252

43.252

0

909

909    166

0

0

0

Niet- beleidsartikelen

 

Grondwettelijke uitkering aan leden van het

               

1

Koninklijk Huis

Functionele uitgaven van de

8.354

8.354

0

0

00

0

0

0

2

Koning

Doorbelaste uitgaven van andere

28.914

28.914

0

721

721    0

0

0

0

3

begrotingen

5.984

5.984

0

188

188 166

0

0

0

Art.

Omschrijving

 • (4) 
  Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)
 
 • (5) 
  Realisatie
 
 • (6) 
  Slotverschillen (6) = (5)-(4)
   

Verplich-

   

Verplich-

 

Verplich-

 
   

tingen

Uitgaven Ontvangsten

tingen

Uitgaven Ontvangsten    tingen

Uitgaven Ontvangsten

 

Totaal

44.161

44.161

166

43.900

43.900

166 - 261

 • - 
  261 0

Niet- beleidsartikelen

 

Grondwettelijke uitkering aan leden van het

             

1

Koninklijk Huis Functionele uitgaven van de

8.354

8.354

0

8.330

8.330

0    - 24

 • 24    0

2

Koning

Doorbelaste uitgaven van andere

29.635

29.635

0

29.635

29.635

00

00

3

begrotingen

6.172

6.172

166

5.935

5.935

166    - 237

 • 237    0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 470 I, nr. 3 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.