Oostelijk Partnerschap: nieuwe beleidsdoelstellingen voor na 2020 voorgesteld door de Commissie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 4 december 2020
kalender

Oostelijk Partnerschap: nieuwe beleidsdoelstellingen voor na 2020 voorgesteld door de Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 18 maart 2020.

Vandaag hebben de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid een voorstel ingediend voor de langetermijnbeleidsdoelstellingen voor het Oostelijk Partnerschap na 2020. De bedoeling is het handelsverkeer uit te breiden, de connectiviteit te versterken en de economische integratie te verdiepen met Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne, de democratische instellingen, de rechtsstaat en de ecologische veerkracht en klimaatbestendigheid te versterken, de digitalisering te ondersteunen en rechtvaardige en inclusieve samenlevingen te bevorderen.

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Josep Borrell i verklaarde: “De kracht van onze buren is ook de kracht van de Europese Unie. Het Oostelijk Partnerschap blijft een essentieel onderdeel van het buitenlands beleid van de EU. Onze voorstellen zullen onze zes partnerlanden verder versterken; zij weerspiegelen onze gedeelde prioriteiten en uitdagingen en de nadruk blijft liggen op het behalen van tastbare positieve resultaten voor alle burgers.”

Commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi i zei hierover: “We sturen onze oostelijke partnerlanden een zeer duidelijke boodschap: we zullen jullie helpen sterke economieën op te bouwen en groei en banen te creëren door buitenlandse directe investeringen aan te trekken en de connectiviteit in belangrijke sectoren, zoals vervoer, energie en milieu, te versterken. We zullen nauw samenwerken om de uitdagingen van vandaag, waaronder de huidige COVID-19-pandemie, over de gehele linie aan te pakken.

Op basis van de resultaten die in de eerste tien jaar van het partnerschap zijn behaald, wordt in het voorstel van vandaag uiteengezet op welke manier de EU met de partnerlanden zal samenwerken om de gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken en hun weerbaarheid te versterken in het licht van de huidige uitdagingen als een prioritaire beleidsdoelstelling voor na 2020. Daarbij zullen de EU en haar partners hun werkzaamheden voortzetten op basis van nieuwe beleidsprioriteiten om de klimaattransitie en de digitale transformatie te ondersteunen en economieën tot stand te brengen die voordelen opleveren voor iedereen, met in het bijzonder meer werkgelegenheid voor jongeren en meer gendergelijkheid.

Een partnerschap dat CREËRT:

samen werken aan veerkrachtige, duurzame en geïntegreerde economieën

De economieën versterken, ongelijkheid verminderen en ervoor zorgen dat onze partnerlanden een plek worden waar mensen hun eigen toekomst willen vormgeven. Door het handelsverkeer uit te breiden en de economische integratie te verdiepen, te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen en connectiviteit, de kansen te benutten die de klimaattransitie en de digitale transformatie bieden en te investeren in mensen, wordt beoogd een aantrekkelijk ondernemingsklimaat te creëren dat waardige, duurzame banen en economische kansen oplevert die welvaart brengen voor iedereen. We zullen ons richten op sectoren die van essentieel belang zijn voor economische ontwikkeling, zoals energie, vervoer en het milieu, om een krachtiger groei te stimuleren.

Een partnerschap dat BESCHERMT:

samen werken aan verantwoordingsplichtige instellingen, de rechtsstaat en veiligheid

Goed bestuur en democratische instellingen, de rechtsstaat, succesvol beleid op het gebied van corruptiebestrijding, de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, eerbiediging van de mensenrechten en veiligheid, waaronder steun voor door conflicten getroffen bevolkingsgroepen, vormen de ruggengraat van sterke en weerbare staten en samenlevingen. Het zijn tevens belangrijke voorwaarden voor een functionerende markteconomie en duurzame groei. Met name de rechtsstaat is van cruciaal belang voor een doeltreffend ondernemingsklimaat en een belangrijke overweging bij het aantrekken van buitenlandse directe investeringen. Er is behoefte aan hernieuwde inzet voor de fundamentele elementen van het partnerschap en een betere meting van de werkelijke resultaten en effecten van de hervormingen en van de manier waarop burgers deze percipiëren.

Een partnerschap dat VERGROENT:

samen werken aan ecologische veerkracht en klimaatbestendigheid

De EU en de partnerlanden moeten dringend actie ondernemen om de uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat aan te pakken. De EU zal de partnerlanden helpen om hun op nationaal niveau bepaalde toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen en hun economieën te moderniseren, hun koolstofvoetafdruk te verkleinen en naar klimaatneutraliteit toe te werken, zonder daarbij rekening houdend met de uitdagingen op het gebied van investeringen. De EU zal ook ondersteuning bieden voor het vergroten van de energie-efficiëntie van gebouwen en voor de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de modernisering van de gezondheidszorg.

Een partnerschap dat VERBINDT:

samen werken aan een robuuste digitale transformatie

Een sterke digitalisering in de buurlanden van de EU zal de groei bevorderen en duurzame ontwikkeling stimuleren. In dit verband zal de EU verder investeren in de digitalisering van de partnerlanden, in overeenstemming met de EU-wetgeving en beste praktijken, en zal zij de opschaling van zeer innovatieve digitale start-ups in de regio ondersteunen. De EU zal verdere ondersteuning en bijstand bieden voor de cyberweerbaarheid van de partnerlanden.

Een partnerschap dat STIMULEERT OM ZELF VERANTWOORDELIJKHEID OP TE NEMEN:

samen werken aan weerbare, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen

Vrije en eerlijke verkiezingen en transparante, verantwoordingsplichtige overheden die de burger centraal stellen, zijn van essentieel belang in een democratie. Samen met een geëngageerd maatschappelijk middenveld, vrije, pluriforme en onafhankelijke media en bescherming van de burgerrechten, waaronder de rechten van minderheden, zijn dit essentiële ingrediënten voor weerbare, rechtvaardige, inclusieve en democratische samenlevingen. De samenwerking op deze gebieden zal een belangrijke prioriteit zijn voor de EU.

Achtergrondinformatie

Het Oostelijk Partnerschap is in 2009 opgericht met als doel de politieke en economische betrekkingen tussen de EU, haar lidstaten en Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, Moldavië en Oekraïne te versterken en te verdiepen. Het partnerschap heeft zich in overeenstemming met de belangen, ambities en vooruitgang van elke partner ontwikkeld; de ontwikkeling gebeurde dus gedifferentieerd maar tegelijk flexibel en inclusief om gemeenschappelijke en mondiale uitdagingen gezamenlijk aan te pakken en regionale integratie te bevorderen. De huidige beleidsdoelstellingen werden vastgesteld in de agenda “20 resultaten tegen 2020”, die in 2017 is overeengekomen.

De nieuwe beleidsdoelstellingen vloeien voort uit de brede en inclusieve gestructureerde raadpleging uit 2019 over de toekomst van het Oostelijk Partnerschap, waaraan de lidstaten, de partnerlanden, het maatschappelijk middenveld, academici, ondernemingen en financiële instellingen hebben deelgenomen. Over het algemeen bestaat een brede consensus over het feit dat het huidige beleidskader van het Oostelijk Partnerschap robuust is en mensen tastbare voordelen oplevert.

Volgende stappen

De Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden verwachten dat de lidstaten en de partnerlanden met het voorstel zullen instemmen met het oog op de top van het Oostelijk Partnerschap in juni 2020, waar een mandaat zal worden gegeven om een nieuwe reeks concrete te behalen resultaten te ontwikkelen, voortbouwend op de huidige twintig te behalen resultaten voor 2020.

Meer informatie

Gezamenlijke mededeling: Het beleid inzake het Oostelijk Partnerschap na 2020: de weerbaarheid versterken - een Oostelijk Partnerschap dat iedereen ten goede komt

Informatieblad: Het beleid inzake het Oostelijk Partnerschap na 2020

Factsheet: Het Oostelijk Partnerschap na 2020

Factsheet over de betrekkingen EU-Armenië

Factsheet over de betrekkingen EU-Azerbeidzjan

Factsheet over de betrekkingen EU-Belarus

Factsheet over de betrekkingen EU-Georgië

Factsheet over de betrekkingen EU-Moldavië

Factsheet over de betrekkingen EU-Oekraïne