Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Deze nota van wijziging is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 35419 - Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure); Nota van wijziging; Nota van wijziging
Document­datum 08-05-2020
Publicatie­datum 08-05-2020
Nummer KST354197
Kenmerk 35419, nr. 7
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 419

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 mei 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Aan het in artikel III opgenomen additionele artikel V wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. 
    Dit additionele artikel vervalt op een bij wet te bepalen tijdstip, nadat de behandeling van voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste en het tweede lid is afgerond.

Toelichting

Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangekondigd, wordt aan additioneel artikel V een lid toegevoegd. Dat strekt ertoe het artikel bij gewone wet te kunnen laten vervallen nadat het is uitgewerkt. Daarvan is pas sprake als er na de inwerkingtreding van het onderhavige voorstel geen voorstellen tot verandering in de Grondwet als bedoeld in het eerste lid van het additionele artikel meer in behandeling zijn en op dat moment evenmin een voorstel aanhangig is dat ertoe strekt dat de Staten-Generaal in verenigde vergadering een voorstel tot verandering in de Grondwet in tweede lezing overwegen.

Deze nota van wijziging wordt ingediend mede namens de MinisterPresident, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

kst-35419-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 419, nr. 7


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.