Voorstel van wet - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35401 - Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV (Corona-virus) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-02-2020
Publicatie­datum 21-02-2020
Nummer KST354012
Kenmerk 35401, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 401

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling 2019-nCoV

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat op grond van artikel 20, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid bij ministeriële regeling het novel coronavirus (2019-nCoV) in het belang van de volksgezondheid is aangemerkt als behorende tot groep A als bedoeld in die wet, en dat het op grond van artikel 20, vierde lid, van die wet noodzakelijk is deze regeling zo spoedig mogelijk te incorporeren in die wet;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder e, groep A, van de Wet publieke gezondheid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd: novel coronavirus (2019-nCoV),.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

kst-35401-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Medische Zorg,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 401, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.