Brief Algemene Rekenkamer; Rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB" - Toekomst financiële sector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Brief Algemene Rekenkamer; Rapport "Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB" - Toekomst financiële sector

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

32 013

Toekomst financiële sector

Nr. 228

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 december 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 5 december 2019 door ons vastgestelde rapport Bankenresolutie in Nederland; Voorbereiding op mogelijk falen van middelgrote en kleine banken door DNB1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer drs. A.P (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32013-228 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 013, nr. 228


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.