Brief regering; Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11 - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Brief regering; Stand van zaken uitbetaling compensatie CAF 11 - Belastingdienst

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 066

Belastingdienst

Nr. 575    BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 december 2019

Tijdens het debat over de ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoe-slagen van 4 december jl. heeft de voormalige Staatssecretaris van Financiën toegezegd dat de gedupeerde ouders in de CAF 11-zaak de hen toekomende compensatie voor Kerstmis krijgen uitbetaald (Handelingen II 2019/20, nr. 32, Debat over de CAF 11-zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen). Ik acht het zo volledig mogelijk nakomen van deze toezegging van groot belang. Met deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken.

Bij de CAF 11-zaak zijn in totaal 309 ouders betrokken.1 Van deze 309 ouders hebben 287 ouders recht op compensatie. De commissie van onafhankelijke deskundigen2 heeft voor 22 ouders geoordeeld dat zij geen recht hebben op compensatie. Naar deze ouders is een brief gestuurd door zowel de Belastingdienst als de voormalige Staatssecretaris, waarin is uitgelegd waarom zij geen compensatie ontvangen.3

Uitbetaling

Voor de 287 ouders die recht hebben op compensatie is de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om voor Kerstmis tot uitbetaling te kunnen overgaan. Bij 280 ouders is dit gelukt.4 Volledigheidshalve heeft de Belastingdienst bij de betrokken banken geverifieerd dat deze betalingen succesvol zijn uitgevoerd. Zeven ouders hebben nog geen betaling

1    Om te voorkomen dat ouders ten onrechte geen compensatie zouden krijgen, is bij de inventarisatie breed gekeken naar de ouders die betrokken zijn bij de CAF 11-zaak. Hierdoor is het aantal ouders vastgesteld op 309 toeslagaanvragers. In één geval was hierbij sprake van een dubbeltelling (correspondentie wisselend naar beide ouders binnen één aanvraag). Daardoor is eerder ook wel gesproken over 310 ouders.

2    Zie Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 16 december 2019, Stcrt. 2019, nr. 70689.

3    Deze brieven zijn als bijlage bij de brief van 17 december jl. naar uw Kamer gestuurd; Kamerstuk 31 066, nr. 574.

4    Van de ouders aan wie een uitbetaling is gedaan, staan negen personen onder bewind. Bij hen is - gezien de terugkoppeling van de bank - succesvol aan de bewindvoerder uitbetaald.

kst-31066-575 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

ontvangen; geen van allen heeft een bij de Belastingdienst bekend rekeningnummer. Voor drie van deze zeven ouders geldt dat er geen Nederlands woonadres bekend is bij de Belastingdienst en zij hebben ook geen buitenlandse adresgegevens aan de Nederlandse autoriteiten doorgegeven. In de Basisregistratie Personen (BRP) staan zij vermeld als «vertrokken, onbekend waarheen». Van de resterende vier ouders zijn er drie woonachtig in het buitenland. Op eerdere aan hen gestuurde brieven is tot op heden geen reactie ontvangen. Omdat van deze ouders geen telefoonnummer bekend is bij de Belastingdienst zijn deze ouders nogmaals aangeschreven.

Met de ouder die in Nederland woont, is het inmiddels gelukt een afspraak te maken voor een huisbezoek deze week. Na ontvangst van het rekeningnummer zal de compensatie zo spoedig mogelijk overgemaakt worden. Het streven blijft om alle ouders die recht hebben op compensatie, te compenseren.

Persoonlijk contact

De Belastingdienst heeft in de afgelopen dagen telefonisch contact gezocht met alle ouders aan wie de compensatie is uitbetaald om nogmaals te verifiëren dat het overgemaakte bedrag daadwerkelijk is ontvangen. Ook is aangeboden om in een vervolgafspraak een persoonlijke toelichting te geven en eventueel vragen te beantwoorden. De Belastingdienst heeft op deze wijze 176 ouders of hun vertegenwoordigers bereikt.

De ouders die niet telefonisch bereikt konden worden, maar wel in Nederland wonen, zijn door medewerkers van de Belastingdienst op maandag 23 december of dinsdag 24 december jl. thuis bezocht. Van de 105 ouders5 bij wie geprobeerd is een huisbezoek af te leggen zijn 59 ouders daadwerkelijk bereikt. De andere 46 ouders werden niet thuis aangetroffen. Bij hen is een bericht achtergelaten waarin staat dat een medewerker van de Belastingdienst geprobeerd heeft een bezoek te brengen om namens de Belastingdienst welgemeende excuses te maken en om samen na te gaan of de betaling van de compensatie is ontvangen. Tevens is de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

Tot slot

Ouders in de CAF 11-zaak zijn veelal ten onrechte als fraudeur behandeld. Dit heeft voor hen ingrijpende gevolgen gehad. Ik realiseer me terdege dat de geboden compensatie dit leed niet volledig goed kan maken. Wel hoop ik dat deze compensatie en de persoonlijke contacten met ouders een eerste stap vormen in het herstel van hun vertrouwen in de Nederlandse overheid in het algemeen, en in de Belastingdienst in het bijzonder.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

5 Van de 280 ouders die een succesvolle uitbetaling hebben ontvangen, zijn er 176 telefonisch bereikt. Bij de overige 104 ouders is geprobeerd een huisbezoek af te leggen. Daarnaast is bij één in Nederland wonende ouder waarvan geen rekeningnummer bekend is, een bezoek afgelegd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 575 2


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.