Brief regering; Uitstel toezending uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Brief regering; Uitstel toezending uitkomsten IV-portfolioproces Belastingdienst - Belastingdienst

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

31 066

Belastingdienst

Nr. 573

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2019

De Staatssecretaris van Financiën heeft uw Kamer toegezegd dat hij de onderzoeksrapporten van externe partijen op de IV-organisatie van de Belastingdienst aan uw Kamer doet toekomen zodra ze gereed zijn.Vanwege het aftreden van de Staatssecretaris van Financiën neem ik zijn portefeuilles waar.

De externe partijen hebben hun onderzoek afgerond en hebben hun rapporten aangeboden aan de opdrachtgevers. De gedane adviezen en aanbevelingen in deze rapporten zal ik komende weken bestuderen. Om die reden zal ik u de rapporten later toesturen, maar niet later dan eind januari 2020.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1 Kamerstuk 31 066, nr. 486, p. 5.

kst-31066-573 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 573


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.