Motie Krol/Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers - Infectieziektenbestrijding

Deze motie i is onder nr. 168 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Krol en Asscher over specifiek rekening houden met de positie van mantelzorgers
Document­datum 18-03-2020
Publicatie­datum 19-03-2020
Nummer KST25295168
Kenmerk 25295, nr. 168
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 168

MOTIE VAN DE LEDEN KROL EN ASSCHER

Voorgesteld 18 maart 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat door het coronavirus de druk op mantelzorgers de komende tijd zal toenemen - mede door de overbelasting van de reguliere zorg - en het van groot belang is dat zij hun werk goed kunnen blijven doen;

verzoekt de regering, bij alle maatregelen die genomen worden rondom het coronavirus specifiek rekening te houden met de positie van mantelzorgers;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken of mantelzorgers gebruik kunnen maken van de regeling rondom kinderopvang en school voor mensen met een vitaal beroep,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol

Asscher

kst-25295-168 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 168


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.