Brief regering; Uitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals - Herziening Belastingstelsel - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Uitstel toezending van het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals - Herziening Belastingstelsel

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

32 140

Herziening Belastingstelsel

Nr. 67

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 februari 2020

In de planningsbrief Financiën van 12 december 2019 heeft de Minister van Financiën aangekondigd dat ik het rapport van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals in januari 2020 naar uw Kamer zou versturen.1 De voorzitter van de Adviescommissie belastingheffing multinationals, dr. Bernard ter Haar, heeft mij gemeld dat enige vertraging is opgetreden in het opleveren van het advies. De voorzitter verwacht het advies halverwege maart 2020 op te leveren, waarna ik het naar uw Kamer zal sturen. Indien deze planning wordt gehaald verwacht ik de kabinetsreactie op het rapport van de Adviescommissie in juli 2020 aan uw Kamer te sturen, conform bovengenoemde planningsbrief.

De Staatssecretaris van Financiën,

J.A. Vijlbrief

1 Kamerstuk 35 300 IX, nr. 13.

kst-32140-67 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 140, nr. 67


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.