Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35406 - Initiatiefvoorstel Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers); Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting
Document­datum 06-03-2020
Publicatie­datum 06-03-2020
Nummer KST354063
Kenmerk 35406, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 406

Voorstel van wet van de leden Wilders en Emiel van Dijk tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

  • I. 
    ALGEMEEN

Inleiding

Iedere week gaat er 1 miljoen euro naar asielzoekers bij wie de asielprocedures te lang duren.1 De Staatssecretaris heeft gezegd dat dit zelfs dit jaar kan oplopen en er naar schatting 70 miljoen euro zou kunnen worden uitgekeerd ter compensatie van te trage procedures. Per asielzoeker wordt er € 5.000 tot € 15.000 uitgekeerd ongeacht of zij doelbewust de boel frustreren om zo misbruik te kunnen maken van de wetgeving die nu van kracht is.

Noodzaak van het wetsvoorstel

Volgens de initiatiefnemers kan het geven van grote dwangsommen aan asielzoekers op zeer weinig draagvlak in de samenleving rekenen. Zo bleek uit de «stelling van de dag» in de Telegraaf van 5 maart 2020 dat maar liefst 98 procent van de deelnemers de dwangsommen die asielzoekers krijgen van wie de procedure te lang duurt per direct wil schrappen.2 De PVV heeft in november 2019 door middel van de motie Emiel van Dijk3 voorgesteld om het compenseren van asielzoekers door middel van dwangsommen af te schaffen, maar deze kreeg geen steun van een meerderheid van de Kamer. Inmiddels hebben meerdere fracties kenbaar gemaakt een dergelijk voorstel te zullen steunen4.

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

Met deze noodwet wordt een einde gemaakt aan de dwangsomregeling voor asielzoekers. Het is onacceptabel dat asielzoekers gebruik kunnen maken van een dwangsomregeling en beloond worden met zuur verdiend belastinggeld. Daarnaast maakt de dwangsomregeling Nederland

1    Kamerstukken II 2019/2020, 19 637, nr. 2585

2    Stelling van de dag Telegraaf, 5 maart 2020

3    Kamerstukken II 2019/2020, 35 300 VI, nr. 32

4    Mondelinge vraag «Dwangsommen bij te lange procedures bij de IND», 2 maart 2020

kst-35406-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

aantrekkelijk voor nieuwe asielzoekers die doelbewust, met de hulp van asieladvocaten en Vluchtelingenwerk, hun aanvraag saboteren om zo aanspraak te kunnen maken op de regeling.

De initiatiefnemers willen dat deze regeling zo snel mogelijk stopt.

Daarom treedt deze wet in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Internationaal kader

Er is geen internationaal juridisch beletsel om een dergelijke compensatieregeling af te schaffen. Er is geen enkel internationaal verdrag of Europese richtlijn die ons verplicht een dergelijke compensatieregeling voor asielzoekers in stand te houden.

Financiële gevolgen

Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de naar schatting 70 miljoen euro niet uitgekeerd hoeft te worden aan asielzoekers. Dit geld is daarmee beschikbaar voor andere doelen.

II. ARTIKELSGEWIJS

Artikel I

Dit artikel regelt dat de paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht inzake de dwangsomregeling bij niet tijdig beslissen niet van toepassing is op besluiten op grond van de asielafdeling van deze wet.

Artikel II

De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Wilders Emiel van Dijk

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 406, nr. 3 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.