35447 NL - wetsvoorstel
Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 april 2020 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i.

 

Dit wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan. Hierbij is rekening gehouden met de vereisten die onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze wet moet ook een duidelijk juridisch kader en mogelijkheden voor gegevensuitwisseling bieden zodat ernstige vormen van criminaliteit en ondermijning beter kunnen worden aangepakt. Het wetsvoorstel komt voort uit de wens om essentiële maatschappelijke vraagstukken integraal aan te pakken. Het gaat dan om vraagstukken als inbreuken op de integriteit van het financiële stelsel, van witwas- of fraudeconstructies, van georganiseerde criminaliteit, en van complexe problemen rond personen op het vlak van zorg en veiligheid. Een integrale aanpak vergt veelal dat partijen met elkaar gegevens uitwisselen en samen verwerken om hieruit nieuwe informatie af te leiden voor de inzet van hun taken en bevoegdheden. De praktijk laat echter zien dat samenwerkingsverbanden bij het gezamenlijk verwerken van gegevens op knelpunten stuiten. Samenwerkingsverbanden in de context van deze wet zijn verbanden van publieke en private partijen die gezamenlijk gegevens verwerken voor zwaarwegende algemene belangen. Daarbij zijn op dit moment de volgende samenwerkingsverbanden aangewezen: Het Financieel Expertise Centrum (FEC), de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV), de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH). De WGS is een kaderwet met een aantal algemene regels over de taak van het samenwerkingsverband, de inrichting en het functioneren daarvan. Bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kan worden bepaald welke andere samenwerkingsverbanden ook onder deze kaderwet zullen vallen. Daarbij worden de deelnemende partijen aangewezen, wordt concreet gemaakt wat het “zwaarwegende algemene belang” is waarvoor persoonsgegevens mogen worden verwerkt en wordt de werkwijze van het samenwerkingsverband vastgesteld.

1.

Volledige titel

Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en negen amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(84 stuks)

2 29 april 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354471
Koninklijke boodschap
 
2 29 april 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354472
Voorstel van wet
 
2 29 april 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354473
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.