Brief regering; Adviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB) - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Adviezen NL financial investments over verkoop aandelen van de Saudi British Bank (SABB) - Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

31 789

Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Nr. 100

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 februari 2020

Tijdens het debat over de Najaarsnota vroeg het lid Sneller (D66) of ik bereid ben om de adviezen met betrekking tot de verkoop van aandelen in de Saudi British Bank (SABB) openbaar te maken (Handelingen II 2019/20, nr. 38, debat over de Najaarsnota 2019). Ik heb toegezegd om te bekijken in hoeverre dit mogelijk is. Met deze brief informeer ik u hierover.

NLFI heeft onder meer de wettelijke taak om de Minister van Financiën te adviseren over de strategie tot verkoop van de aandelen door de staat en deze na mijn instemming uit te voeren. In mijn brief aan uw Kamer van 22 mei 2019 heb ik aangegeven dat NLFI begonnen was met de voorbereidingen van een verkooptraject.1 Sindsdien heb ik in het kader van dit traject drie adviezen van NLFI ontvangen.

Op uw verzoek verstrek ik hierbij deze adviezen aan uw Kamer2. In deze adviezen zijn persoonsgegevens en naar de bieders en koper herleidbare informatie opgenomen die niet openbaar kunnen worden gemaakt. Ik heb u voorts eerder geïnformeerd dat het gesprek met de Saudische belastingdienst over een eventuele belastingplicht nog niet is afgerond.3 Dit is nog steeds het geval. Informatie over deze eventuele belastingplicht wil ik daarom op dit moment niet openbaar maken. Deze informatie is daarom gelakt.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1    Kamerstuk 31 789, nr. 98.

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

3    Laatstelijk bij Kamerbrief van 20 november 2019 (Kamerstuk 31 789, nr. 99).

kst-31789-100 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 789, nr. 100


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.