Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Brief van de Voorzitter aan de vice-president Raad van State - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

1.

Tekst

Tweede Kamer

Voorzitter

DER STATEN

GENERAAL

Aan de Vice-president van de Raad van State Dhr. mr. Th.C. de Graaf

Postbus 20018 2500 ea Den Haag t 070 318 3033

Den Haag, 11 februari 2020

Geachte heer De Graaf,

In haar vergadering van 11 februari 2020 heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, besloten om voorlichting te vragen aan de Afdeling Advisering van de Raad van State over het amendement van het lid Krol (Kamerstuk 32 411, nr. 11)."

Dit amendement is ingediend bij het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond, en beoogt om leeftijd expliciet als non-discriminatiegrond op te nemen in artikel 1 van de Grondwet.

Voor uw informatie zijn bijgevoegd de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan de Kamer die aan dit verzoek ten grondslag ligt en het amendement van het lid Krol.

Namens de Kamer vraag ik u aan dit verzoek te voldoen.

Met vriendelijke groet,

Khadija Arib

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.