Brief regering; Uitvoeringstoets “Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische stoornis” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - Langdurige zorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Brief regering; Uitvoeringstoets “Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische stoornis” van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - Langdurige zorg

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

34 104

Langdurige zorg

Nr. 267

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2019

Met deze brief bied ik uw Kamer de uitvoeringstoets «Toegang tot de Wet langdurige zorg voor cliënten met een psychische stoornis» van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan1. Hierin heeft de NZa mij geadviseerd over de bekostiging van de zorg aan cliënten met een psychische stoornis die voldoen aan de zorginhoudelijke criteria van de Wet langdurige zorg. Dit maakt onderdeel uit van de implementatie van de wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor cliënten met een psychische stoornis». De uitvoeringstoets is aangekondigd in de brief «Standpunt positionering behandeling in de Wlz» van 11 april 2019.2 Mijn reactie op deze uitvoeringstoets voeg ik toe aan de brief over de voortgang van het implementatietraject van de genoemde wetswijziging, welke ik u binnenkort doe toekomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P Blokhuis

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerstuk 34 104, nr. 247.

kst-34104-267 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 34 104, nr. 267


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.