Brief regering; Gesprek met verschillende betrokken ouders in het kinderopvangdossier - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief regering; Gesprek met verschillende betrokken ouders in het kinderopvangdossier - Belastingdienst

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

31 066

Belastingdienst

Nr. 567

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2019

Op 20 januari ga ik in gesprek met verschillende betrokken ouders in het kinderopvangdossier. Dat gesprek voer ik samen met Minister Hoekstra. Hiermee geef ik opvolging aan de met algemene stemmen aangenomen motie van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren).

Voor dit gesprek nodig ik de ouders uit die betrokken zijn bij de CAF 11-zaak. Ook de ouders die hebben gevraagd om inzage in hun dossier en een aantal ouders dat op een andere manier heeft aangegeven gedupeerd te zijn, ontvangen een uitnodiging.

Ik ben geraakt door de verhalen van de betrokken ouders en vind het zeer ernstig wat hen is overkomen. Het is van groot belang dat we daar als kabinet aandacht voor hebben en ervoor zorgen dat wat de gedupeerde ouders is overkomen in de toekomst niet meer gebeurt.

Een uitnodiging voor het gesprek wordt deze week verzonden aan de betrokken ouders en treft u bijgaand1.

De Minister-President,

De Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31066-567 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 31 066, nr. 567


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.