Brief regering; Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Taakverdeling staatssecretarissen van Financiën - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 300 IX

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020

Nr. 15

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2020

Op 29 januari 2020 zijn dr. J.A. Vijlbrief en drs. C.A. van Huffelen benoemd tot Staatssecretaris van Financiën (Kamerstuk 35 371, nr. 2). Hierbij informeer ik u over de taken waarmee de staatssecretarissen van Financiën in het bijzonder zullen zijn belast. Het besluit bevattende de taakverdeling zal tevens worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst

Dr. J.A. Vijlbrief is binnen de grenzen van het door de Minister van Financiën vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

 • fiscale aangelegenheden;
 • de volgende aangelegenheden betreffende de Belastingdienst:
 • Belastingen;
 • FIOD;
 • aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden;
 • aangelegenheden betreffende de exportkredietverzekeringen en -faciliteiten;
 • aangelegenheden betreffende Holland Casino NV en de Nederlandse Loterij BV;
 • aangelegenheden betreffende het muntwezen;
 • aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken.

kst-35300-IX-15 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

De Staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane

Drs. C.A. van Huffelen is binnen de grenzen van het door de Minister van Financiën vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de volgende aangelegenheden betreffende de Belastingdienst:

 • Toeslagen;
 • Douane.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 300 IX, nr. 15 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.