Woningnood vraagt om noodmaatregelen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Woningnood vraagt om noodmaatregelen

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op woensdag 19 februari 2020.

50PLUS komt met diverse maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Sommige voorstellen van 50PLUS werden eerder al door het kabinet of de Tweede Kamer naar de prullenbak verwezen. “Maar we vragen het gewoon opnieuw”, zegt Henk Krol. “Want de woningnood wordt steeds nijpender en er zijn snel noodmaatregelen nodig.”

Henk Krol presenteerde namens 50PLUS diverse maatregelen om de bestaande woningvoorraad beter te benutten en zo de steeds maar nijpender wordende woningnood snel aan te pakken. Recreatiewoningen mogen onder voorwaarden permanent bewoond worden en er moeten verhuispremies komen voor mensen die gaan samenwonen of verhuizen naar een krimpgebied waardoor er een huis in een gemeente met woningnood vrijkomt. Ook pleit 50PLUS voor door het rijk gebouwde verpleeghuizen. Daar is het capaciteitsgebrek enorm en is regie en investering vanuit het kabinet noodzakelijk.

Meer regie op de woningmarkt

“50PLUS heeft deze kabinetsperiode talloze suggesties aangedragen voor meer regie op de woningmarkt, voor meer bouwen en voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad”, zei Kamerlid Henk Krol bij het debat over het tekort aan woningen tegen minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen. “Inmiddels wordt de woningnood steeds nijpender. Overal knelt het. Erkent de minister dat er woningnood is en er dus noodmaatregelen nodig zijn?”

Bestaande woningvoorraad beter benutten

50PLUS ziet veel winst van tientallen-duizenden woningen zelfs zonder dat er één woning wordt bijgebouwd. De bestaande woningvoorraad kan en moet beter gebruikt worden.

Permanente bewoning recreatiewoningen

50PLUS werkt aan tijdelijke noodwet om permanente bewoning mogelijk te maken. “We hebben er meerdere deskundigen over geraadpleegd en de reacties zijn positief. Volgens onze schattingen kan deze regeling 25 tot 30.000 woningen opleveren zonder dat er één huis gebouwd wordt. Er worden wel voorwaarden gesteld om winstbejag tegen te gaan en er moet ook daadwerkelijke een woning vrijkomen voor verhuur of verkoop.”

Verhuispremies

50PLUS wil dat er eenmalige verhuispremies komen voor iedereen die een woning vrijmaakt. Bijvoorbeeld door samen te gaan wonen. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie naar een kosten-batenonderzoek samenwonen? 50PLUS zal in aanloop van de begroting 2021 voorstellen doen voor verhuispremies.

  • Mensen die gaan samenwonen en een woning vrijmaken. Dat geldt ook voor ouderen die nu vanwege kortingen niet gaan samenwonen. We verwachten dat er door een dergelijke regeling ook grotere gezinswoningen vrijkomen.
  • Mensen die naar een krimpgebied verhuizen en een woning in een gemeente met woningtekort vrijmaken (90.000 woningen).

“Naar onze schatting kan een verhuispremie minimaal 100.000 woningen opleveren zonder dat er één woning wordt bijgebouwd”, zei Henk Krol tegen minister Van Veldhoven. “Wat vindt de minister ervan om zo’n verhuispremie op ongeveer 10.000 euro te stellen per vrijgemaakt huis? Het gaat om éénmalig geld.”

Bouw minihuisjes

50PLUS werkt aan een voorstel waardoor het makkelijker wordt om een klein huisje, of minihuisje, in je achtertuin neer te zetten. “We denken dat de bestaande regeling voor mantelzorgwoningen goede aanknopingspunten biedt”, stelt Henk Krol.

Meer seniorenwoningen

  • Bouwen voor senioren in het algemeen

Bouwen voor senioren is bouwen voor iedereen omdat het de doorstroming bevorderd. Hoe staat het met de aangenomen motie van 50PLUS om bij nieuwbouw en renovatie van woningen een bepaald percentage leeftijdsbestendige woningen te eisen?

  • Seniorenbuurtjes

We stelden al vaak dat een particuliere initiatieven als de Stichting Knarrenhof alle steun verdienen. Deze krasse knarren lopen helaas op tegen te dure bouwgrond. Er liggen plannen te wachten. Dit prachtige voorbeeld van eigen initiatief en zelfredzaamheid moet volgens 50PLUS worden beloond. Wil de minister er ten minste voor zorgen dat initiatiefnemers van seniorenbuurtjes voldoende bouwgrond kunnen kopen tegen een maatschappelijke grondprijs? Volgens berekeningen van de Knarrenhofgroep bespaart een Knarrenhof uiteindelijk op de gemeentelijke WMO kosten.

  • Stimuleringsregeling Wonen en Zorg

Deze VWS subsidie is er voor bewonersinitiatieven om woon-zorgarrangementen te realiseren. “Hoe zit het met de aanvragen?”, vroeg Henk Krol aan de bewindsvrouw. “Klopt het dat particulieren er nauwelijks gebruik van maken? Klopt het dat zelfs de stichting Knarrenhof steeds tegen een muur oploopt bij aanvragen uit dit fonds?”

50PLUS stelt voor om de voorwaarden te wijzigen zodat er meer gebruik van wordt gemaakt, ook door woningbouwcorporaties. Op die manier kan er aan concept-ontwikkeling worden gedaan en ontstaan er goede voorbeelden waar iedereen van kan leren.

  • Bouw verpleeghuizen

Het is schrijnend dat er 18.500 senioren wachten op een plek in een verpleeghuis. Ouderen die zorg nodig hebben, die echt niet meer zelfstandig kunnen wonen. “De uitzending van Zembla van afgelopen donderdag ging door merg en been”, zegt Henk Krol. “50PLUS pleitte al eerder tevergeefs voor het bouwen van verpleeghuizen. Onze motie werd verworpen. We vragen het gewoon opnieuw. Is het kabinet bereid om de regie te pakken en te bouwen voor senioren die verpleging nodig het nodig hebben?”