Amendement Bisschop over een algemene formulering van artikel 1 - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 32411 - Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Amendement; Amendement van het lid Bisschop over een algemene formulering van artikel 1
Document­datum 05-12-2019
Publicatie­datum 05-12-2019
Nummer KST3241112
Kenmerk 32411, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

32 411

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het opschrift wordt «toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond» vervangen door «een algemene formulering van het discriminatieverbod».

II

In de beweegreden wordt «toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond» vervangen door «een algemene formulering van het discriminatieverbod».

III

Artikel II komt te luiden:

ARTIKEL II

In artikel 1 vervalt «wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,».

Toelichting

Het karakter van de Nederlandse Grondwet is sober. In artikel 1 worden expliciet enkele gronden genoemd waarvoor geldt dat discriminatie verboden is. Hiervan gaat de suggestie uit dat deze gronden belangrijker zijn dan andere gronden zoals leeftijd, burgerlijke staat of nationaliteit. Om de positie van de Grondwet als een algemeen, tijdloos document te waarborgen verdient het de voorkeur om in plaats van het toevoegen van nieuwe concrete gronden, de bepaling algemener te stellen. Hiermee is

kst-32411-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

voor ieder duidelijk dat artikel 1 een algemene bepaling is. Concretere uitwerking kan plaatsvinden in gewone wetgeving.

Bisschop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 32 411, nr. 12 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.