Motie Van der Staaij c.s. over afkeuren van het door de regering gevoerde beleid - Marinierskazerne Zeeland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie Van der Staaij c.s. over afkeuren van het door de regering gevoerde beleid - Marinierskazerne Zeeland

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

33 358

Marinierskazerne Zeeland

Nr. 20

MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 20 februari 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet het voorgenomen besluit heeft genomen om de marinierskazerne toch niet naar Vlissingen te verplaatsen,

constaterende dat het oorspronkelijke besluit van 2012 ook bedoeld was als compensatie voor het grote verlies aan rijksbanen in Zeeland in de jaren daarvoor, en daarmee extra zorgvuldigheid was geboden;

overwegende dat het besluitvormingsproces om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen ernstige gebreken vertoont in onder meer de afstemming met Zeeland en het niet voorzien en bespreken van een alternatief voor Zeeland;

overwegende dat hiermee het vertrouwen van de regio in het kabinet als bestuurlijke partner grote schade heeft opgelopen;

spreekt haar afkeuring uit over het door de regering gevoerde beleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij Krol

Kerstens

Karabulut

Van Kooten-Arissen Van Haga Baudet

kst-33358-20 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 358, nr. 20


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.