Brief regering; Videoconferentie Europese Raad d.d. 10 maart 2020 inzake COVID-19 - Europese Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Videoconferentie Europese Raad d.d. 10 maart 2020 inzake COVID-19 - Europese Raad

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

21 501-20

Europese Raad

Nr. 1525

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2020

Op 9 maart heeft de Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, besloten tot een videoconferentie met de leden van de Europese Raad naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 virus. De MinisterPresident zal aan de videoconferentie deelnemen.

De videoconferentie zal op 10 maart om 17.00u plaatsvinden. Er ligt geen formele agenda voor, maar de heer Michel heeft drie doelen gesteld voor de videoconferentie: 1) uitwisseling van informatie over de situatie in lidstaten en genomen maatregelen; 2) nauwe onderlinge coördinatie overeenkomen; en 3) identificeren van gezamenlijke maatregelen om de ziekteverspreiding in te dammen en met de gevolgen om te gaan, waaronder die voor de economie.

Het kabinet zal het belang onderstrepen van gezamenlijk EU-optreden en van het identificeren van gezamenlijke maatregelen. De Commissie kan daarin het voortouw nemen. Ook zal het kabinet aandacht vragen voor het belang van beschikbaarheid van medische hulpmiddelen voor lidstaten.

Er zijn geen schriftelijke conclusies voorzien, maar de heer Michel zal naar verwachting mondelinge conclusies trekken. Eventuele formele besluiten zullen in de komende periode worden uitgewerkt, waaronder tijdens de Europese Raad van 26-27 maart aanstaande. De Kamer zal hierover via reguliere kanalen worden geïnformeerd,

Middels deze brief hoop ik uw Kamer, mede namens de MinisterPresident, voldoende te hebben geïnformeerd.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

kst-21501-20-1525 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 21 501-20, nr. 1525


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.