Brief regering; Advies Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening - Geestelijke gezondheidszorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief regering; Advies Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening - Geestelijke gezondheidszorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

25 424

Geestelijke gezondheidszorg

Nr. 492

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 december 2019

Hierbij bied ik u het advies «Bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening» van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan1. In mijn brieven van 25 juni en 10 oktober jl. over het vervoer voor personen met verward gedrag (Kamerstuk 25 424, nrs. 476 en 486) kondigde ik u dit advies al aan.

Zoals beschreven in de hiervoor genoemde brieven, vindt in februari 2020 de besluitvorming plaats over het al dan niet loslaten van het monopolie van Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's) voor het zogenaamde vervoer met psychiatrische hulpverlening na psychiatrische beoordeling. Het bijgaande advies van de NZa zal ik met partijen en de NZa bespreken en bij die besluitvorming betrekken. Mijn reactie op het NZa-advies zal ik u, zo snel mogelijk na de genoemde besluitvorming, in het voorjaar van 2020 doen toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  • P. 
    Blokhuis

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-25424-492 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 424, nr. 492


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.