35300 VIII, nr. 126 - Motie Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Deze motie werd op 2 december 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Nevin Özütok (GL) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 en was mede ondertekend door Vera Bergkamp (D66) i en Kirsten van den Hul (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader wordt toegepast en hoe dit leidt tot inzicht in gendereffecten, en de Kamer hierover te informeren bij de eerstvolgende Voortgangsrapportage Emancipatie.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 2 december 2019, motie, nr. 126     KST35300VIII126
Motie Özütok c.s. over toepassing van de kwaliteitseis "gender" in het integraal afwegingskader
 

2.

Dossier