Brief commissie aan presidium: voorlichting aan de Raad van State over amendement 11 van het lid Krol (50PLUS) - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 31 oktober 2020
kalender

Brief commissie aan presidium: voorlichting aan de Raad van State over amendement 11 van het lid Krol (50PLUS) - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

1.

Tekst

Den Haag, 28 januari 2020

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Geachte Voorzitter,

Tijdens de behandeling van het initiatiefvoorstel van Wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond heeft het lid Krol een amendement ingediend dat beoogt om leeftijd expliciet als non-discriminatie grond op te nemen in artikel 1 van de Grondwet (Kamerstuk 32411, nr.11).

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stelt de Kamer voor de Afdeling advisering van de Raad van State te verzoeken1 om voorlichting over de wenselijkheid van de toevoeging van leeftijd als non-discriminatiegrond aan de reeds in artikel 1 van de Grondwet opgenomen gronden.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken stelt u voor dit verzoek voor te leggen aan de Kamer, opdat het kan worden doorgeleid naar de Raad van State.

Hoogachtend,

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Ziengs

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Roovers

1 Ingevolge artikel 21a van de Wet op de Raad van State


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.