Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Dit voorstel van wet i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35470 III - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 20-05-2020
Publicatie­datum 20-05-2020
Nummer KST35470III3
Kenmerk 35470 III, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 470 III

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019

Nr. 3

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 20 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (III), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2019;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 3

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2019 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

 

Beleidsartikelen

1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

62.303

62.303

4.439

2.139

2.139

44

 • 1.156
 • 1.156

0

Niet-beleidsartikel

3 Nominaal en onvoorzien

 

Art. Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

 • (5) 
  Realisatie
   

Slotverschillen (6) = (5)-(4)

 
 

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

63.286    63.286    4.483

62.034

62.034

3.804

 • - 
  1.252    - 1.252
 • - 
  679

Beleidsartikelen

1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

63.286

63.286

4.483

62.034

62.034

3.804

 • 1.252
 • 1.252
 • 679

Niet-beleidsartikel

3 Nominaal en onvoorzien

Wijziging van de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    (1) Vastgestelde begroting    (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    2.492    2.492    2.492    97    97    97    0    0    0

 

Beleidsartikelen

1 Kabinet van de

Koning

2.492

2.492

2.492

97

97

97

0

0

0

Art. Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1)+(2)+(3)

 • (5) 
  Realisatie
   

Slotverschillen (6) = (5)-(4)

 
 

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

2.589    2.589    2.589

2.532

2.532

2.534

 • - 
  57    - 57
 • - 
  55

Beleidsartikelen

1 Kabinet van de

Koning

2.589

2.589

2.589

2.532

2.532

2.534

 • 57
 • 57
 • 55

Wijziging van de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    (1) Vastgestelde begroting    (2) Mutaties 1e suppletoire begroting (3) Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    2.551    2.551    0    67    67    0    - 246    - 246    0

 

Beleidsartikelen

1 Commissie van

Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.551

2.551

0

67

67

0

 • 246
 • 246

0

Beleidsartikelen

1 Commissie van

Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.372

2.372

0

1.867

1.867

2

 • 505
 • 505

2

Wijziging van de begrotingsstaat van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken (NI) voor het jaar 2019 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting
 • (2) 
  Mutaties (+ of -) (3) Mutaties (+ of -) 1e suppletoire    2e suppletoire begroting    begroting

(4)=(1)+(2)=(3) Totaal geraamd

 • (5) 
  Realisatie

(6)=(5)-(4) wetmutaties (+ of -)

Baten-Lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

 

Totale baten

92.012

-

-

92.012

126.403

34.391

Totale lasten

92.012

-

-

92.012

126.896

34.884

Saldo van baten en lasten

0

-

-

0

 • 493
 • 493
 

Totale kapitaalontvangsten

0

-

-

0

0

0

Totale kapitaaluitgaven

0

-

-

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 470 III, nr. 3 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.