Brief regering; Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11 - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Brief regering; Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11 - Belastingdienst

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 066

Belastingdienst

Nr. 576    BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 januari 2020

Door de media zijn vragen gesteld naar aanleiding van de Kamerbrief van 24 december 2019 met daarin de stand van zaken omtrent de uitbetaling van de compensatie voor de ouders die betrokken zijn bij de CAF 11-zaak. De vragen betreffen zowel informatie die de toenmalige Staatssecretaris of ik uw Kamer al eerder heb doen toekomen als nieuwe informatie. Voor de volledigheid informeer ik uw Kamer over alle gestelde vragen. De vragen hebben betrekking op het aantal betrokken ouders in de CAF 11-zaak en de betrokkenheid van de gemachtigden in het contact met deze ouders.

Aantal betrokken ouders CAF 11-zaak

Daarnaast zijn door de media vragen gesteld over de wisselende aantallen betrokken ouders bij de CAF 11-zaak en het aantal ouders dat was aangesloten bij een specifiek gastouderbureau.

Het klopt dat er helaas wisselende aantallen zijn genoemd. In het interim advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen is daarover opgenomen dat verschillen het gevolg zijn van steeds wisselende definities, afbakeningen en inzichten.1 Dit komt doordat - zoals eerder aan uw Kamer meegedeeld - de informatiehuishouding bij de Belastingdienst/ Toeslagen op dit onderdeel niet op orde is. Het heeft dan ook veel moeite gekost om alle relevante informatie in beeld te krijgen doordat het totale aantal betrokken burgers niet consequent is vastgelegd in de systemen van de Belastingdienst/Toeslagen. De Belastingdienst gaat op basis van de nu beschikbare informatie uit van 309 ouders die betrokken zijn bij de CAF 11-zaak.2 De ADR heeft de wijze waarop de Belastingdienst het aantal ouders dat betrokken is bij de CAF 11-zaak beoordeeld. Wanneer ouders van mening zijn ook tot de doelgroep van CAF 11 te behoren, dan kunnen zij een aanvraag tot compensatie indienen. De Belastingdienst/Toeslagen

1    Kamerstuk 31 066, nr. 546

2    Zie ook Kamerbrief d.d. 24 december 2019 (Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11), Kamerstuk 31 066, nr. 575.

kst-31066-576 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

zal vervolgens deze gevallen op dezelfde wijze beoordelen en behandelen als de overige bij de CAF 11-zaak betrokken ouders conform advies van de Adviescommissie uitvoering toeslagen.1

Daarnaast is ook gevraagd naar het aantal stopzettingen nu het aantal betrokken ouders is bijgesteld naar 309. In relatie tot deze vraag wordt het onderzoek van de ADR afgewacht.2 Naar verwachting rond de ADR eind januari 2020 haar rapport af.

Ten aanzien van de vragen over het aantal ouders dat was aangesloten bij een specifiek gastouderbureau en het aantal daarvan dat geen recht heeft op compensatie is uw Kamer naar aanleiding van Kamervragen eerder geïnformeerd dat CAF 11 een grotere groep bestrijkt dan alleen de klanten van het betrokken gastouderbureau op één specifiek moment. 3 Niet alleen waren er ouders die diensten afnamen van een gastouder die via meerdere gastouderbureaus werden bemiddeld, ook wordt bij de vaststelling van de bij de CAF 11-zaak betrokken ouders van meerdere toeslagjaren uitgegaan. Wat betreft het recht op compensatie heeft de commissie van onafhankelijke deskundigen voor 22 ouders geoordeeld dat zij geen recht hebben op compensatie.4 Dit betreft ook ouders die in een of meer van de jaren 2012 t/m 2014 via hun gastouder klant waren van het betrokken gastouderbureau. Voor deze 22 ouders staat bezwaar en vervolgens beroep open tegen de beslissing om geen compensatie te verlenen.

Persoonlijk contact met ouders en betrokkenheid gemachtigden

De Belastingdienst heeft in de dagen voor Kerstmis contact gezocht met alle ouders in de CAF 11-zaak aan wie de compensatie is uitbetaald om te verifiëren dat het overgemaakte bedrag daadwerkelijk is ontvangen.

Vanuit de media is de vraag gesteld hoe en op welke wijze de eventuele gemachtigden van de ouders bij deze contactmomenten betrokken zijn. Als ouders een gemachtigde hebben, heeft artikel 2:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in beginsel tot gevolg dat contact tussen de Belastingdienst en de ouders via de gemachtigde verloopt. Dit betekent niet dat ieder contact tussen de Belastingdienst als bestuursorgaan en de ouders als belanghebbende uitsluitend via de gemachtigde moet verlopen. Zowel de aard van de contacten als de bedoeling van de belanghebbenden zijn factoren die hierbij een rol kunnen spelen.

Bij het vaststellen van het recht op compensatie hebben ouders een brief ontvangen over het verkrijgen van de compensatie. Indien bij de Belastingdienst bekend is dat een ouder een gemachtigde heeft, heeft de gemachtigde deze brief in kopie ontvangen. Na deze brief is de betaling in gang gezet en vervolgens is - vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid ingegeven - feitelijke navraag gedaan bij de ouders of zij de betaling in goede orde hebben ontvangen. Dit met als doel dat eventuele onverhoopte fouten nog voor Kerstmis hersteld konden worden. Om die reden is gekozen om rechtstreeks navraag te doen bij de ouders of zij de betaling in goede orde hebben ontvangen. Een klein aantal ouders heeft in het contact met de Belastingdienst aangegeven dat zij de vraag over de uitbetaling via hun gemachtigde wilden laten lopen. In deze situaties is contact met de gemachtigde opgenomen.

Daarnaast is in de contacten met de ouders aangeboden om in een vervolgafspraak een persoonlijke toelichting te geven op de berekening van het compensatiebedrag en eventueel vragen te beantwoorden. Een aantal ouders heeft direct telefonisch aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Naar aanleiding van deze telefonische contacten heeft een gemachtigde van een aantal van deze ouders aangegeven onvoldoende betrokken te zijn bij deze afspraken. Waar van toepassing worden de schriftelijke bevestigingen van de afspraken met deze ouders alsnog naar de gemachtigde gestuurd. Ik heb de Belastingdienst verzocht meer aandacht te hebben voor het op de juiste wijze betrekken van de gemachtigde.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 576 3

1

   Zie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 6 december 2019, Stcrt. 2019, nr. 66172.

2

   Kamerstuk 31 066, nr. 519.

3

   Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 63.

4

   Zie ook Kamerbrief d.d. 24 december 2019 (Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11), Kamerstuk 31 066, nr. 575.


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.