Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 14 mei 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 1 juni 2020
kalender

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 14 mei 2020

vrijdag 15 mei 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35300 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Besluiten bij: 35300 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2020

Besluiten bij: 34700 - Kabinetsformatie 2017

Besluiten bij: 35450 I - Wijziging begroting Koning 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35450 - Voorjaarsnota 2020

Besluiten bij: 31490 - Vernieuwing van de rijksdienst

Besluiten bij: 33258 - Initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 32730 - Ligplaatsen voor woonboten

Besluiten bij: 29453 - Woningcorporaties

Besluiten bij: 28101 - Doeltreffendheid en effecten van de Kaderwet adviescolleges

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 33358 - Marinierskazerne Zeeland

Besluiten bij: 32851 - Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Besluiten bij: 34972 - Wet digitale overheid

Besluiten bij: 28479 - Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Besluiten bij: 30821 - Nationale Veiligheid

Besluiten bij: 35298 - Wet versterking decentrale rekenkamers

Besluiten bij: 35218 - Wet elektronische publicaties

Besluiten bij: 35261 - Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Besluiten bij: 28325 - Bouwregelgeving

Besluiten bij: 35424 - Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en op Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Besluiten bij: 31475 - Huis voor democratie en rechtsstaat

Besluiten bij: 30995 - Aanpak Wijken

Besluiten bij: 34581 - Initiatiefnota “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”

Besluiten bij: 35340 - Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement

Besluiten bij: 30696 - Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Besluiten bij: 35431 - Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Besluiten bij: 32156 - Monumentenzorg

Besluiten bij: 28844 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Besluiten bij: 35165 - Verkiezingen

Besluiten bij: 34588 - Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..

Besluiten bij: 30950 - Rassendiscriminatie

Besluiten bij: 35450 B - Wijziging begroting gemeentefonds 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35450 C - Wijziging begroting provinciefonds 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35450 IIA - Wijziging begroting Staten Generaal 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35450 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 35450 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020 (Voorjaarsnota)

Besluiten bij: 30977 - AIVD

Besluiten bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Besluiten bij: 27926 - Huurbeleid

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 35300 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020

Besluiten bij: 33118 - Omgevingsrecht

Besluiten bij: 35408 - Verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Besluiten bij: 35409 - Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen)

Besluiten bij: 27625 - Waterbeleid

Besluiten bij: 32757 - Bouwbesluit

Besluiten bij: 33340 - Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Besluiten bij: 35395 - Wijziging van de Kadasterwet in verband met elektronische ondertekening van volledig geautomatiseerd aangemaakte en ondertekende berichten

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Besluiten bij: 35129 - Initiatiefvoorstel Van Raak - Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, eerste lezing)

Besluiten bij: 35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Besluiten bij: 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Besluiten bij: 35300 I - Vaststelling begroting Koning 2020

Overige besluiten: