Brief regering; Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit - Toekomst financiële sector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Brief regering; Memorandum of Understanding met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over informatie-uitwisseling inzake financiële stabiliteit - Toekomst financiële sector

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 013

Toekomst financiële sector

Nr. 229

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2019

Bijgevoegd treft u ter kennisneming een Memorandum of Understanding aan tussen De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mijzelf over informatie-uitwisseling en overleg inzake financiële stabiliteit en crisismanagement1.

Het memorandum heeft tot doel de afspraken vast te leggen die DNB, de AFM en de Minister van Financiën hebben gemaakt over uitwisseling van vertrouwelijke informatie in buitengewone situaties. Onder buitengewone situaties worden in elk geval verstaan incidenten met betrekking tot individuele onder toezicht staande instellingen die raken aan de taken en bevoegdheden van DNB of de AFM en aan de verantwoordelijkheid van de Minister, alsmede andere gebeurtenissen die de financiële stabiliteit kunnen bedreigen.

Met dit memorandum geef ik mede opvolging aan de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer om het memorandum uit 2007 te actualiseren2.

De Minister van Financiën,

W.B. Hoekstra

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Algemene Rekenkamer, Toezicht op banken in Nederland. Uitvoering prudentieel toezicht op middelgrote en kleine banken door DNB, 2017, bijlage bij Kamerstuk 32 013, nr. 143.

kst-32013-229 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 013, nr. 229


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.